Informace
pro podnikatele 

Zjistěte, které pomohou zmírnit ekonomické dopady na vaše podnikání

Program COVID III

Provozní financování se státní zárukou
Více informací

Program COVID Invest

Investiční úvěr se státní zárukou
Více informací

KB Rádce

Tipy nejen z finančního světa
 

Online služby

Co vše u nás vyřídíte online?
 

Pobočky a bankomaty

Zjistěte, zda je vaše pobočka či bankomat v provozu

Aktuální situace v KB

Informace v souvislosti s COVID-19 apod.

AKTUÁLNĚ PRO FIRMY

NOVÝ ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A ČMZRB

CHCI ÚVĚR

FINANCOVÁNÍ S COVID III

ZOBRAZIT VIDEO

 

KB aktuálně přijímá žádosti do záručního programu ČMZRB, určeného na podporu podnikatelů a firem postižených onemocněním COVID-19 tzv. COVID III. Jedná se o záruční program určený pro celou Českou republiku vč. Prahy, v rámci kterého ČMZRB poskytuje podporu ve formě záruky k provozním úvěrům. Celková alokace prostředků v rámci programu COVID III je 150 mld. Kč z toho prostředky pro 1. tranši 50 mld. Kč.

Příjem žádostí probíhá výhradně prostřednictvím on-line webového formuláře „CHCI ÚVĚR“ umístěného na stránkách KB – viz odkaz výše. 

Vlastní záruka ČMZRB je sjednávána prostřednictvím Komerční banky v rámci jednání o úvěru, tzn., že není nutné o záruku žádat samostatně tak, jak tomu bylo v přechozích záručních programech.

 

Základní parametry úvěru KB a záruky ČMZRB v programu COVID III:

Pro koho je úvěr určen

 

pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci

Podporované sektory

 

zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další
(CZ-NACE A, B08, C vyjma oddílů 12 a 19, D, E, F, G, H, I, J, M, N, P, Q, R vyjma oddílu 92, S)

Účel úvěru

financování provozních potřeb - např. mezd, nájemného, plateb za energie, úhrady dodavatelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.(možnost využití RVG i KTK)

Měna úvěru

Maximální výše úvěru

50 mil. Kč

Omezení výše úvěru 

a) max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,

b) max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019,

 

na základě čestného prohlášení klienta (s náležitým zdůvodněním) o jeho potřebách v oblasti likvidity, lze úvěr navýšit nad výše uvedené limity tak, aby došlo k pokrytí likvidity pro nadcházejících 12 měsíců.  

Sjednání úvěru

nejpozději do 30. 06. 2021

Splatnost úvěru

nejdříve 1. 7. 2021

Typ podpory ČMZRB

záruka za poskytnutý úvěr

Typ záruky

portfoliová

Maximální výše záruky

90% zaručovaného úvěru u žadatelů do 250 zaměstnanců

 

80% zaručovaného úvěru u žadatelů od 250 do 500 zaměstnanců

Maximální doba trvání záruky

3 roky

Další specifické podmínky

  • platnost záruky je podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jehoskutečného majitele
  •  klient může mít uzavřenu pouze jednu smlouvu o úvěru s podporou COVID III
  • úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů

 

 SEZNAM PŘÍJEMCŮ COVID III

Od 1.2.2021 přijímá ČMZRB žádosti o bankovní záruku COVID SPORT

Záruka je určená malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu (týká se vybraných NACE) kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

Podmínkou vystavení záruky je již poskytnutý úvěr, kopie úvěrové smlouvy musí být součástí žádosti o bankovní záruku.

 

Parametry zaručovaného úvěru:

Maximální výše úvěru

 

15 mil. Kč

Vhodné NACE

 

49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem

8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání

9311 – Provozování sportovních zařízen

9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Účel úvěru

financování provozních nákladů (např. náklady na mzdy, energii, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, profinancování pohledávek, pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku). Musí se jednat vždy o nové financování, záruku nelze poskytnout ke stávajícímu úvěru. Na výdaje hrazené z úvěru nesmí být čerpána jiná podpora.

