S čím vám
pomůžeme?

Vyberte si z řady programů
PGRLF

Pro podnikatele v oblasti zemědělství, lesnictví,
vodního hospodářství a zpracování zemědělské
výroby.

Úvěr s podporou ve formě subvencování části úroků

Za využití podpor PGRLF neplaťte žádné bankovní poplatky

Aktuální informace o programech PGRLF

Bezplatný poradenský servis

DALŠÍ VÝHODY

 • Zafinancujeme až 100 % výše investice

 • Pomůžeme s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci

 • Získáte nižší úrokové zatížení financování s podporou PGRLF

 • Pro mikropodnikatele i velké podnikatele

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Jedná se o úvěry určené podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby
   
 • Úvěr mohou využít tyto fyzické nebo právnické osoby:
  • Mikropodnikatel – podnikatel, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR
    
  • Malý podnikatel – podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR
    
  • Střední podnikatel – podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR
    
  • Velký podnikatel – podnikatel, který zaměstnává vice než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat je více než 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy je vyšší než 43 milionů EUR
 • V rámci úvěrů s podporou PGRLF, a.s., můžete získat až 100 % výše vaší investice
   
 • Za využití podpor PGRLF nezaplatíte žádné bankovní poplatky
   
 • K dispozici vám bude bezplatný poradenský servis specialistů na našich pobočkách
   
 • Obecná ch​arakteristika programů podpory (kromě Programu Zajištění úvěru):
  •  Úroková dotace – dotace části úroků z úvěrů.- max. 5 % p. a.  (úrokové zatížení klienta musí být min. 0,5 % p. a.)
    
  •  U mladých zemědělců bude Podpora navýšena o 1 % p. a. – toto navýšení bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém žadatel – mladý zemědělec – dovrší věk 40 let
    
 • Podpora se neposkytuje na: kontokorentní a revolvingové úvěry a na úhradu závazků, které plynou z leasingových smluv

Investiční podpora zaměřená převážně na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivity, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů.

Účel investičního úvěru:

 • nákup strojního zařízení, vybavení a technologických celků
 • výstavba, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku
 • nákup plemenných zvířat

Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele nesmí překročit částku (za období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku):

 • 10 mil. Kč v případě investic na nákup techniky do zemědělské prvovýroby
 • 50 mil Kč v případě investic na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech
 • 5 mil. Kč v případě investic na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda

Délka úvěru:

 • max. 8 let – úvěr na nákup techniky do zemědělské prvovýroby
 • max. 20 let – úvěr na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech
 • max. 4 roky – úvěr na nákup plemenných zvířat

Příjemce podpory:

 • zemědělský podnikatel, který je zemědělským prvovýrobcem
 • „Aktivní zemědělec“ v případě investice na nákup plemenných zvířat
 • podnikatel, který nemá potíže

Řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů zemědělských prvovýrobců za účelem nákupu nestátní zemědělské půdy.

Účel investičního úvěru:

 • Nákup nestátní zemědělské půdy
 • Umožňuje nakoupit také jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků

Výše úvěru:

 • min. výše úvěru činí 100 000 Kč
 • celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele nesmí překročit 10 mil. Kč

Příjemce podpory:

 • podnikatel, který je zemědělským prvovýrobcem
 • malý či střední podnikatel
 • podnikatel, který splní podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis* dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – max. výše podpory je 15 tis. EUR.
  * Přesnou definici podpory de minimis naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství zde.

Je určen podnikatelům, kteří investují zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích, podporovaná investice vede zejména ke snížení nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či k ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření.

Účel investičního úvěru:

 • nákup lesnické techniky

Výše a délka úvěru:

 • max. 20 mil. Kč na neomezenou dobu

Příjemce podpory:

a) Podnikatel, který:

 • zabývá se lesním hospodářstvím a jinými činnostmi v oblasti lesnictví / těžbou dřeva / podpůrnými činnostmi pro lesnictví
 • mikropodnikatel, malý, střední, nebo velký podnikatel
 • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR)*
  * Přesnou definici podpory de minimis naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství zde.
 • příjmy z hospodaření v lesích musí v prvním úč. období, které následuje po období, ve kterém byla podána žádost, dosahovat alespoň 25 % z celkových příjmů
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu, FÚ, ČSSZ, SPÚ, SZIF, MZE a PGRLF

b) FO nebo PO, která je vlastník / nájemce nebo vypůjčitel lesa, který:

 • hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu, nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy, je podnikatelem, nebo obcí či dobrovolným svazkem obcí
 • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR)
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu, FÚ, ČSSZ, SPÚ, SZIF, MZE a PGRLF

Program pro zpřístupnění nákupu techniky nebo technologií pro zpracování dřeva, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby – podporované investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů.

Účel investičního úvěru:

 • nákup techniky a technologií v určených segmentech výroby (např. sušení řeziva, paření a impregnování masivního dřeva, zařízení manipulačních skladů…)

Výše a délka úvěru:

 • max. 20 mil. Kč na neomezenou dobu

Příjemce podpory:

a) Podnikatel, který:

 • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR)*
  * Přesnou definici podpory de minimis naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství zde.
   
