• Obchodování na kapitálových trzích

  Investujte do cenných papírů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha a na světových burzách.

Výnosně

Dosáhněte na vysoké výnosy v období příznivého vývoje trhu.

Profesionálně

Obchodní pokyny podávejte přímo na dealing KB.

Výhodně

Neplaťte poplatky za obchodní pokyny a vedení účtu.

Bez starostí

Výplaty dividend a dalších výnosů Vám automaticky připíšeme.

Proč KB?

Získejte partnera

S Komerční bankou získáte silného partnera pro své investice.

Obchodujte globálně

Obchodovat můžete cenné papíry z celého světa.

Mějte přehled

Jste informováni o každém uzavřeném obchodu.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Obchodování na kapitálových trzích

 • jedná se o možnost nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a další instrumenty na mezinárodních trzích (včetně BCPP)
 • akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti
 • dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a pravidelné vyplácení výnosů z něj k určitému datu
 • dluhopisy lze členit na státní, municipální a mohou mít pevnou, proměnnou nebo nulovou úrokovou sazbu
 • měsíčně obdržíte výpis ze svého portfoliového účtu s podrobným popisem stavu peněžních prostředků i cenných papírů – součástí výpisu je přehled všech pohybů peněz, ke kterým na podúčtech došlo
 • můžete určit limitní cenu, za jakou má proběhnout požadovaná transakce

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • za podání pokynu na nákup či prodej akcií a za vedení portfolia neplatíte KB žádný poplatek
 • za správu cenných papírů na Vašem portfoliu platíte bance odměnu
 • v rámci správy zajistíme připsání dividend na Váš portfoliový účet a jiné kapitálové operace zdarma
 • dividendy vyplácené v cizí měně jsou připsány na portfoliový účet rovněž v cizí měně

Co je pro Vás důležité

Rizika

S obchodováním na trzích je spojena řada rizik, které mohou investici ohrozit:

 • Akcie
  • Riziko společnosti – Kupující se stává spoluvlastníkem společnosti, participuje na jejím rozvoji i na ziscích a ztrátách. Všechna rizika se obvykle promítají do aktuální tržní hodnoty, a proto je výnos takové investice obtížné předpovídat. V extrémním případě může společnost zbankrotovat a kupující pak přichází o celou investici.
  • Riziko ceny – Ceny akcií mohou procházet nepředvídatelným vývojem způsobujícím riziko ztrát. Cena se zvyšuje a snižuje ve střednědobých a dlouhodobých cyklech bez možnosti určit délku těchto cyklů. Obecné tržní riziko, spojené s náladami trhu, politickou situací ve světě či situací na finančních trzích. Toto riziko musí být odlišeno od specifického rizika spojeného jen se samotnou firmou.
  • Riziko vyplácení dividend – Dividenda na akcii závisí zejména na výnosech emitující společnosti a na její dividendové politice a plánu rozvoje. V případě nízkých zisků mohou být dividendové výnosy sníženy nebo nemusí být vypláceny vůbec.
  • Měnové riziko – Investice do cizoměnových akcií je spojena i s měnovým rizikem. V korunovém ekvivalentu se investice může ukázat ztrátovou i přes růst tržní ceny akcií.
 • Dluhopisy
  • Úrokové riziko – Úrokové míry a ceny dluhopisů se chovají protichůdně. Pokles úrokových měr obvykle vyvolá růst cen dluhopisů na trhu a naopak, když úrokové míry rostou, cena dluhopisů klesá. Nejistota týkající se pohybu úrokových sazeb znamená, že nákup cenných papírů s pevným úročením přináší riziko poklesu cen cenných papírů, dochází-li k nárůstu úrokových sazeb. Čím delší je splatnost závazku a čím nižší je úroková sazba, tím vyšší je citlivost dluhopisu k růstu tržních sazeb.
  • Inflační riziko – Investor kupující dluhopisy v podstatě předpokládá výnos, ať pevný nebo variabilní, po celou dobu života dluhopisu nebo po dobu zamýšlené držby dluhopisů. Pokud se inflace začne dramaticky zvyšovat vyšším tempem, než jsou příjmy z investice, tak investor může ve skutečnosti dosáhnout záporné míry návratnosti.
  • Kreditní riziko – Investor musí uvažovat o možnosti, že se emitent dluhopisu dočasně či trvale stane insolventní a nebude schopen platit kupón či splatit jistinu včas. Klient si musí uvědomit, že korporátní a municipální dluhopisy nejsou garantovány při svém investičním rozhodování, a tak může svou investici zčásti nebo zcela ztratit.
  • Riziko snížení ratingu – Rating emitenta je publikován ratingovými agenturami a vyjadřuje ocenění schopnosti společnosti spravovat a splatit své dluhy. Jestliže rating společnosti je nízký nebo její schopnost splatit své dluhy je zpochybňována, banky a úvěrové instituce následně zvyšují úrokové sazby pro budoucí půjčky. Tím se dále snižuje schopnost společnosti vyrovnat se se svými závazky, ceny stávajících dluhopisů klesají a vlastníci dluhopisů v případě jejich prodeje utrpí ztrátu.
  • Riziko likvidity – Státní dluhopisy obvykle nemají problém s likviditou na trhu. Ostatní typy dluhopisů přinášejí riziko omezené likvidity. Dluhopisy obchodované na slabém trhu mohou být prodány za nižší cenu, než by investor očekával na základě standardního stavového reportu.
  • Riziko předčasného splácení – Emitent ve svém prospektu může stanovit, že má právo na předčasné splacení dluhopisu (call opci), které uplatní v případě poklesu tržních úrokových sazeb. Investor tak nemusí dosáhnout očekávaného výnosu do splatnosti.
  • Měnové riziko – Investice do cizoměnových dluhopisů je spojena i s měnovým rizikem. V korunovém ekvivalentu se investice může ukázat ztrátová i v případě, že dluhopis bude investor držet do splatnosti.

Komu je určeno

Fyzickým i právnickým osobám, které chtějí obchodovat na kapitálovém trhu v objemu alespoň 0,5 mil. Kč.

Produkty k porovnání

Obchodování na Burze cenných papírů Praha

Investujte do cenných papírů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha.

Detail