„Kritéria způsobilosti konečného příjemce“ znamená ve vztahu ke Konečnému příjemci, že k dnešnímu dni (nebo k jinému dni uvedenému níže): 

a. se jedná o podnikající fyzickou nebo právnickou osobu se sídlem v České republice; 

b. vůči Konečnému příjemci není podán insolvenční návrh, návrh na vyhlášení moratoria, návrh na vyhlášení mimořádného moratoria, návrh na povolení reorganizace nebo na zahájení jiného obdobného řízení ani neprobíhá jeho zrušení, ani nedošlo k jakékoli skutečnosti nebo řízení, které mají obdobné účinky podle jakýchkoli předpisů jiných právních řádů; 

c. Konečný příjemce je registrovaný k dani z příjmu v České republice a měl k 31. prosinci 2019 nejvýše 500 zaměstnanců (přičemž pro tyto účely bude rozhodující evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu za poslední ukončené účetní období); 

d. Konečný příjemce (ani společnost ve skupině) nepožívá výhody z dřívější protiprávní podpory prohlášené rozhodnutím Evropské komise za neslučitelnou s vnitřním trhem nebo už Konečný příjemce (nebo společnost ve skupině) vrátil takovou podporu nebo zaplatil celkovou částku takové podpory včetně odpovídajícího úroku na vázaný účet zřízený k tomuto účelu; 

e. není konečným příjemcem jakéhokoli jiného financování zařazeného do zaručeného portfolia na základě smlouvy obdobné této Smlouvě uzavřené na základě Výzvy mezi Ručitelem a zprostředkovatelem odlišným od Zprostředkovatele ani na základě financování zajištěné zárukou poskytnutou ze strany Exportní garanční a zajišťovací společnosti, a.s. v rámci [Programu EGAP]; 

f. Konečný příjemce ani společnost ve skupině nebyl úvěrovaným a ani nepožádal ani nečerpal v České republice jinou veřejnou podporu v souvislosti s krizí způsobenou COVID-19, pokud by taková skutečnost měla dopad na platnost a účinnost této Smlouvy podle českého práva a práva EU; 

g. k 31. prosinci 2019 nebyl „podnikem v obtížích“ ve smyslu nařízení Komise (EU) 651/2014, kterým se v souladu se články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v případně novelizovaném, změněném, doplněném a/nebo nahrazeném znění; a 

h. [k potvrzení omezení dle NACE