Financujeme projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí a společnost

Zavázali jsme se k různým závazkům a iniciativám, které mají vliv na naše podnikání

Odpovědné financování

Myslíme na budoucnost a věříme, že naše financování smysluplných projektů pomůže k ochraně životního prostředí a udržitelnému podnikání. Oceňujeme snahu klientů zmírnit environmentální dopady a podporujeme takové projekty, které pomáhají přírodě i společnosti.

Pro poskytování poradenských služeb v oblasti dotací, energetiky, obnovitelných zdrojů, cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství jsme v KB zřídili speciální poradenský tým KB Advisory.

V roce 2020 jsme poskytovatel 140 investičních úvěrů s environmentálním nebo sociálně pozitivním účelem pro korporátní klienty a podnikatele. Jejich celkový objem dosáhl částky 6,7 mld. Kč. Největší část z těchto úvěrů (31 %) bylo tvořeno financováním projektů ve vodním hospodářství, např. systémy pro dodávky pitné vody, nové kanalizace a čistírny odpadních vod, dále projekty obnovitelných zdrojů energie – solární, větrné a vodní elektrárny (30 %) –, zařízení pro veřejnou zdravotní péči (17 %) a projekty energetických úspor (6 %).

Naše závazky

Komerční banka si je stejně jako její mateřská skupina SG vědoma potřeby hledání zodpovědných způsobů financování.

Při správě finančních prostředků klientů tak nebereme v potaz pouze jejich prosperitu, ale současně i respektování environmentálních a sociálních principů. Vědomě se tak podílíme na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost.  

Celá skupina SG se při financování velkých infrastrukturních a průmyslových projektů řídí zásadami Equator Principles, dobrovolného rámce pravidel pro posuzování environmentálních a sociálních rizik velkých projektů podle mezinárodních standardů světové banky.

Skupina SG je zakládajícím členem UNEP-FI – United Nations Environmental Programme Financial Initiative, programu globální partnerství mezi environmentální sekcí OSN UNEP a finančním sektorem.

V roce 2019 se skupina SG stala signatářem tzv. Principles of Responsible Banking zavazující celou finanční skupinu k zohledňování cílů udržitelného rozvoje  (Sustainable Development Goals) a cílů Pařížské klimatické dohody.

V roce 2019 skupina SG v rámci svého příspěvku k boji proti klimatickým změnám přijala svoji Klimatickou strategii. V ní se skupina SG zavázala neposkytovat žádné nové aktivní financování firmám, jejich většina ročních výnosů pochází z uhelného sektoru (z těžby a dopravy uhlí, obchodování s uhlím a energetického využívání uhlí na výrobu elektřiny nebo tepla). Skupina SG se také rozhodla postupně do roku 2030 úplně ustoupit od financování aktivit klientů v uhelném sektoru. Komerční banka se proto rozhodla aktivně podporovat projekty klientů zaměřené na přechod na ekologičtější a obnovitelné zdroje energie. 

Více informací naleznete na našich stránkách.

Memorandum pro udržitelné finance

V roce 2021 jsme podepsali Memorandum ČBA pro udržitelné finance, ve kterém jsme společně s ostatními bankami potvrdily závazek vytvářet podnikatelské prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země.

Uplatňování závazků v praxi

Cíle a požadavky plynoucí z dobrovolných závazků jsou zahrnuty do rámcového předpisu Environmental and Social General Principles, závazného pro celou skupinu SG. Rámcový předpis je doplněn o sektorové politiky, stanovující podrobná environmentální a sociální pravidla a standardy skupiny při financování podnikatelských aktivit a projektů ve 12 citlivých sektorech průmyslu a energetiky:

Nefinancujeme společnosti, které jsou s hlediska E&S principů nepřijatelné (např. těžba a spalování uhlí, výroba některých druhů zbraní nebo vývoz zbraní do zemí s válečnými konflikty nebo zvýšeným rizikem nelegálního obchodování se zbraněmi, firmy, které nedodržují environmentální předpisy).

