Program rozvoje venkova (PRV)

Dotační programy určené pro zemědělce, potravináře a lesníky

Investice do zemědělské prvovýroby

Podporované aktivity:

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní).

Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.

Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Výše dotace:

40 % ze způsobilých výdajů (+ 10 % pro mladé začínající zemědělce, + 10 % pro LFA oblasti), minimální výše způsobilých výdajů 100 tis., max. 150 mil. Kč.

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit maximálně 49 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Míra dotace je omezena i maximálními limity pro konkrétní typy výdajů.

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.

Investice do nezemědělských činností – diverzifikace

Podporované aktivity:

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a vytváření nových pracovních míst.

Výše dotace:

25 % (VP), 35 % (SP), 45 % (MP) ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč, max. 10 mil. Kč.

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu.

Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

Podporovanými činnostmi jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod.

Agroturistika

Podporované aktivity:

Stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (6 – 40 lůžek), včetně vybavení prostor.

Výše dotace:

25 % (VP), 35 % (SP), 45 % (MP) ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč, max. 10 mil. Kč.

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu.

Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha.

Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a musí být společně s náklady na ubytovací zařízení předmětem jednoho projektu.

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Podporované aktivity:

Investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a nová výstavba bioplynové stanice (BPS) zpracovávající statková hnojiva (kejda a hnůj prasat) s maximálním instalovaným výkonem 500 kW.

Výše dotace:

BPS: 60 % (VP), 70 % (SP), 80 % (MP) ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč, max. 50 mil. Kč.

Biopaliva: 25 % (VP), 35 % (SP), 45 % (MP) ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč, max. 10 mil. Kč.

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu.

Většina vyrobeného paliva či energie žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost.

Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

Investice do zpracování zemědělských produktů

Podporované aktivity:

Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování (včetně výstavby a rekonstrukcí budov), investice související s uváděním produktů na trh, investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Výše dotace:

40 % ze způsobilých výdajů, 35 – 45 % pro pekaře, cukráře a jiné výrobce z mouky, minimální výše způsobilých výdajů 100 tis. Kč, max. 30 mil. Kč.

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Zpracování se nesmí týkat produktů rybolovu a medu, v případě výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb).

Dotaci nelze poskytnout na technologie pro třídění, chlazení, značení a skladování vajec.

Dotaci nelze poskytnout na nákup nemovitosti.

Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro, malého, středního podniku (MSP) až do data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, nesmí se stát velkým podnikem.

Lesnická infrastruktura, technika a technologie

Podporované aktivity:

Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení.

Stroje, technologie (včetně koně) a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, pro přípravu půdy před zalesněním, pro školkařskou činnost.

Výše dotace:

Lesní cesty: 80 % ze způsobilých výdajů.

minimální výše způsobilých výdajů 10 tis. Kč, max. 8 mil. Kč.

Technika a technologie: 50 % ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 10 tis. Kč, max. 9 mil. Kč.

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Dotaci nelze poskytnout na výstavbu či opravu lesních cest kategorie 3L a 4L.

Projekt lesních cest může být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům.

Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Lesní hospodářství

Podporované aktivity:

Preventivní opatření - výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů.

Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, zařízení k odkládání odpadků, aj.

Stroje, technologie (včetně koně) a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, pro přípravu půdy před zalesněním, pro školkařskou činnost.

Výše dotace:

100 % ze způsobilých výdajů v případě preventivních opatření a rekreační funkce lesa.

50 % ze způsobilých výdajů v případě techniky a technologií.

Informace:

Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků, které nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny.

Obec dosahuje ke dni podání žádosti minimálního počtu 500 obyvatel.