Chcete hlasovat na valné hromadě online?

Vyzkoušejte naši novou aplikaci

Valné hromady

Informační povinnost zejména podle § 120b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §§ 402-403 a §§ 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha část VII článek 6 odst. 4 písm. d) a část VI článek 7 odst. 3 písm. h), i) a l).

V souvislosti s novelou Zákona o obchodních korporacích,  konkrétně § 349, účinnou od 1. 1. 2021, Vám oznamujeme, že podíly na zisku z akcií Komerční banky, a.s., ISIN CZ0008019106, je možné vyplácet výhradně  bezhotovostním způsobem.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou obsaženy ve výroční zprávě.

Valné hromady

Výplata dividend

V dubnu 2022 schválila řádná valná hromada Komerční banky výplatu dividendy za rok 2021 ve výši 43,8 Kč před zdaněním na jednu akcii. Nárok na dividendu má akcionář, který byl vlastníkem akcie Komerční banky k rozhodnému dni 29. dubna 2022. Dividenda je splatná ke dni 23. května 2022, a to bezhotovostním převodem na základě písemného pokynu.

  2018 2019 2020 2019 + 2020 3 2021 2019 + 2020 4
Dividenda (Kč) 1 51 0 0 23,86 43,8 55,5
Dividenda / zisk na jednu
akcii (%) 2
64,9 pandemické restrikce pandemické restrikce 19,5 65,0 45,5


Dividenda na jednu akcii před zdaněním
Dividenda/ Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)
Mimořádná výplata nerozděleného zisku vyplacena 3. prosince 2021
Mimořádná výplata nerozděleného zisku podle návrhu představenstva k výplatě 22. prosince 2022

 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dividenda (Kč) 1 270 160 230 230 310 310 40 47
Dividenda / zisk na jednu
akcii (%) 2
77,0 64,2 62,6 69,8 91,0 92,4 55,5 59,5


Dividenda na jednu akcii před zdaněním
Dividenda/ Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)