• Pro firmy a instituce
  • Z praxe
  • Fosilní paliva v Teplárně České Budějovice postupně končí, pomoci má i parní kotel na spalování dřevní štěpky

Fosilní paliva v Teplárně České Budějovice postupně končí, pomoci má i parní kotel na spalování dřevní štěpky

Teplárna České Budějovice se už v roce 2020 zavázala k dekarbonizaci svého provozu, a to v rámci dokumentu Strategie pro zelené město. Přechodem na lokální a obnovitelné zdroje zvýší bezpečnost dodávek energií. Zmíněná strategie zahrnuje tři základní milníky. Prvním je napojení horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do distribuční sítě teplárny, dále pak modernizace kotle na dřevní štěpku a nakonec výstavba ZEVO Vráto, které vyrobí energii zpracováním odpadu z Jihočeského kraje.

Kotel na dřevní štěpku nahradí kotle na spalování uhlí

Městská teplárna se jako většina výrobců a zpracovatelů energie setkává v posledních letech s několika problémy. Mezi ty patří nejen kolísání cen a dodávek surovin pro výrobu energie, ale také tlak evropské legislativy na ozeleňování provozů. Na tyto požadavky reaguje teplárna přechodem na bezemisní a lokální obnovitelné zdroje energie, jako jsou napojení horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín, plánovaná výstavba ZEVO a již zmíněný retrofit kotle K12 na spalování dřevní štěpky.

První ze dvou hnědouhelných kotlů, každý s výkonem 150 tun páry za hodinu, byl po 43 letech provozu odstaven na jaře 2022 a na jeho místě roste nová technologie na energetické zpracování dřevní štěpky. Práce tak začaly postupnou demontáží starého hnědouhelného kotle a vypracováním prováděcí projektové dokumentace pro kotel na biomasu. Nový kotel by měl být zprovozněn v topné sezóně 2023/24. S instalovaným výkonem 55 tun páry za hodinu vyrobí při vysokoúčinné kogeneraci jak tepelnou energii, tak i elektřinu. Tato významná investice je spolufinancována z dotačního programu HEAT Modernizačního fondu SFŽP.

Teplárna České Budějovice

Kotel na biomasu doplní další lokální energetické zdroje

„Kotel na dřevní štěpku bude určen zejména pro optimalizaci výkonu celé teplárenské soustavy. I tato přibližně o třetinu nižší kapacita kotle na biomasu oproti hnědouhelnému kotli bude v kombinaci s dalšími zdroji stačit na zajištění stabilních dodávek tepla zákazníkům. Provozem nového kotle zároveň ušetříme přibližně jednu třetinu aktuálně spotřebovávaného uhlí.”

Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice

Energetická výroba teplárny se tak bude nově skládat z několika zdrojů. Kromě kotle na dřevní štěpku bude jihočeskou metropoli vytápět i horkovodní napáječ z nedaleké jaderné elektrárny Temelín, který je financován z dotačních prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V přípravě je také projekt na energetické využívání odpadů ZEVO Vráto.

Tímto energetickým mixem a odstavením i druhého hnědouhelného kotle, který je plánován na konec tohoto desetiletí, tak dosáhne teplárna plné dekarbonizace. Fosilní paliva v podobě zemního plynu se pak budou používat pouze jako záloha v případě havárií.

Kotel na dřevní štěpku je příkladem investice do udržitelnosti

Na projektu výstavby kotle na dřevní štěpku se úvěrem ve výši až 1,6 mld. Kč podílí jako partner i Komerční banka: Naším cílem je chovat se zodpovědně k prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme. V podobných projektech, které jsou zaměřeny na energetickou transformaci, mohou klienti Komerční banky počítat s naší plnou podporou,“ uvedla Radka Turková, výkonná ředitelka pro Korporátní a municipální bankovnictví Komerční banky.

Do posouzení projektu a úvěru na tuto zelenou transformaci se zapojila také společnost Enviros. Ta má dlouholeté zkušenosti v oblasti teplárenství a jeho financování, a proto připravila podrobnou analýzu přechodu českobudějovické teplárny na nové zdroje vytápění, a to včetně vhodného financování celého projektu:

„Před vlastním podáním žádosti bylo zapotřebí projekt podrobit hloubkovým analýzám a vyhodnocením rizik, která vyplývají z investiční náročnosti projektu, přínosů projektu a podmínek dotačních programů. Integrace takto komplexního projektu do jedné žádosti nebyla možná z důvodu podmínky realizace projektového záměru do 5 let. Projekt byl proto rozdělen do jednotlivých etap, přičemž realizaci kotle na dřevní štěpku by již nemělo nic bránit, a to včetně čerpání dotačních prostředků. Nyní stojíme před další výzvou a tou je podání žádosti o dotaci na energetické využití komunálního odpadu, přiznáním dotačních prostředků a zajištěním financování i pro tuto etapu projektu. Pevně věřím, že se naplnění Strategie pro zelené město podaří úspěšně dosáhnout,“ shrnuje obchodní ředitel společnosti ENVIROS, Josef Pikálek.

Energetické soběstačnosti Teplárny České Budějovice pomáhá i fotovoltaická elektrárna

Teplárna České Budějovice dodává teplo a teplou vodu do celého krajského města. Zásobuje mimo jiné 30 tisíc domácností, průmyslové podniky i instituce včetně krajské nemocnice nebo školského zařízení. V loňském roce zahájila také provoz vlastní sluneční elektrárny instalované na střechách svých objektů v areálu na Novohradské ulici, která dodává energii přímo do výroby a podílí se na dalším zvyšování efektivity. Probíhající modernizace kotle na dřevní štěpku spolufinancovaná Modernizačním fondem a Komerční bankou je tak dalším krokem k naplnění udržitelných závazků této teplárny.

Kotel na dřevní štěpku v číslech:

  • Kotel na dřevní štěpku bude mít výkon přibližně 55 tun páry za hodinu.
  • Kotel na biomasu bude uveden do provozu v topné sezóně 2023/24.
  • S novým kotlem dojde ke snížení spotřeby uhlí přibližně o ⅓.
  • Potřebný úvěr ve výši až 1,6 miliard korun poskytne Komerční banka a bude splácen do roku 2039.