Absolutní přirozeností je pro nás důsledné uplatňování etických zásad při realizaci veškerých obchodních činností. Posuzujeme vlastní procesy s požadavky ekologicky a sociálně zodpovědného jednání a v praxi postupně zavádíme opatření směřující k omezení ekologických a sociálních dopadů spojených s transakcemi či klienty.

Zodpovědné bankovnictví

Etické desatero

 1. Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy, ke svým obchodním partnerům i zákazníkům přistupujeme s respektem.
 2. Řídíme se interní řídicí dokumentací, vycházející z platných a účinných právních předpisů, příslušných norem Evropské unie a OSN, jakož i ze skupinového Kodexu jednání skupiny SG (SG Code of Conduct).
  Kodex chování skupiny Société Générale (PDF, 575 kB)
 3. Respektujeme etická pravidla a interní dokumentaci ostatních společností (jsou-li veřejně přístupné, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a Kodexem jednání skupiny SG), stejné chování očekáváme i od obchodních partnerů a zákazníků.
  Kodex chování skupiny Société Générale (PDF, 575 kB
 4. Nepodporujeme a netolerujeme podvodné jednání, korupci, porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě. Plně respektujeme Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele skupiny SG (Code governing the fight against corruption and influence peddling).
  Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele skupiny Société Générale (PDF, 533 kB)
 5. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné mimořádné výhody jakéhokoliv druhu.
 6. Předcházíme a zamezujeme možnému střetu zájmů soukromých aktivit a zastávané pracovní pozice.
 7. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zamezili zneužití svých služeb pro jakékoliv účely praní špinavých peněz či financování terorismu, obchodování se zbraněmi, střelivem nebo jiným zbožím a technologiemi, které jsou vojenským materiálem.
 8. Chováme se apoliticky a stranicky neutrálně, nepodporujeme žádnou akci nebo inciativu s výhradně či převážně politickým cílem.
 9. V obchodní činnosti respektujeme právo na konkurenci a soutěžní právo s přesvědčením, že výhradně férová konkurence a transparentní trh mohou svobodně rozvíjet společnost jako takovou.
 10. Dbáme na kvalitu životního a sociálního prostředí a dle pravidel skupiny SG omezujeme poskytování finančních produktů do oblastí s potenciálním negativním dopadem.

Podpora finančního a digitálního vzdělávání

Finanční a digitální gramotnost je na veřejnosti stále častěji diskutovaným tématem. Pro nás jako banku je zásadní, aby veřejnost znala zdravé principy správy peněz a dlouhodobě se dokázala podle nich řídit. Finanční gramotnost je předpokladem zdravé společnosti, která je zároveň konkurence schopná v globálním měřítku. Našimi cílovými skupinami jsou žáci vyšších ročníků základních škol, studenti středních škol, učitelé, senioři a obecně ta část veřejnosti, která dlouhodobě spadá do kategorie ohrožených skupin.

Ekonomická olympiáda

V roce 2019 jsme začali spolupracovat s Institutem pro ekonomické vzdělávání, kdy jsme z pozice generálního partnera začali podporovat jejich Ekonomickou olympiádu. Pod tímto názvem se ukrývá mezinárodní soutěž, o kterou rok od roku rapidně stoupá zájem ze strany středních škol. Soutěží se ve znalostech ekonomických ukazatelů, ale také v obecné orientaci v oblasti financí a bankovnictví. Skvělé je, že soutěž pomáhá nejen středoškolákům při studiu ekonomie, ale i středoškolským učitelům s efektivním organizováním výuky. V září 2019 Ekonomická olympiáda vyhlásila již svůj čtvrtý ročník. Na začátku prosince 2019 probíhala tradiční školská kola, ze kterých postoupili nejlepší studenti do únorových krajských kol. Tradiční celostátní finále proběhne v červnu 2020 v Praze.

Global Money Week

Na jaře 2020 probíhá další ročník mezinárodního projektu Global Money Week, jehož jsme hlavním partnerem. Cílem akce je podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Do loňského ročníku, který nesl podtitul „Uč se. Šetři. Vydělávej!“ se zapojili podnikatelé, školy, rodinná centra, knihovny i jednotlivci. Napříč republikou probíhaly přednášky, workshopy, diskuze či interaktivní besedy s odborníky zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Cílovými skupinami GMW byli vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny. Celkem se do týdne finanční gramotnosti zapojilo v roce 2019 celkem 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací. V České republice se do akce zapojilo na 17 tisíc dětí a teenagerů a získalo znalosti nezbytné pro uvážlivé hospodaření s penězi.

Bankéři do škol

V roce 2019 jsme se opět zapojili do projektu realizovaném Českou bankovní asociací již od roku 2014 pod jménem Bankéři do škol. Projekt je založený na osobním setkání bankéřů s žáky a studenty základních i středních škol, během kterých studenti mají příležitost diskutovat s bankéři nejen o základech finanční gramotnosti, ale i o bezpečném pohybování se v online prostředí. Letošní již šestý ročník projektu zaznamenal rekordní zájem ze strany škol i přednášejících, kdy do škol ve všech 14 českých regionech vyrazilo historicky nejvíce bankéřů. V roce 2019 se do projektu zapojilo více než sto bankéřů několika bank, kteří navštívili 83 škol a uskutečnili 138 přednášek, čímž proškolili 5052 žáků a studentů základních a středních škol.

Otevřená banka – Senioři na pobočkách

Ve spolupráci s organizací Poradna při finanční tísni jsme v průběhu listopadu 2019 zorganizovali nová vzdělávací setkání pro seniory, která pomohla zájemcům lépe se zorientovat v moderním finančním světě. Hlavním smyslem těchto setkání bylo navázat s lidmi staršího věku neformální dialog, který zvýší jejich porozumění světu financí a důvěru v banky. Akce se ve své první části věnovala možnostem a úskalím nových služeb bankovního sektoru. Ještě stále v první polovině setkání vždy došlo také na diskusi o tom, jak správně srovnávat nabídky na trhu. Značný zájem byl i o druhou část programu, v rámci které se hovořilo o rizicích, která na nás mohou číhat v nabídkách na internetu, telefonu či v televizi.

Poradna při finanční tísni

I v roce 2019 jsme opět finančně podpořili provoz neziskové organizace Poradna při finanční tísni. V roce 2019 zde proběhlo 15 120 poradenských hovorů, 5 677 hovorů bylo přesměrováno na bezplatnou poradenskou linku a proběhlo 50 preventivních školení. Dlužníci měli zájem především o informace k novému Insolvenčnímu zákonu v oblasti oddlužení. Druhým nejčastějším tématem byly exekuce. Mnoho dlužníků reagovalo pozitivně na možnost oddlužení, i když jim jejich osobní příjmové podmínky neumožňovaly do oddlužení vstoupit (nízký příjem oproti nahromaděným dluhům).