Eurowag a udržitelná komerční silniční doprava

Společnost Eurowag poskytuje chytrá řešení a optimalizaci v oboru komerční silniční dopravy. Vzhledem k dopadům tohoto odvětví na životní prostředí se Eurowag aktivně zasazuje také o dekarbonizaci nákladní dopravy a rozvoj řešení pro bezemisní mobilitu.

Společnost Eurowag funguje na poli komerční silniční dopravy již takřka 30 let, a to v 18 zemích Evropy. Základním pilířem jejího podnikání je i rozvoj udržitelné strategie pro nákladní dopravu.

„Ve společnost Eurowag usilujeme o neustálé zvyšování efektivity. Zároveň ale také zvažujeme, jaký dopad budou mít naše podnikatelská rozhodnutí na obchodní partnery, zaměstnance, životní prostředí a na společnost jako celek. Výrazného, nezlomného a dlouhodobého růstu můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud se udržíme v čele odvětví komerční silniční přepravy, které aktuálně prochází transformací a klade si za cíl stát se efektivnějším, dekarbonizovaným a sociálně odpovědným odvětvím,“ komentuje vývoj oboru komerční silniční dopravy Martin Vohánka, zakladatel a ředitel společnosti Eurowag.

Komerční banka poskytla společnosti Eurowag první úvěr vázaný na cíle udržitelnosti

Úvěr vázaný na cíle udržitelnosti pomůže společnosti Eurowag realizovat řadu strategických opatření, která přispějí k naplnění jejích ambiciózních cílů v oblasti ESG. V tomto financování, které poskytla skupina bank, vystupovala Komerční banka jako koordinátor pro udržitelnost.

Eurowag v září 2022 získal od klubu bank nový syndikovaný úvěr v objemu EUR 565.000.000. Poté se s KB a ostatními bankami dohodli na napojení financování na oblast ESG a tyto facility byly strukturovány jako úvěr vázaný na cíle udržitelnosti neboli Sustainability-Linked Loan.

Komerční banka tento první úvěr vázaný na cíle udržitelnosti nastavila v souladu s principy pro Sustainability-Linked Loan vydanými Loan Market Association. Parametry úvěru jsou nyní spojeny s dosažením cílů Eurowagu v oblasti udržitelnosti a při jejich definování se KB mohla opřít o know-how své mateřské Société Générale. Stanovení výše úrokových sazeb bude založeno na vyhodnocení, zda společnost splní dohodnuté cíle v oblasti udržitelnosti. Komerční banka jako koordinátor pro udržitelnost (tzv. Sustainability-Linked Coordinator) pomáhala Eurowagu při výběru KPI a kalibraci konkrétních cílů udržitelnosti, které jsou dostatečně ambiciózní, podstatné a ověřitelné.

„Komerční banka měla tu čest být v klíčové roli koordinátora pro udržitelnost a mohla pomoci Eurowagu s rozhodnutími o stanovení KPI a cílů v oblasti udržitelnosti. Celkově věříme, že udržitelné finance jsou přínosem nejen pro naše klienty, ale i pro celou společnost."

Radek Trachta, výkonný ředitel Global Banking Komerční banky

Cíle udržitelnosti, které si společnost Eurowag stanovila, zahrnují snížení emisí skleníkových plynů pro samotný Eurowag jako podnik, i pro jeho zákazníky, a zvýšení zastoupení žen ve vedení organizace. Tento finanční závazek podpoří motivaci všech napříč Eurowagem, aby vytyčené cíle byly naplněny, a Eurowag prokáže své odhodlání učinit toto odvětví čistým, spravedlivým a efektivním.

Společná fotografie
Komerční banka poskytla společnosti Eurowag první úvěr vázaný na cíle udržitelnosti.

Eurowag začleňuje udržitelnost do své základní obchodní činnosti

Své závazky v tématu udržitelnosti pravidelně stanovuje a zveřejňuje v rámci své strategie udržitelnosti a nově i reportingu ESG. Mezi hlavní cíle společnosti Eurowag patří například:

  • Snižování uhlíkové stopy spočívající ve snížení emisí z vlastního provozu (přímé a nepřímé emise, tedy scope 1 a 2) do roku 2030 o 50 % v porovnání s rokem 2019.
  • Dosažení 40% zastoupení žen na vedoucích pozicích do roku 2025 v porovnání s rokem 2021.
  • Umístit se se skóre angažovanosti zaměstnanců mezi 25 procenty nejlepších evropských technologických společností, a to do roku 2025.
  • Zvýšení podílu aktivních nákladních vozidel využívajících alternativní energii a dosažení 80 000 nákladních vozidel na alternativní paliva aktivně využívajících produktů a služeb Eurowag do roku 2030.
  • Pokračující závazek v podobě každoročního poskytování 1 % konsolidovaného zisku před zdaněním na charitativní účely v rámci Evropy.

Eurowag pomáhá zákazníkům přejít na nízkouhlíkovou mobilitu

„V souladu s naším závazkem, který se zaměřuje na usnadnění a podporu energetické transformace v sektoru komerční silniční přepravy, usilujeme o využití služeb naší platformy v oblasti mobility a plateb k urychlení přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost v sektoru komerční silniční přepravy,” objasňuje Vohánka. Prakticky k tomu slouží společnosti Eurowag tyto technologie, produkty a řešení:

  • Alternativní pohonné hmoty, především CNG a LPG. Mezi ekologické benefity těchto paliv patří například o 20 % nižší emise CO2 (a až o 95 % při použití bio-LNG nebo bio-CNG) v porovnání s naftou.
  • Elektromobilita v nákladní dopravě a elektrifikace firemních vozových parků. A to včetně přehledné aplikace se seznamem dobíjecích stanic a rychlými platbami za dobíjení.
  • Telematika, tedy optimalizace výkonu vozového parku v reálném čase, a to pomocí dat a analytických nástrojů.

„Dekarbonizace dopravy je pro nás důležitým závazkem, kterému se věnujeme už několik let. Pohon na zkapalněný zemní plyn vnímáme jako jednu z možných cest, kudy se bude komerční silniční doprava ubírat. Naše nové LNG stanice jsou výsledkem snahy Eurowagu udávat krok v oblasti nízkoemisní a bezemisní dopravy.
Vybudováním LNG stanic rozhodně nekončíme. Eurowag do budoucna počítá s tím, že současná infrastruktura postupně přejde ze zkapalněného zemního plynu na bio LNG, což dále akceleruje snižování emisí z nákladní dopravy. Samozřejmě budeme investovat i do dalších alternativních paliv a pohonů, jako jsou baterie či vodík,” shrnuje plány společnosti Eurowag Martin Vohánka.