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu a ostatním institucím
   
 • mikropodnikatel, malý, střední, nebo velký podnikatel
   
 • zabývá se:
  • pilařskou výrobou a impregnací dřeva
    
  • výrobou dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
    
  • výrobou dýh a desek na bázi dřeva
    
  • výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
    
  • výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

b) Obec či dobrovolný svazek obcí, nebo podnikatel, který:

 • splňují podporu de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR
   
 • nesmí mít nedoplatky vůči státu a dalším institucím
   
 • zabývá se:
   
  • pilařskou výrobou a impregnací dřeva
    
  • výrobou dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
    
  • výrobou dýh a desek na bázi dřeva
    
  • výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
    
  • výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku a zároveň je příspěvkovou organizací obce nebo PO, jejichž je obec zakladatelem

Program pro vytvoření předpokladů pro rozvoj lesní školkařské činnosti, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojů a technologií pro provozování lesní školkařské činnosti – podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti.

Účel úvěru:

 • investice do závlahových systémů, strojů na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách, strojů a technologií pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, dočasného úložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin, strojů a technologií pro zpracování semenného materiálu lesních dřevin,…

Výše a délka úvěru:

 • max. 20 mil. Kč na neomezenou dobu

Příjemce podpory:

 • podnikatel
 • mikropodnikatel, malý, střední, nebo velký podnikatel
 • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR) *
  * Přesnou definici podpory de minimis naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství zde
 • je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin (IS ERMA2)
 • provozuje lesní školkařskou činnost v lesních školkách na pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu a ostatním institucím

Účel úvěru:

 • pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k potravinářským či krmivářským účelům

Výše a délka úvěru:

 • max. 50 mil. Kč na neomezenou dobu

Příjemce podpory:

 • podnikatel zabývající se zpracováním zemědělských produktů
 • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR *
  * Přesnou definici podpory de minimis naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství zde.
 • příjmy ze zpracování zemědělské produkce musí v prvním úč. období, které následuje po období, ve kterém byla podána žádost o podporu, dosahovat alespoň 25% z celkových příjmů, nebo v případě, že se zabývá zpracováním zemědělské produkce a zároveň zemědělskou prvovýrobou, dosahuje příjmů ze zemědělské výroby alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů, dále musí uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu a ostatním institucím

Forma podpory: ručení PGRLF za úvěr

Účel úvěru:

 • pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva
 • financování informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu EU a/nebo ve třetích zemí

Výše úvěru:

 • 5 mil. Kč (pořízení investičního majetku v závodech začínajících podnikatelů související se zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva)
 • 10 mil. Kč (pořízení investičního majetku souvisejícího se zemědělskou prvovýrobou)
 • 50 mil. Kč (pořízení investičního majetku souvisejícího se zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím, nebo zpracováním dřeva nebo na projekty informačních a propagačních opatření)

Max. výše ručení:

 • 70 % z nesplacené jistiny úvěru (nebo 80 % v případě úvěrů na financování Informačních a propagačních opatření)

Max. doba ručení:

 • 60 měsíců od data vystavení PGRLF

Příjemce podpory:

 • podnikatel zabývající se zemědělskou prvovýrobou (produkce rostlinné a živočišné výroby) a/nebo zpracováním zemědělských produktů příjmy z těchto činností za poslední úč. období před podáním žádosti tvoří více než 25 % z celkových příjmů
 • podnikatel, nebo obec či dobrovolný svazek obcí je vlastníkem, nájemcem nebo vypůjčitelem lesa není PO, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu
 • podnikatel zabývající se lesním hospodářstvím, těžbou dřeva, pilařskou výrobou a impregnací dřeva, výrobou dýh a desek na bázi dřeva mikropodnik, malým nebo střední podnik příjmy z lesnické činnosti za poslední úč. období před podáním žádosti tvoří více než 50 % z celkových příjmů (oblast činnosti lesní hospodářství a těžba dřeva) – to neplatí pro začínající podnikatele
 • obec či dobrovolným svazkem obcí/nebo podnikatelem a zároveň je příspěvkovou organizací obce nebo PO, jíž je obec zakladatelem zabývá se pilařskou výrobou a impregnací dřeva, výrobou dýh a desek na bázi dřeva
 • podnikatel, který má schválen projekt (na financování Informační a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu EU a/nebo ve třetích zemích) Evropskou komisí a je spolufinancován z rozpočtu EU

Co musí splňovat všichni žadatelé o podporu:

 • uhradí PGRLF cenu za Ručení (pokud má nárok na podporu de minimis*, může být touto podporou uhrazena cena za Ručení)
  * Přesnou definici podpory de minimis naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství zde.
 • poskytnou PGRLF směnku vlastní
 • nesmí být podnikem v obtížích
 • nesmí mít nedoplatky vůči státu a ostatním institucím

Určeno zemědělcům, lesníkům, vodohospodářům a zpracovatelům.