Řízení udržitelnosti a financování

Financujeme projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí a společnost

Udržitelné financování

V roce 2022 jsme uzavřeli nové smlouvy na investiční úvěry označené jako ESG ve výši 16 miliard Kč.

83 % je environmentálně přínosných, 17 % je přínosných v sociální oblasti.

Graf

Náš přístup ke změně klimatu

Změna klimatu a s tím spojené projevy, jako je sucho, povodně nebo změna charakteru počasí, mohou do velké míry ovlivnit výnosovou ale i nákladovou stránku firem a jejich projektů. Investice a jejich hodnota tak může být značně zasažena. I toto je důvodem, proč klimatickou změnu považujeme za výzvu, na kterou musíme být připraveni. Je stěžejní, abychom neustále hledali inovace, které nám pomohou v boji s negativními dopady. V souvislosti se snížením negativních dopadů klimatické změny, se často hovoří o mitigaci a adaptaci.

Mitigace je chápána jako předcházení ve smyslu zmírnění příčiny. Ve vlastním podnikání se mitigačním aktivitám věnujeme ve velké míře. Snižujeme vlastní uhlíkovou stopu, omezujeme spotřebu energií a vody a záleží nám na efektivnosti procesů.


Také skrze naše financování podporujeme projekty, které zmírňují dopady klimatické změny. Například prostřednictvím investic do úspornějších technologií, poskytováním financování instalací pro omezování vypouštění znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy nebo financováním modernizace tepláren.


Adaptace slouží jako vyrovnání se s dopady měnícího se klimatu a jedná se tedy o úpravy, které vedou ke snižování zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny. Financujeme projekty, které se věnují vytváření zeleně nejen ve městech, zlepšují stav biologické rozmanitosti nebo podporují zemědělství a tím napomáhají přizpůsobení se již probíhající změně.

Naše závazky

Komerční banka si je stejně jako její mateřská skupina SG vědoma potřeby hledání zodpovědných způsobů financování.

Při správě finančních prostředků klientů tak nebereme v potaz pouze jejich prosperitu, ale současně i respektování environmentálních a sociálních principů. Vědomě se tak podílíme na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost. 

Equator Principles: Celá skupina SG se při financování velkých infrastrukturních a průmyslových projektů řídí zásadami Equator Principles, dobrovolného rámce pravidel pro posuzování environmentálních a sociálních rizik velkých projektů podle mezinárodních standardů světové banky.

Globální partnerství: Skupina SG je zakládajícím členem UNEP-FI – United Nations Environmental Programme Financial Initiative, programu globální partnerství mezi environmentální sekcí OSN UNEP a finančním sektorem.

Cíle udržitelného rozvoje: V roce 2019 se skupina SG stala signatářem tzv. Principles of Responsible Banking zavazující celou finanční skupinu k zohledňování cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) a cílů Pařížské klimatické dohody.

Memorandum pro udržitelné finance

V roce 2021 jsme podepsali Memorandum ČBA pro udržitelné finance, ve kterém jsme společně s ostatními bankami potvrdily závazek vytvářet podnikatelské prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země.

Komise pro udržitelné finance

Členské banky ČBA založily v roce 2021 Komisi pro udržitelné finance, jejíž předsedkyní byla zvolena Hana Kovářová, ředitelka pro strategii značky a komunikaci v KB. Tato komise se bude dlouhodobě zabývat otázkou, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

ČBA

Klimatická strategie v uhelném sektoru

V roce 2019 skupina SG v rámci svého příspěvku k boji proti klimatickým změnám přijala svoji Klimatickou strategii. V ní se skupina SG zavázala neposkytovat žádné nové aktivní financování firmám, jejich většina ročních výnosů pochází z uhelného sektoru (z těžby a dopravy uhlí, obchodování s uhlím a energetického využívání uhlí na výrobu elektřiny nebo tepla).

Komerční banka se rozhodla ustoupit od financování klientů spojených s těžbou nebo používáním uhlí, zejména v energetice a teplárenství. Pomáháme tak vytvářet tlak na tyto společnosti k jejich transformaci na čistší zdroje energie. Zavázali jsme se postupně do roku 2030 úplně ustoupit od financování aktivit klientů v uhelném sektoru. Od roku 2022 budeme poskytovat financování pouze těm firmám, byť jen částečně spojeným s uhelnými činnostmi, které budou mít jasně deklarovaný závazek ukončení uhelných činností do roku 2030.

Uhelný sektor

Cíle udržitelného rozvoje

SDGs neboli Cíle udržitelného rozvoje byly přijaty v roce 2015 všemi členskými státy OSN a slouží jako návod na zajištění společné prosperity a míru, k budování partnerství, důstojného života bez chudoby a nerovností nebo také k ochraně životního prostředí. Vybrali jsme si ty cíle, u nichž věříme, že jsou pro nás a naše zainteresované strany nejpodstatnější, a které mohou mít skutečně pozitivní dopad na společnost, ve které podnikáme.

Pokud vás zajímá více o tom, jak s SDGs pracujeme, přečtěte si náš Report o udržitelnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Uplatňování závazků v praxi

Cíle a požadavky plynoucí z dobrovolných závazků jsou zahrnuty do rámcového předpisu Environmental and Social General Principles, závazného pro celou skupinu SG. Rámcový předpis je doplněn o sektorové politiky, stanovující podrobná environmentální a sociální pravidla a standardy skupiny při financování podnikatelských aktivit a projektů v těchto citlivých sektorech:

Nefinancujeme společnosti, které jsou s hlediska E&S principů nepřijatelné (např. těžba a spalování uhlí, výroba některých druhů zbraní nebo vývoz zbraní do zemí s válečnými konflikty nebo zvýšeným rizikem nelegálního obchodování se zbraněmi, firmy, které nedodržují environmentální předpisy).

