OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Dotační programy určené pro podnikatele a podniky

Program Nemovitosti

Podporované aktivity:

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.

Výše dotace:

1 – 50 mil. Kč, 45 % (MP) nebo 35 % (SP) ze způsobilých výdajů.

Informace:

Podporují se pouze vybrané kategorie ekonomických činností.

Umístění objektu mimo Prahu.

Program Technologie

Podporované aktivity:

Pořízení nových strojů a zařízení pro rozvoj podnikání, také pro začínající podnikatele do 3 let.

Pořízení výrobních a nevýrobních technologií umožňující robotizaci, konektivitu, online komunikaci a podobně.

Výše dotace:

1 – 20 mil. Kč, 45 % (MP) nebo 35 % (SP) ze způsobilých výdajů.

Informace:

Podporují se pouze vybrané kategorie ekonomických činností.

Může být limitováno umístěním činnosti na vybraném znevýhodněném území ČR (vždy mimo Prahu).

Program Inovace

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologií, HW a SW pro účely zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) nebo zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

Výše dotace:

1 – 50 mil. Kč, 45 % (MP), 35 % (SP) nebo 25 % (VP) ze způsobilých výdajů.

Informace:

Nutno jasně doložit dokončený výzkum a vývoj (vlastní nebo ve spolupráci, či externí) zaváděného výrobku či procesu.

20 % výdajů může být využito na stavební úpravy nezbytně související s investicí do technologie.

Podporují se pouze vybrané kategorie ekonomických činností.

Umístění projektu mimo Prahu.

Úspory energií ve veřejných budovách

Podporované aktivity:

Zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV, vše u veřejných budov.

Výše dotace:

35 - 70 % celkových způsobilých výdajů projektu v závislosti na míře dosahované úspory a typu realizovaného opatření.

Informace:

Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů.

Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb.

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %.

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí oxidu uhličitého oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov 10 %.

Program Obnovitelné zdroje energie

Podporované aktivity:

Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Výše dotace:

1 – 100 mil. Kč, 40 – 80 % v návaznosti na velikost podniku a typ obnovitelného zdroje.

Informace:

Investice musí být umístěna mimo Prahu.

Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW.

Vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu.

Program Školicí střediska

Podporované aktivity:

Výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.

Výše dotace:

0,5 – 5 mil. Kč, 50 % ze způsobilých výdajů.

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Podporují se pouze vybrané kategorie ekonomických činností.

Školenými osobami musí být převážně zaměstnanci firem podnikajících v podpořených činnostech.

Příjemce dotace musí zajistit určitou stanovenou míru vytíženosti školicího střediska po dobu 5 let.

Program Potenciál

Pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení pro založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Výše dotace:

2 – 50 mil. Kč, 50 % ze způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku.

Informace:

Podporují se pouze vybrané kategorie ekonomických činností.

Minimální výše investice do dlouhodobého majetku v rámci projektu činí pro MSP.

4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.

Investice musí být umístěna mimo Prahu.

Program Aplikace

Podporované aktivity:

Provozní náklady na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Výše dotace:

1 – 100 mil. Kč, průmyslový výzkum: 70 % (MP), 60 % (SP), 50 % (VP), experimentální vývoj: 45 % (MP), 35 % (SP), 25 % (VP) ze způsobilých výdajů.

Informace:

Podporují se pouze vybrané kategorie ekonomických činností.

Projekt lze realizovat samostatně nebo ve spolupráci s organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Předpokládá se, že výstupem projektu je prototyp, užitný vzor, poloprovoz, průmyslový vzor, atp.

Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Program ICT a sdílené služby

Podporované aktivity:

Tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

Výše dotace:

1 – 50 mil. Kč, 45 % (MP), 35 % (SP) nebo 25 % (VP) ze způsobilých výdajů.

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč.

Příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst (podle velikosti podniku 2, 3 nebo 4) a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost odpovídající podpořené aktivitě. Podpořená místa je třeba udržet 5 let po realizaci projektu.

Program FVE na střechu pro vlastní spotřebu v podniku

Podporované aktivity:

Instalace FVE na střechu nebo stěny budov pro vlastní spotřebu žadatele s nebo bez akumulace.

Výše dotace:

0,3 – 100 mil. Kč, 80 % (MP), 70 % (SP), 60 % (VP).

Informace:

Dotace se počítá z nákladů na investici ponížených o hypotetickou cenu konvenčního zdroje energie.

Většinu energie musí žadatel spotřebovat sám, přetok do sítě je povolen maximálně ve výši 30 %.

Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Široká škála podporovaných ekonomických činností.

Nízkouhlíkové technologie

Podporované aktivity:

Elektromobilita, zavádění technologií akumulace energie, zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě, technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo plnění.

Výše dotace:

Výše i míra dotace je odvislá od vybrané aktivity.

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Některé projekty mají charakter pilotních projektů a musí realizovat i diseminační (osvětové) aktivity.

Podporují se vícenáklady na nákup elektromobilů.

Není podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů.