Řádná valná hromada dne 24. 4. 2019

Informační povinnost zejména podle § 120b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §§ 402-403 a §§ 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha část VII článek 6 odst. 4 písm. d) a část VI článek 7 odst. 3 písm. h), i) a l).

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou obsaženy ve výroční zprávě.

Valné hromady
Výplata dividend

V dubnu 2017 schválila řádná valná hromada Komerční banky výplatu dividendy za rok 2016 ve výši 40 Kč před zdaněním na jednu akcii. Nárok na dividendu má akcionář, který byl vlastníkem akcie Komerční banky k rozhodnému dni 18. dubna 2017. Dividenda je splatná ke dni 26. května 2017, a to buď bezhotovostním převodem na základě písemného pokynu, anebo v hotovosti na pobočkách Komerční banky, s výjimkou bezhotovostních poboček.

Dividenda je podrobena srážkové dani 15 % u českých daňových rezidentů, nebo ve výši určené smlouvou u daňových rezidentů ze zemí, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Akcionářům, u kterých není doložena daňová příslušnost v ČR anebo v zemích s uzavřenou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, musí být při výplatě dividendy uplatněna sazba daně 35 %.

U akcionářů, kteří dosud o dividendy nepožádali a nedoložili své daňové rezidentství, již byla uplatněna 35% sazba daně, protože již došlo k uplynutí zákonného termínu pro sražení a odvod daně z dividend. Rozdíl mezi sazbou 35 % a 15 % bude akcionářům refundován na základě doložení daňového rezidentství akcionáře, a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení příslušných prohlášení.

Podrobné podmínky pro výplatu dividendy a pro doložení daňového rezidenství uvádí přiložený dokument.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dividenda (Kč) * 270 160 230 230 310 310 40 47
Dividenda / zisk na jednu
akcii (%) **
77,0 64,2 62,6 69,8 91,0 92,4 55,5 59,5


* Dividenda na jednu akcii před zdaněním
** Dividenda/ Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)