Systém řízení E&S rizik při financování korporátního sektoru

Komerční banka zavedla od začátku roku 2020 systém cíleného prověřování environmentálních a sociálních rizik korporátních klientů, především společností působících v citlivých sektorech. Prověřování je prováděno environmentálním expertem KB. Cílem je ujistit se, že podnikání klienta je v souladu s požadavky environmentálních, pracovně-právních a sociálně-právních předpisů a že s klientem nebo transakcí není spojeno reputační a kreditní riziko.

Udržitelnost v odvětví finančních služeb

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) zveřejňuje Komerční banka konkrétní informace o svém přístupu k začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost. Zveřejněním následujících prohlášení nejen zvyšujeme transparentnost naší politiky, ale také poskytujeme informace o tom, jak zohledňujeme dopady na faktory udržitelnosti.

Skupina Société Générale (Skupina SG), včetně KB, se zavázala k respektování a prosazování lidských práv. Jelikož se jedná nejen o jeden ze základů systému Skupiny SG pro řízení environmentálních a společenských („E&S“) rizik, ale také o faktor udržitelnosti, vydala KB prohlášení k lidským právům. KB podporuje respektování lidských práv a věnuje se také konkrétním otázkám týkajících se finančnictví.

KB si také uvědomuje zrychlování úbytku biodiverzity po celém světě, a proto se zavázala k respektování a zachovávání biodiverzity a KB vydala prohlášení k ochraně biodiverzity. Snahou Skupiny SG je ve státech, v nichž působí, dodržovat právní a regulatorní předpisy týkající se ochrany druhů, přírodních stanovišť a ekosystémů a podobné dodržování předpisů očekává od svých dodavatelů a klientů. 

Jelikož klimatické otázky představují pro Skupinu SG klíčovou oblast z hlediska jak zaměření jejího řízení a správy, tak její strategie a Skupina SG je odhodlána své činnosti sladit s cíli Pařížské klimatické dohody, vydala proto KB prohlášení ke klimatické změně

Další dokumenty týkající se nařízení SFDR, kde je popsán přístup Komerční banky o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a nepříznivých dopadech na udržitelnost:


Přiložené dokumenty jsou neoficiálním překladem a reflektují v maximální míře politiku skupiny Société Générale. V případě nesouladu mezi těmito dokumenty a dokumenty zveřejněnými a aktualizovanými na webových stránkách Société Générale, má přednost originál textu na stránkách Société Générale.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičního a pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti

Etické desatero

 1. Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy, ke svým obchodním partnerům i zákazníkům přistupujeme s respektem. V případě jejich porušení je možné podat oznámení formou Whistleblowingu, kde zaručujeme oznamujícímu naprostou anonymitu a důvěrnost. Pro podání Whistleblowingu můžete využít tuto e-mailovou adresu whistleblowing@kb.cz (vnitřní oznamovací systém Komerční banky) nebo se můžete přímo obrátit na příslušné osoby odpovídající za řešení Whistleblowing oznámení, a to na:


  Naši odpověď vám zašleme na e-mailovou adresu, ze které nám byl podnět doručen.
  Mimo prostředí Komerční banky můžete rovněž Whistleblowing oznámení podat na Ministerstvo spravedlnosti, jakožto na pověřený veřejný orgán za řešení Whistleblowing oznámení.


 2. Řídíme se interní řídicí dokumentací, vycházející z platných a účinných právních předpisů, příslušných norem Evropské unie a OSN, jakož i ze skupinového Kodexu jednání skupiny SG (SG Code of Conduct).
  Kodex chování skupiny Société Générale (PDF, 575 kB) 
  Kodex daňového chování skupiny (PDF, 229 kB)

 3. Respektujeme etická pravidla a interní dokumentaci ostatních společností (jsou-li veřejně přístupné, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a Kodexem jednání skupiny SG), stejné chování očekáváme i od obchodních partnerů a zákazníků.
  Kodex chování skupiny Société Générale (PDF, 575 kB)

 4. Nepodporujeme a netolerujeme podvodné jednání, korupci, porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě. Plně respektujeme Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele skupiny SG (Code governing the fight against corruption and influence peddling).
  Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele skupiny Société Générale (PDF, 311 kB)

 5. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné mimořádné výhody jakéhokoliv druhu.

 6. Předcházíme a zamezujeme možnému střetu zájmů soukromých aktivit a zastávané pracovní pozice.

 7. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zamezili zneužití svých služeb pro jakékoliv účely praní špinavých peněz či financování terorismu, obchodování se zbraněmi, střelivem nebo jiným zbožím a technologiemi, které jsou vojenským materiálem.

 8. Chováme se apoliticky a stranicky neutrálně, nepodporujeme žádnou akci nebo inciativu s výhradně či převážně politickým cílem.

 9. V obchodní činnosti respektujeme právo na konkurenci a soutěžní právo s přesvědčením, že výhradně férová konkurence a transparentní trh mohou svobodně rozvíjet společnost jako takovou.

 10. Dbáme na kvalitu životního a sociálního prostředí a dle pravidel skupiny SG omezujeme poskytování finančních produktů do oblastí s potenciálním negativním dopadem.