• ESG regulace

ESG regulace

Požadavky vyplývající z regulace v oblasti CSR/ESG se rychle vyvíjejí a významně ovlivňují banky a finanční instituce napříč různými oblastmi. 

Na této stránce naleznete přehled předpisů souvisejících s ESG, které KB dodržuje.

Tyto požadavky mají dopad na KB jako banku a také jako tvůrce a distributora finančních produktů. 

Zatímco společenskou odpovědnost firem (CSR) lze definovat jako dobrovolné začlenění sociálních a environmentálních otázek do podnikatelských aktivit a vztahů se zainteresovanými stranami (Evropská komise 2011), ESG je používáno finanční komunitou pro označení environmentálních, sociálních a governance kritérií (ESG), která obecně tvoří tři pilíře nefinanční analýzy. Kritéria ESG lze použít k posouzení odpovědnosti podniku vůči životnímu prostředí a zainteresovaným stranám (zaměstnancům, partnerům, subdodavatelům a zákazníkům).

V roce 2020 Evropská unie přijala tzv. Green Deal, komplexní politický balíček, jehož cílem je nasměrovat EU ke klimatické neutralitě do roku 2050. V souvislosti s touto iniciativou byla zavedena řada předpisů, které předjímají významnou proměnu v oblasti provádění ESG a CSR. 

Cílem této vlny regulace je podpořit větší transparentnost v těchto oblastech, podpořit udržitelné investice a bojovat proti tzv. greenwashingu, což v konečném důsledku přispěje k dosažení hlavního cíle environmentální udržitelnosti.

Předpisy v oblasti ESG, které se týkají KB

- SFDR: Cílem nařízení (EU) 2019/208 je zvýšit transparentnost a porovnatelnost zveřejňovaných informací o udržitelnosti v rámci finančních trhů, což zahrnuje začlenění rizik udržitelnosti do rozhodování a zveřejňování potenciálních negativních dopadů investic na životní prostředí a společnost.

- Taxonomie: Nařízení (EU) 2020/852 vytváří klasifikační systém, který podnikům nabízí sdílený rámec pro určení, zda lze hospodářskou činnost označit za "environmentálně udržitelnou".

- MiFID prováděcí nařízení o udržitelnosti: Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1253 začleňuje faktory, rizika a preference udržitelnosti do organizačních požadavků a provozních podmínek investičních podniků. To obsahuje zahrnutí preferencí klientů ohledně udržitelnosti do identifikace střetů zájmů, plnění požadavků na vhodnost finančních nástrojů nebo služeb během investičního poradenství a správy portfolia pro třetí strany.

- EBA Pilíř 3: Zveřejňování informací v rámci EBA pilíře III je soubor požadavků na zveřejňování informací o kapitálu a rizikové expozici pro banky a finanční instituce.

- CSRD (dříve NFRD): Směrnice (EU) 2022/2464 mění stávající Směrnici o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti (NFRD) a podstatně zvyšuje požadavky na zveřejňování informací pro podniky, které spadají do její působnosti, a rozšiřuje rozsah informací o udržitelnosti pro uživatele.