Naše závazky

Komerční banka si je stejně jako její mateřská skupina SG vědoma potřeby hledání zodpovědných způsobů financování.

Při správě finančních prostředků klientů tak nebereme v potaz pouze jejich prosperitu, ale současně i respektování environmentálních a sociálních principů. Vědomě se tak podílíme na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost.  

Celá skupina SG se při financování velkých infrastrukturních a průmyslových projektů řídí zásadami Equator Principles, dobrovolného rámce pravidel pro posuzování environmentálních a sociálních rizik velkých projektů podle mezinárodních standardů světové banky.

Skupina SG je zakládajícím členem UNEP-FI – United Nations Environmental Programme Financial Initiative, programu globální partnerství mezi environmentální sekcí OSN UNEP a finančním sektorem.

V roce 2019 se skupina SG stala signatářem tzv. Principles of Responsible Banking zavazující celou finanční skupinu k zohledňování cílů udržitelného rozvoje  (Sustainable Development Goals) a cílů Pařížské klimatické dohody.

V roce 2019 skupina SG v rámci svého příspěvku k boji proti klimatickým změnám přijala svoji Klimatickou strategii. V ní se skupina SG zavázala neposkytovat žádné nové aktivní financování firmám, jejich většina ročních výnosů pochází z uhelného sektoru (z těžby a dopravy uhlí, obchodování s uhlím a energetického využívání uhlí na výrobu elektřiny nebo tepla). Skupina SG se také rozhodla postupně do roku 2030 úplně ustoupit od financování aktivit klientů v uhelném sektoru. Komerční banka se proto rozhodla aktivně podporovat projekty klientů zaměřené na přechod na ekologičtější a obnovitelné zdroje energie. 

Více informací naleznete na našich stránkách.

Jak závazky uplatňujeme v praxi

Cíle a požadavky plynoucí z dobrovolných závazků jsou zahrnuty do rámcového předpisu Environmental and Social General Principles, závazného pro celou skupinu SG. Rámcový předpis je doplněn o sektorové politiky, stanovující podrobná environmentální a sociální pravidla a standardy skupiny při financování podnikatelských aktivit a projektů ve 12 citlivých sektorech průmyslu a energetiky:

Nefinancujeme společnosti, které jsou s hlediska E&S principů nepřijatelné (např. těžba a spalování uhlí, výroba některých druhů zbraní nebo vývoz zbraní do zemí s válečnými konflikty nebo zvýšeným rizikem nelegálního obchodování se zbraněmi, firmy, které nedodržují environmentální předpisy).

Systém řízení E&S rizik při financování korporátního sektoru

Komerční banka zavedla od začátku roku 2020 systém cíleného prověřování environmentálních a sociálních rizik korporátních klientů, především společností působících v citlivých sektorech. Prověřování je prováděno environmentálním expertem KB. Cílem je ujistit se, že podnikání klienta je v souladu s požadavky environmentálních, pracovně-právních a sociálně-právních předpisů a že s klientem nebo transakcí není spojeno reputační a kreditní riziko.

Udržitelnost v odvětví finančních služeb

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) zveřejňuje Komerční banka konkrétní informace o svém přístupu k začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost. Zveřejněním následujících prohlášení nejen zvyšujeme transparentnost naší politiky, ale také poskytujeme informace o tom, jak zohledňujeme dopady na faktory udržitelnosti.

Skupina Société Générale (Skupina SG), včetně KB, se zavázala k respektování a prosazování lidských práv. Jelikož se jedná nejen o jeden ze základů systému Skupiny SG pro řízení environmentálních a společenských („E&S“) rizik, ale také o faktor udržitelnosti, vydala KB prohlášení k lidským právům. KB podporuje respektování lidských práv a věnuje se také konkrétním otázkám týkajících se finančnictví.

KB si také uvědomuje zrychlování úbytku biodiverzity po celém světě, a proto se zavázala k respektování a zachovávání biodiverzity a KB vydala prohlášení k ochraně biodiverzity. Snahou Skupiny SG je ve státech, v nichž působí, dodržovat právní a regulatorní předpisy týkající se ochrany druhů, přírodních stanovišť a ekosystémů a podobné dodržování předpisů očekává od svých dodavatelů a klientů. 

