Jak založit s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným je nejběžnější formou, kterou volí podnikatelé pro své obchodní aktivity. V České republice bohužel založení s.r.o. stále není pouhou formalitou, kterou lze zvládnout během jednoho dne, přičemž objektivní důvody, proč tomu tak není, žádné nejsou.

Podnikatelé si proto často raději kupují již vzniklé společnosti. I tento způsob však má svá pravidla a ani nemusí být nejvhodnějším řešením, protože i takto koupená společnost může mít svou podnikatelskou historii, přestože prodávající tvrdí opak. 

Druhou možností je založit zcela novou společnost, u které máte jistotu, že žádné závazky nemá, přičemž proces lze shrnout do několika kroků.

Příprava společenské smlouvy

Přípravě společenské smlouvy je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože se jedná o základní dokument, kterým se bude řídit život společnosti. Měla by být jednoduchá, jednoznačná a přitom flexibilní. Jakékoliv její budoucí změny musí být totiž prováděny formou notářského zápisu, s čímž souvisí i vyšší náklady.

V praxi se též objevují problémy s požadavkem na nezaměnitelnost obchodní firmy. Je proto dobré si předem název firmy odsouhlasit s notářem, u kterého bude probíhat založení a zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Založení společnosti

Jakmile se společníci dohodnou na znění společenské smlouvy, lze se objednat k notáři, který společnost založí formou notářského zápisu. Je dobré se rovnou s notářem dohodnout na tom, že po předložení potřebných dokumentů provede přímý zápis do obchodního rejstříku. Oproti možnosti podat samostatný návrh na příslušný soud, je zápis společnosti prováděný notářem levnější i rychlejší.

Získání živnostenského oprávnění

Aby společnost mohla podnikat ve vybraném oboru, je třeba zvolit alespoň jeden předmět podnikání. V případě, že chcete založit společnost rychle, můžete se vyhnout povinnosti předložit při zápisu společnosti do obchodního rejstříku notáři výpis z živnostenského rejstříku zakládané společnosti, čímž si ukrátíte čas založení o více než jeden týden. Postup je takový, že jako předmět podnikání uvedete ve společenské smlouvě podnikání, ke kterému není nutné žádné oprávnění např. pronájem nemovitých věcí.

Praktičtějším řešením je však rovnu uvést reálný předmět podnikání, kterým se bude společnost zabývat a na živnostenském úřadě si živnostenské oprávnění obstarat. Některé živnostenské úřady nemají problém vystavit výpis z živnostenského rejstříku druhý úřední den.

Živnostenský úřad nepožaduje, abyste na místě ponechali originál notářského zápisu o založení společnosti, stačí, jestliže předložíte notářský zápis k nahlédnutí a do spisu vložíte jeho obyčejné kopie.

Založení zvláštního bankovního účtu pro splacení základního kapitálu

Správce vkladu určený společenskou smlouvou je povinen založit v některém z bankovních domů zvláštní účet pro splacení základního kapitálu. Při založení je vždy požádán o předložení originálu notářského zápis o založení společnosti a o předložení dokladu totožnosti. Banky v poslední době přísněji lustrují osoby, které o založení účtu žádají a v případě cizinců vyžadují, aby měli k České republice určité vazby, což vede k prodloužení času na založení společnosti a k další administrativní zátěži při zakládání společnosti. 

Jakmile je účet založen a základní kapitál splacen, můžete banku požádat o vydání potvrzení o splacení základního kapitálu, což některé banky vystavují zdarma (např. Komerční banka), jiné za poplatek přibližně ve výši 500,- Kč.

A konečně smí správce vkladu vystavit též své prohlášení o tom, že základní kapitál byl splacen v souladu se společenskou smlouvou. Dopředu si též ověřte, zda notář vyžaduje, aby bylo prohlášení učiněno s úředně ověřeným podpisem, či zda mu postačí podpis obyčejný.

Získání souhlasu s umístěním sídla

Dalším krokem je získání souhlasu s umístěním sídla, který nesmí být starší než tři měsíce. Je třeba, aby jej vlastník nemovité věci udělil písemně s úředně ověřeným podpisem. Doporučujeme si ověřit, zda je vlastník opravdu majitelem nemovitosti a pokud souhlas uděluje jiná osoba na základě plné moci, tak je nutné, aby i tato plná moc byla udělena s úředně ověřeným podpisem.

Další dokumenty

Další dokumenty si musí připravit budoucí jednatelé, a to čestné prohlášení o bezúhonnosti podepsané s ověřeným podpisem a dále výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší než tři měsíce. Pokud má být jednatelem cizinec, je velmi pravděpodobné, že tyto dokumenty budou muset být dále opatřeny též apostilou.

Vznik společnosti

Jakmile máme k dispozici všechny potřebné dokumenty, mohou jednatelé požádat notáře o provedení přímého zápisu do obchodního rejstříku. Notář zpravidla zápis provede tentýž den, přičemž v rejstříku bude existence společnosti z technických důvodů zveřejněna den následující.

Autor: CEE Attorneys, mezinárodní advokátní kancelář

Tip od KB Rádce

Plánujete založení s.r.o.? S firmaprovas.cz to zvládnete bez obíhání úřadů a bez dodatečných poplatků nad rámec těch zákonných a notářských.

Jděte na to chytře a ušetřený čas věnujte svému podnikání.