Chcete hlasovat na valné hromadě online?

Vyzkoušejte naši novou aplikaci

Valné hromady

Informační povinnost zejména podle § 120b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §§ 402-403 a §§ 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha část VII článek 6 odst. 4 písm. d) a část VI článek 7 odst. 3 písm. h), i) a l).

V souvislosti s novelou Zákona o obchodních korporacích,  konkrétně § 349, účinnou od 1. 1. 2021, Vám oznamujeme, že podíly na zisku z akcií Komerční banky, a.s., ISIN CZ0008019106, je možné vyplácet výhradně  bezhotovostním způsobem.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou obsaženy ve výroční zprávě.

Valné hromady

Výplata dividend

V dubnu 2019 schválila řádná valná hromada Komerční banky výplatu dividendy za rok 2018 ve výši 51 Kč před zdaněním na jednu akcii. Nárok na dividendu má akcionář, který byl vlastníkem akcie Komerční banky k rozhodnému dni 17. dubna 2019. Dividenda je splatná ke dni 27. května 2019, a to buď bezhotovostním převodem na základě písemného pokynu, anebo v hotovosti na pobočkách Komerční banky, s výjimkou bezhotovostních poboček.

Podrobné podmínky pro výplatu dividendy a pro doložení daňového rezidenství uvádí přiložený dokument.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dividenda (Kč) * 270 160 230 230 310 310 40 47 51
Dividenda / zisk na jednu
akcii (%) **
77,0 64,2 62,6 69,8 91,0 92,4 55,5 59,5 64,9


* Dividenda na jednu akcii před zdaněním
** Dividenda/ Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)