Jelikož klimatické otázky představují pro Skupinu SG klíčovou oblast z hlediska jak zaměření jejího řízení a správy, tak její strategie a Skupina SG je odhodlána své činnosti sladit s cíli Pařížské klimatické dohody, vydala proto KB prohlášení ke klimatické změně

Další dokumenty týkající se nařízení SFDR, kde je popsán přístup Komerční banky o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a nepříznivých dopadech na udržitelnost:

Přiložené dokumenty jsou neoficiálním překladem a reflektují v maximální míře politiku skupiny Société Générale. V případě nesouladu mezi těmito dokumenty a dokumenty zveřejněnými a aktualizovanými na webových stránkách Société Générale, má přednost originál textu na stránkách Société Générale.

Etické desatero

 1. Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy, ke svým obchodním partnerům i zákazníkům přistupujeme s respektem.
 2. Řídíme se interní řídicí dokumentací, vycházející z platných a účinných právních předpisů, příslušných norem Evropské unie a OSN, jakož i ze skupinového Kodexu jednání skupiny SG (SG Code of Conduct).
  Kodex chování skupiny Société Générale (PDF, 575 kB)
  Kodex daňového chování skupiny (PDF, 229 kB)
 3. Respektujeme etická pravidla a interní dokumentaci ostatních společností (jsou-li veřejně přístupné, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a Kodexem jednání skupiny SG), stejné chování očekáváme i od obchodních partnerů a zákazníků.
  Kodex chování skupiny Société Générale (PDF, 575 kB
 4. Nepodporujeme a netolerujeme podvodné jednání, korupci, porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě. Plně respektujeme Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele skupiny SG (Code governing the fight against corruption and influence peddling).
  Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele skupiny Société Générale (PDF, 311 kB)
 5. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné mimořádné výhody jakéhokoliv druhu.
 6. Předcházíme a zamezujeme možnému střetu zájmů soukromých aktivit a zastávané pracovní pozice.
 7. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zamezili zneužití svých služeb pro jakékoliv účely praní špinavých peněz či financování terorismu, obchodování se zbraněmi, střelivem nebo jiným zbožím a technologiemi, které jsou vojenským materiálem.
 8. Chováme se apoliticky a stranicky neutrálně, nepodporujeme žádnou akci nebo inciativu s výhradně či převážně politickým cílem.
 9. V obchodní činnosti respektujeme právo na konkurenci a soutěžní právo s přesvědčením, že výhradně férová konkurence a transparentní trh mohou svobodně rozvíjet společnost jako takovou.
 10. Dbáme na kvalitu životního a sociálního prostředí a dle pravidel skupiny SG omezujeme poskytování finančních produktů do oblastí s potenciálním negativním dopadem.

Podpora finančního a digitálního vzdělávání

Finanční a digitální gramotnost je na veřejnosti stále častěji diskutovaným tématem. Pro nás jako banku je zásadní, aby veřejnost znala zdravé principy správy peněz a dlouhodobě se dokázala podle nich řídit. Finanční gramotnost je předpokladem zdravé společnosti, která je zároveň konkurence schopná v globálním měřítku. Našimi cílovými skupinami jsou žáci vyšších ročníků základních škol, studenti středních škol, učitelé, senioři a obecně ta část veřejnosti, která dlouhodobě spadá do kategorie ohrožených skupin.

Ekonomická olympiáda

V roce 2019 jsme začali spolupracovat s Institutem pro ekonomické vzdělávání, kdy jsme z pozice generálního partnera začali podporovat jejich Ekonomickou olympiádu. Pod tímto názvem se ukrývá mezinárodní soutěž, o kterou rok od roku rapidně stoupá zájem ze strany středních škol. Soutěží se ve znalostech ekonomických ukazatelů, ale také v obecné orientaci v oblasti financí a bankovnictví. Skvělé je, že soutěž pomáhá nejen středoškolákům při studiu ekonomie, ale i středoškolským učitelům s efektivním organizováním výuky. V září 2019 Ekonomická olympiáda vyhlásila již svůj čtvrtý ročník. Na začátku prosince 2019 probíhala tradiční školská kola, ze kterých postoupili nejlepší studenti do únorových krajských kol. Tradiční celostátní finále proběhne 25. září 2020 v Praze.

Ke stažení

Závěry průzkumu mezi účastníky středoškolské Ekonomické olympiády

Podcast

Rozhovory se zástupci KB na podcastu ECON(Y) dnešní doby - Jak být na internetu v bezpečí a na co bychom si měli dávat pozor vysvětluje šéf operačních rizik Tomáš Doležal. V druhé části podcastu odpovídá Soňa Jelínková na otázky, co odhalil průzkum Ekonomické olympiády mezi studenty.

