ODKLAD SPLÁTEK ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE A FIRMY

Vzhledem k tomu, že vstoupila v účinnost zákonná úprava odkladu splátek úvěrů v souvislosti s COVID-19, zastavili jsme příjem dalších žádostí o smluvní odklad splátek. Pro zájemce o odklad splátek jsme připravili nový webový formulář: Oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu (PDF), který je již v souladu s novou zákonnou úpravou.

​ V současné chvíli tedy máte možnost využít ochrannou dobu dle zákona. V případě úvěrů, na které se zákon vztahuje, budou splátky na základě vašeho oznámení odloženy automaticky (bez nutnosti uzavírat dodatek ke smlouvě). Pokud budete potřebovat odložit i splátky úvěrů, na které se zákon nevztahuje a dosud jste s námi neuzavřeli dodatek, spojte se s Vaším bankovním poradcem, který s Vámi probere další možná řešení.

​ Oznámení dle zákona posílejte prostřednictvím formuláře, který je ke stažení ve formě PDF. Formulář vyplníte, podepíšete a naskenovaný pošlete svému bankovnímu poradci a současně na e-mailovou adresu odkladkorporat@kb.cz.

Často kladené otázky

OTÁZKY K ODLOŽENÍ SPLÁTEK

Zákon umožňuje odložit splátky úvěrů po tzv. ochrannou dobu v souvislosti s negativním ekonomickým dopadem pandemie COVID-19. Zákon se vztahuje na všechny spotřebitele a podnikatele, nicméně v některých aspektech se jeho důsledky liší např. pro fyzické osoby podnikatele a pro právnické osoby. Zákon se také nevztahuje na některé druhy financování (např. na kontokorentní úvěry, povolené debety, úvěrové rámce, revolvingové úvěry, kreditní karty, bankovní záruky).

Ochranná doba je doba, po kterou se dle zákona odloží plnění peněžitých dluhů ze smlouvy o úvěru a doba zajištění úvěru. Začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nám dojde Vaše oznámení o úmyslu ochrannou dobu využít a skončí 31. října 2020 (nebo 31. července 2020, pokud zvolíte zkrácenou ochrannou dobu).

Dle zákona se nejedná o žádost, ale o tzv. oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu. Mohou ho využít všichni spotřebitelé a podnikatelé negativně dotčení epidemií COVID-19, kteří mají u nás úvěr, na který se bude vztahovat zákon. Na rozdíl od předchozí žádosti o odklad nemusí klient prokazovat, že se v souvislosti s epidemií COVID-19 dostal do ekonomických potíží (ale vzhledem k tomu, že zákon je určen k tomu, aby pomohl čelit negativním důsledkům epidemie, tuto skutečnost klient čestně prohlašuje v oznámení, které pošle bance a takové prohlášení musí být pravdivé).

Pokud jste již požádal/a o smluvní odklad a budete chtít využít zákonnou ochrannou dobu, musíte poslat oznámení dle zákona. Potom Vám začne běžet zákonná ochranná doba od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste nám oznámení doručil/a. V tomto případě Vám ale odložíme i ty splátky, které jste původně žádal odložit a které byste měl/a uhradit před začátkem ochranné doby (ledaže nám včas sdělíte, že tyto splátky chcete uhradit). Pokud jste o smluvní odklad nežádal a doručíte nám oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu, budou Vám splátky odkládány dle zákona, tj. první odložená splátka bude z měsíce následujícího po měsíci, v němž nám Vaše oznámení došlo.

V interaktivním formuláři si vyberete ty úvěry, u kterých chcete uplatnit odklad. Nemusíte tedy odkládat splátky u všech, ale vyberete si ty, které potřebujete odložit. Ostatní úvěry můžete splácet nebo čerpat dle původních podmínek. Pokud ale neuvedete ve formuláři žádný úvěr, dle zákona platí, že uplatňujete odklad u všech svých úvěrů, které u nás máte. Je třeba ještě zopakovat, že odklad se uplatní pouze u úvěrů, které podléhají zákonu (tj. nikoli např. u revolvingových úvěrů nebo kreditních karet).

Vzhledem k tomu, že zákon nedopadá na všechny druhy úvěrů (např. revolvingové úvěry nebo kontokorentní úvěry), bude v těchto případech nutné pro odklad splátek uzavřít dodatek. Pokud jste tedy již podali žádost, vyčkejte na kontakt od svého bankovního poradce, který s Vámi projedná vhodné řešení Vaší situace.

Po obdržení oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí a pokud by nesplňovalo zákonné požadavky, vyzveme Vás k jeho opravě nebo doplnění.

Do 30 dnů od přijetí Vašeho oznámení Vám sdělíme den počátku a konce ochranné doby a informaci o výši, počtu a četnosti plateb, které máte provést po skončení ochranné doby, a celkové částce, kterou máte zaplatit.

Uzavření dodatku o odkladu splátek vašeho úvěru nijak neomezuje vaše právo využít odkladu splátek dle zákona. V případě, že oznámíte úmysl využít zákonnou ochrannou dobu u úvěru, jehož splátky jsme odložili na základě uzavřeného dodatku, budou splátky úvěru odloženy na základě zákona a započetím ochranné doby pozbyde naše ujednání účinnosti.

Spojte se prosím s Vaším bankovním poradcem a společně najdete vhodné řešení Vaší situace.

Vzhledem k tomu, že zákon již vstoupil v účinnost, můžete nám oznámit úmysl využít ochrannou dobu na formuláři, který najdete ke stažení na našich stránkách.

Ze zákona vyplývá, že oznámení o využití ochranné doby nám bude možné doručit nejpozději 30.9.2020.

Ano, ale pouze u těch úvěrů, které nebyly ke dni 26.3.2020 více než 30 dnů po splatnosti.

Ano, na rozdíl od žádosti o smluvní odklad splátek je třeba formulář oznámení podepsat a poslat bance. Můžete, ale nemusíte chodit s podepsaným oznámením na pobočku. Stáhnete si formulář, vyplníte, vytisknete, podepíšete a naskenovaný pošlete na e-mail svého bankovního poradce a v kopii na adresu odkladprokorporat@kb.cz.

Vyřízení odkladu je zdarma, žádný poplatek si neúčtujeme.

Pokud využijete ochrannou dobu, má banka pouze právo na sjednaný úrok. Platit ho budete ale v závislosti na tom, zda jste fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba. V případě, že jste fyzická osoba podnikatel, během ochranné doby úrok neplatíte a zaplatíte ho až poté, co zaplatíte všechny splátky úvěru. Pokud jste právnická osoba, budete platit úroky během ochranné doby v čase, který jsme si sjednali. Je tedy třeba při oznámení o využití ochranné doby počítat s tím, že celkově zaplatíte více, protože po doby ochranné doby budou na úvěru nabíhat úroky.

Kontaktujte vašeho bankovního poradce, který vám ho rád poskytne.

Pokud jste právnickou osobou a využijete ochrannou dobu, jste ze zákona povinni zdržet se během ochranné doby nakládání s majetkem, který by mohl sloužit k uspokojení banky, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Jako právnická osoba zejména nesmíte vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů ani na ně vyplácet zálohy, poskytovat společníkům, nebo osobám ovládajícím nebo osobám ovládaným zápůjčky nebo úvěry, prodat, převést nebo zatížit svůj majetek bez náležitého protiplnění, poskytnout svým statutárním orgánům nebo vedoucím zaměstnancům mimořádně odměny, snižovat dluhy ve skupině a splácet půjčky od spřízněných osob. Zároveň se musíte zdržet právních jednání, kterými byste zkracovali možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňovali některé věřitele na úkor jiných.