Systém řízení E&S rizik při financování korporátního sektoru

Komerční banka zavedla od začátku roku 2020 systém cíleného prověřování environmentálních a sociálních rizik korporátních klientů, především společností působících v citlivých sektorech. Prověřování je prováděno environmentálním expertem KB. Cílem je ujistit se, že podnikání klienta je v souladu s požadavky environmentálních, pracovně-právních a sociálně-právních předpisů a že s klientem nebo transakcí není spojeno reputační a kreditní riziko.

Udržitelnost v odvětví finančních služeb

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) zveřejňuje Komerční banka konkrétní informace o svém přístupu k začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost. Zveřejněním následujících prohlášení nejen zvyšujeme transparentnost naší politiky, ale také poskytujeme informace o tom, jak zohledňujeme dopady na faktory udržitelnosti.

Skupina Société Générale (Skupina SG), včetně KB, se zavázala k respektování a prosazování lidských práv. Jelikož se jedná nejen o jeden ze základů systému Skupiny SG pro řízení environmentálních a společenských („E&S“) rizik, ale také o faktor udržitelnosti, vydala KB prohlášení k lidským právům. KB podporuje respektování lidských práv a věnuje se také konkrétním otázkám týkajících se finančnictví.

KB si také uvědomuje zrychlování úbytku biodiverzity po celém světě, a proto se zavázala k respektování a zachovávání biodiverzity a KB vydala prohlášení k ochraně biodiverzity. Snahou Skupiny SG je ve státech, v nichž působí, dodržovat právní a regulatorní předpisy týkající se ochrany druhů, přírodních stanovišť a ekosystémů a podobné dodržování předpisů očekává od svých dodavatelů a klientů. 

Jelikož klimatické otázky představují pro Skupinu SG klíčovou oblast z hlediska jak zaměření jejího řízení a správy, tak její strategie a Skupina SG je odhodlána své činnosti sladit s cíli Pařížské klimatické dohody, vydala proto KB prohlášení ke klimatické změně

Další dokumenty týkající se nařízení SFDR, kde je popsán přístup Komerční banky o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a nepříznivých dopadech na udržitelnost:

Přiložené dokumenty jsou neoficiálním překladem a reflektují v maximální míře politiku skupiny Société Générale. V případě nesouladu mezi těmito dokumenty a dokumenty zveřejněnými a aktualizovanými na webových stránkách Société Générale, má přednost originál textu na stránkách Société Générale.

Etické desatero

 1. Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy, ke svým obchodním partnerům i zákazníkům přistupujeme s respektem.
 2. Řídíme se interní řídicí dokumentací, vycházející z platných a účinných právních předpisů, příslušných norem Evropské unie a OSN, jakož i ze skupinového Kodexu jednání skupiny SG (SG Code of Conduct).
  Kodex chování skupiny Société Générale (PDF, 575 kB)
  Kodex daňového chování skupiny (PDF, 229 kB)
 3. Respektujeme etická pravidla a interní dokumentaci ostatních společností (jsou-li veřejně přístupné, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a Kodexem jednání skupiny SG), stejné chování očekáváme i od obchodních partnerů a zákazníků.
  Kodex chování skupiny Société Générale (PDF, 575 kB
 4. Nepodporujeme a netolerujeme podvodné jednání, korupci, porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě. Plně respektujeme Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele skupiny SG (Code governing the fight against corruption and influence peddling).
  Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele skupiny Société Générale (PDF, 311 kB)
 5. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné mimořádné výhody jakéhokoliv druhu.
 6. Předcházíme a zamezujeme možnému střetu zájmů soukromých aktivit a zastávané pracovní pozice.
 7. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zamezili zneužití svých služeb pro jakékoliv účely praní špinavých peněz či financování terorismu, obchodování se zbraněmi, střelivem nebo jiným zbožím a technologiemi, které jsou vojenským materiálem.
 8. Chováme se apoliticky a stranicky neutrálně, nepodporujeme žádnou akci nebo inciativu s výhradně či převážně politickým cílem.
 9. V obchodní činnosti respektujeme právo na konkurenci a soutěžní právo s přesvědčením, že výhradně férová konkurence a transparentní trh mohou svobodně rozvíjet společnost jako takovou.
 10. Dbáme na kvalitu životního a sociálního prostředí a dle pravidel skupiny SG omezujeme poskytování finančních produktů do oblastí s potenciálním negativním dopadem.