ENVIROS a adaptace energetické základny malých a středních podniků

Snížení závislosti podniků na jednom nebo dvou palivových vstupech je téma, které v posledních letech stále více rezonuje také ve firmách. Co způsobilo, že se tato dlouho opomíjená oblast dostala do popředí zájmu a jak souvisí s cíli malých a středních podnikatelů? A co přesně diverzifikace znamená pro ekonomiku podniku? Na tyto otázky odpovídají odborníci ze společnosti ENVIROS, která již přes 25 let poskytuje poradenské služby v oboru energetiky, životního prostředí a managementu.

Energetickou koncepci firem ovlivnily negativně COVID-19 a válečné konflikty

V covidové době bylo v podnikatelském prostředí prioritou zajištění materiálových vstupů, dostupnosti lidských zdrojů, odbytu výrobků nebo služeb a současně adaptace na vládní požadavky a nařízení. Toto krizové období bylo následováno válečným konfliktem na Ukrajině (aktuálně i v pásmu Gazy), spojeného s nestabilitou nebo úplnou absencí garancí dodávek energie a její cenové hladiny (zemní plyn, ropa).

„Zde se v plné šíři projevila „nepřipravenost“ zdrojového energetického hospodářství Česka na krizové scénáře a budoucnost. Asi si všichni ještě dobře vzpomínáme na specifické potřeby podniků v průběhu roku 2021, kdy byla v hektických a velmi vypjatých podmínkách navrhována krátkodobá krizová řešení, jako např. plný přechod na elektrickou energii, využití lehkého topného oleje a dalších energetických alternativ, které by v současné situaci byly již neudržitelné,” komentuje vývoj energetického trhu obchodní ředitel společnosti ENVIROS, Ing. Josef Pikálek.

Energetická strategie firem

Na energetické strategii firem se podílí i nově vznikající legislativa

Podnikatelské aktivity ovlivňuje ve značné míře také evropská a tuzemská legislativa. V posledních letech lze vnímat velmi intenzivní tlak na snižování konečné spotřeby energie a řešení v oblasti energetického mixu, tedy využívání obnovitelných zdrojů nebo alternativních paliv. Na podporu uplatňování těchto cílů jsou proto alokovány značné finanční prostředky (investiční a provozní dotace a finanční nástroje), které mají za cíl stimulovat zájem podniků o energetickou tranzici.

Za podporu důvěryhodnosti a nestrannosti můžeme považovat jmenování energetických specialistů, kteří jsou na základě přezkoušení a následného průběžného vzdělávání Ministerstvem průmyslu a obchodu oprávněni provádět energetické audity, energetické posudky, průkazy energetické náročnosti budov, kontrolu systémů vytápění a kontrolu systému klimatizace. Návaznou oblastí pro zajišťování cílů v rámci změny klimatu je v podnicích stále častěji uplatňovaná i strategie ESG.”

Ing. Josef Pikálek, obchodní ředitel společnosti ENVIROS

Jak nově nastavit energetický mix ve střední a malé firmě?

V kontextu těchto společenských změn a vývoje v oblasti energetického trhu tak řada firemních klientů oslovuje společnost ENVIROS s dotazem, jak nově pojmout a nastavit energetické zdroje ve firmě, tedy jak snížit konečnou spotřebu energie, uhlíkovou stopu nebo zajistit lepší dostupnost paliv. Takový proces je možné dle energetických specialistů z ENVIROS shrnout do následujících kroků:

 1. Specifikujte svůj záměr, potřebu nebo očekávání v kontextu energetické koncepce firmy.
 2. Nechte si vysvětlit pojmy a souvislosti, jako jsou energetická náročnost, uhlíková stopa nebo změna klimatu.
 3. Buďte otevření diskusím nad konkurenceschopností vašeho výrobku nebo služby a možnostmi financování včetně nejvhodnějšího řešení pro váš podnik.
 4. Nechte návrh řešení na specialistech a případně na výsledcích místního šetření.
 5. Ponechejte realizaci vybraného řešení na specialistech, ale poskytněte jim zároveň maximální součinnost.
 6. Implementujte výstupy se zajištěním financováním a maximálním využitím dotačních prostředků nebo formou splácením z úspor.
 7. Zaslouženě užívejte přínosy implementovaných výstupů. 

Jaké nejčastější chyby dělají firmy v nastavení energetické strategie podniku?

Ve většině případů je při plánování podniků kladen vysoký důraz na ekonomickou návratnost investovaných prostředků, kdy se typicky jedná o akceptaci projektů s dobou návratnosti do 1 roku. Dlouhodobější projekty s návratností do 3 let pak podléhají dlouhým diskusím a schvalovacím procesům, přičemž projekty s dobou návratnosti nad 5 let bývají z výběru úplně vytěsněny,” vysvětluje situaci v českých podnicích Pikálek.

ENVIROS je ročně zapojen do stovky projektů zaměřených na oblast snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů ve firmách. Při rozhodovacích procesech společností tak doporučuje věnovat náležitou pozornost těmto tématům:

 • snižování energetické náročnosti výroby;
 • využívání dotačních pobídek pro energetickou transformaci podniku;
 • využívání moderních technologií, odpadního tepla a obnovitelných zdrojů;
 • diverzifikaci energetických zdrojů;
 • reflektování souvislostí mezi energetickou náročností, uhlíkovou stopou, změnou klimatu a konkurenceschopností svého podnikání.