Absolutní přirozeností je pro nás důsledné uplatňování etických zásad při realizaci veškerých obchodních činností. Posuzujeme vlastní procesy s požadavky ekologicky a sociálně zodpovědného jednání a v praxi postupně zavádíme opatření směřující k omezení ekologických a sociálních dopadů spojených s transakcemi či klienty.

Zodpovědné bankovnictví

Etické desatero

  1. Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy, ke svým obchodním partnerům i zákazníkům přistupujeme s respektem.
  2. Řídíme se interní řídicí dokumentací, vycházející z platných a účinných právních předpisů, příslušných norem Evropské unie a OSN, jakož i ze skupinového Kodexu jednání skupiny SG (SG Code of Conduct).
  3. Respektujeme etická pravidla a interní dokumentaci ostatních společností (jsou-li veřejně přístupné, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a Kodexem jednání skupiny SG), stejné chování očekáváme i od obchodních partnerů a zákazníků.
  4. Nepodporujeme a netolerujeme podvodné jednání, korupci, porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě. Plně respektujeme Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele skupiny SG (Code governing the fight against corruption and influence peddling).
  5. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné mimořádné výhody jakéhokoliv druhu.
  6. Předcházíme a zamezujeme možnému střetu zájmů soukromých aktivit a zastávané pracovní pozice.
  7. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zamezili zneužití svých služeb pro jakékoliv účely praní špinavých peněz či financování terorismu, obchodování se zbraněmi, střelivem nebo jiným zbožím a technologiemi, které jsou vojenským materiálem.
  8. Chováme se apoliticky a stranicky neutrálně, nepodporujeme žádnou akci nebo inciativu s výhradně či převážně politickým cílem.
  9. V obchodní činnosti respektujeme právo na konkurenci a soutěžní právo s přesvědčením, že výhradně férová konkurence a transparentní trh mohou svobodně rozvíjet společnost jako takovou.
  10. Dbáme na kvalitu životního a sociálního prostředí a dle pravidel skupiny SG omezujeme poskytování finančních produktů do oblastí s potenciálním negativním dopadem.

Finanční gramotnost

Při našem podnikání se snažíme, aby každý jednotlivec porozuměl správně fungování finančních nástrojů a jejich smysluplnému využívání. Podílíme se na projektech, jejichž smyslem je naučit plánování financí pro zajištění potřeb i přání a pochopení vlastní odpovědnosti za své finance. Začínáme u nejmenších, ale pomáháme i v sociální sféře.

Dlouhodobě spolupracujeme s Poradnou při finanční tísni. Také díky naší podpoře již proběhlo bezmála 100 000 poradenských rozhovorů, 130 000 hovorů na bezplatné poradenské lince, 200 preventivních školení.

V roce 2017 jsme měli možnost díky projektu České bankovní asociace – Bankéři do škol přednášet pro žáky 9. tříd o základním fungování bankovní instituce, ale i o kyberpezpečnosti či nutnosti ochrany osobních údajů v on-line prostředí.

Docu-reality show Hlava rodiny, kterou na podzim 2017 v prime timu vysílala ČT 1, působila v šesti epizodách jako finanční poradce a mentor teenagerů expert KB.

Ve spolupráci s naší Nadací Jistota jsme nefinanční formou (pravidelné kurzy finanční gramotnosti) podpořili řadu projektů, mezi něž patří: Multiplikační projekt na zvýšení finanční gramotnosti mladých lidí, Soutěž a rozpočet na zkoušku, Kurzy finanční gramotnosti pro děti z dětských domovů a mnohé další.