Global Money Week

KB je hlavním partnerem mezinárodního projektu Global Money Week. Cílem akce je podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Do ročníku 2019, který nesl podtitul „Uč se. Šetři. Vydělávej!“ se zapojili podnikatelé, školy, rodinná centra, knihovny i jednotlivci. Napříč republikou probíhaly přednášky, workshopy, diskuze či interaktivní besedy s odborníky zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Cílovými skupinami GMW byli vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny. Celkem se do týdne finanční gramotnosti zapojilo v roce 2019 celkem 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací. V České republice se do akce zapojilo na 17 tisíc dětí a teenagerů a získalo znalosti nezbytné pro uvážlivé hospodaření s penězi.

Bankéři do škol

V roce 2019 jsme se opět zapojili do projektu realizovaném Českou bankovní asociací již od roku 2014 pod jménem Bankéři do škol. Projekt je založený na osobním setkání bankéřů s žáky a studenty základních i středních škol, během kterých studenti mají příležitost diskutovat s bankéři nejen o základech finanční gramotnosti, ale i o bezpečném pohybování se v online prostředí. Letošní již šestý ročník projektu zaznamenal rekordní zájem ze strany škol i přednášejících, kdy do škol ve všech 14 českých regionech vyrazilo historicky nejvíce bankéřů. V roce 2019 se do projektu zapojilo více než sto bankéřů několika bank, kteří navštívili 83 škol a uskutečnili 138 přednášek, čímž proškolili 5052 žáků a studentů základních a středních škol.

Otevřená banka – Senioři na pobočkách

Ve spolupráci s organizací Poradna při finanční tísni jsme v průběhu listopadu 2019 zorganizovali nová vzdělávací setkání pro seniory, která pomohla zájemcům lépe se zorientovat v moderním finančním světě. Hlavním smyslem těchto setkání bylo navázat s lidmi staršího věku neformální dialog, který zvýší jejich porozumění světu financí a důvěru v banky. Akce se ve své první části věnovala možnostem a úskalím nových služeb bankovního sektoru. Ještě stále v první polovině setkání vždy došlo také na diskusi o tom, jak správně srovnávat nabídky na trhu. Značný zájem byl i o druhou část programu, v rámci které se hovořilo o rizicích, která na nás mohou číhat v nabídkách na internetu, telefonu či v televizi.

Na jaře 2020 vznikla nová iniciativa Otevřená banka navazující na projekt Senioři na pobočkách. Iniciativa má za cíl zlepšovat informovanost lidí v oblasti financí a bankovnictví a pomáhat jim v nejrůznějších situacích. Témata k diskuzi nabízí všem, kteří mají zájem – bez ohledu na věk nebo na to, jestli jsou našimi klienty. Otevřená banka je otevřená všem. V současné době je iniciativa realizována v online podobě na webových stránkách Komerční banky. V rámci svého obsahu seznamuje veřejnost s digitalizací bankovnictví a novými bankovními službami, jako je internetové a mobilní bankovnictví. Těm, kteří se s moderními technologiemi teprve seznamují, poskytuje základní informace o tom, jak vstoupit do online prostředí a jaké nástroje používat. Aktivní využívání moderních technologií vyžaduje zodpovědné chování, Otevřená banka proto nabízí informace o jejich bezpečném užívání. Ve spolupráci s Poradnou při finanční tísni věnuje Otevřená banka pozornost tomu, jak se chovat, pokud cítíte, že se dostáváte do finanční tísně.

Poradna při finanční tísni

I v roce 2019 jsme opět finančně podpořili provoz neziskové organizace Poradna při finanční tísni. V roce 2019 zde proběhlo 15 120 poradenských hovorů, 5 677 hovorů bylo přesměrováno na bezplatnou poradenskou linku a proběhlo 50 preventivních školení. Dlužníci měli zájem především o informace k novému Insolvenčnímu zákonu v oblasti oddlužení. Druhým nejčastějším tématem byly exekuce. Mnoho dlužníků reagovalo pozitivně na možnost oddlužení, i když jim jejich osobní příjmové podmínky neumožňovaly do oddlužení vstoupit (nízký příjem oproti nahromaděným dluhům).