Typ úvěru:

postupně splácený úvěr na profinancování provozních nákladů

revolvingový úvěr

zárukou je možné zajistit i dílčí úvěr pod RAS

Konečná splatnost úvěru
(kromě revolvingového úvěru)

minimálně 24 měsíců

Čerpání úvěru

musí být započaté do 3 měsíců od poskytnutí úvěru

Maximální výše ručení

80 %

Maximální délka ručení jsou

3 roky

Záruka je s finančním příspěvkem na zaplacené úroky z úvěru ve výši

30 % zaručovaného úvěru max. 150 tis. Kč u úvěru ve výši do 500 tis. Kč včetně

20 % zaručovaného úvěru max. 200 tis. Kč u úvěru ve výši od 500 tis. do 1 mil. Kč včetně

15 % zaručovaného úvěru max. 1 mil. Kč u úvěru ve výši nad 1 mil. Kč

Maximální výše finančního příspěvku a termíny výplaty budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí bankovní záruky

 

Máte problémy se splácením stávajícího úvěru? Nepřeje dnešní nepříznivá ekonomická situace vašemu podnikání a snížení splátek úvěru vám pomůže toto období překonat?
Jsme připraveni vám individuálně pomoci. Zjistit více

Ukončení příjmu Oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu

Od 1.10.2020 je ukončen příjem klientských Oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu u podnikatelských úvěrů, a to dle Zákona č. 177/2020 Sb. ze dne 16.4.2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Klientům, kteří oznámí svůj úmysl po 30.9.2020 již nelze podle zákona vyhovět. 

 

ČMZRB
​Ve spolupráci s ČMZRB KB nadále pokračujeme v poskytování zvýhodněných úvěrů s M-zárukou (program Záruka 2015 až 2023). Více informací najdete na našich stránkách.

PGRLF
Ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (PGRLF) jsme připraveni podpořit zemědělce prostřednictvím úvěrů s dotací úroků. Aktuální informace o programech najdete na stránkách PGRLF.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

AMSP ČR
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru

ČMZRB
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru

Díky dlouhodobé spolupráci s ČMZRB nabídneme firemním klientům financování se  zárukou COVID  Praha, v rámci kterého poskytneme malým firmám  a podnikatelům, aktivním na území hlavního města Prahy, provozní úvěry se zárukou ČMZRB. Jedná se o záruční program, kde ČMZRB nabízí podporu ve formě záruky a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru. Podmínkou pro poskytnutí záruky COVID Praha je již sjednaný bankovní úvěr.

Příjem žádostí do programu se plánuje od 21.4.2020  sběr žádostí ukončen

O aktualitách Vás budeme průběžně informovat.

Více informací o programu najdete na stránkách ČMZRB.

Základní parametry záruky

Komu je určená Malý a střední podnikatel
Omezení regionu Hl. město Praha
Účel zaručovaného úvěru Provozní náklady
Maximální výše záruky 80% zaručovaného úvěru
Maximální výše zaručovaného úvěru 15 mil. Kč
Maximální doba záruky 3 roky
Maximální výše finančního příspěvku na úroky za 3 roky 1 mil. Kč
Veřejná podpora "de minimis"

Záruky ČMZRB za provozní úvěry komerčních bank

Díky dlouhodobé spolupráci s ČMZRB nabídzíme firemním klientům nový program Expanze záruka COVID, v rámci kterého poskytneme podnikatelům provozní úvěry se zárukou ČMZRB.
Nový program usnadní podnikatelům v této mimořádné situaci cestu k provoznímu financování a bude přispívat na úhradu úroků z nového úvěru. Podnikatelé tak mohou pokrýt výdaje na nákup drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a na další provozní výdaje.

Základní podmínky záruky:

  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
  • výše zaručovaného úvěru od 10 tis. do 15 mil. Kč
  • výhradně na provozní výdaje příjemce podpory
  • délka ručení nepřesahuje 3 roky
  • celková výše vyplaceného finančního příspěvku na úroky je dle výše zaručovaného úvěru: 30 % u úvěrů do 500 tis. Kč (max. 150 tis. Kč), 20 % u úvěrů ve výši od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (max. 250 tis. Kč) a 15 % u úvěrů nad 1 mil. Kč/li>

Pro koho je určená:
Pro malé a střední podniky zasažené koronavirovou situací (mimo region hl. města Prahy a některé specifické činnosti).

Příjem  žádostí  do programu: od 2. 4. 2020.

Více informací o programu najdete na stránkách ČMZRB.