Cash flow v praxi aneb kolik potřebujete peněz na chod firmy

Efektivním řízením cash flow můžete optimalizovat financování firmy. Zároveň snížíte náklady na provoz. Cash flow je pohyb peněz ve firmě, který vám ukáže rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. Aby společnost dobře fungovala a generovala zisk, potřebuje především stabilní provozní cash flow.

Cash flow je ve zkratce finanční zdraví podniku. Někdy se mu také česky říká výkaz o peněžních tocích nebo výkaz CF. Je to soupis všech pohybů peněz ve firmě, který ukazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za konkrétní období. Peněžní tok ovlivňuje celá řada faktorů, mezi nejvýznamnější patří splatnost faktu a řízení zásob.

Cash flow je klíčovým ukazatelem finančního zdraví firmy

Ze správně vypracovaného výkazu cash flow odvodíte, jak se firmě aktuálně daří. K určení cash flow musíte provést matematický výpočet – velmi jednoduše řečeno od zůstatku na bankovním účtu a dalších příjmů odečtete výdaje za dané období. Výsledná bilance vypovídá o likviditě podniku a schopnosti ufinancovat své podnikání.

O řízení cash flow byste měli uvažovat jako o jednom z nejzásadnějších rozhodnutích vašeho podnikání. Především v období růstu je důležité cash flow řídit, a to hlavně provozní kapitál.

  • Výkazem cash flow se ve skutečnosti zabývat musíte, protože je součástí účetní uzávěrky, která je ze zákona povinná.
  • Cash flow vám napoví, jestli je firma aktuálně schopná dostávat svým závazkům a generovat peníze. Ukazuje, jestli je firma „zdravá“.
  • Cash flow zajímá také banky, a to hlavně v momentě, kdy žádáte o firemní úvěr. Stav vašeho cash flow je jedno z kritérií, kterým se banka řídí při rozhodování, zda vám úvěr poskytne a v jaké výši. Indikuje totiž vaši schopnost úvěr splácet.
Cash flow

Tři druhy cash flow

Tomu, jakým způsobem se peníze pohybují směrem do firmy a z ní, tedy jak přitékají a odtékají, se říká peněžní tok. Přehled o peněžních tocích se skládá ze tří činností podniku:

1. Provozní cash flow

Provozní kapitál je množství peněz, bez kterých firma nedokáže zajistit svůj provoz. Jsou to finance nezbytné ke každodennímu, a především udržitelnému chodu firmy.  Je to takové množství peněz, které firma potřebuje, aby mohla bezproblémově operovat na denní bázi. Rovná se tedy nejnižší možné částce nutné k provozu firmy. V praxi se také někdy můžete setkat s termínem pracovní cash flow.

Potřeba provozního kapitálu je kombinací následujících veličin:

  • velikost skladu – množství/hodnota zboží na skladě,
  • objem pohledávek – suma peněz, na které firma čeká od odběratelů,
  • závazky – prostředky, které musí firma zaplatit svým dodavatelům.

V praxi to znamená, že pokud naskladníte více zboží než obvykle, tak poroste potřeba provozního kapitálu.

Když naopak prodloužíte dobu svého závazku, tak se potřeba provozního kapitálu zmenší.

S výkyvy cash flow dokáže pomoci např. platební instituce Roger. Proplatí vám 75 % z faktury už do 3 dnů, zbylých 25 % dostanete po zaplacení zboží či služby zákazníkem. Zkrácením dlouhé splatnosti faktur vám pomůže cash flow zlepšit a přispěje ke stabilizaci kapitálu.

Existuje několik jednoduchých triků, jak operovat s provozním kapitálem tak, aby provoz firmy co nejméně zatěžoval. Více se dozvíte ve videu, které pro vás připravila Komerční banka spolu s Roger Academy.

Provoz firmy

Video je vložené z YouTube a nastavení cookies na našem webu se na něj nevztahuje. Pokud ho přehrajete, YouTube může informace z vašeho prohlížeče sbírat, i když jste cookies na kb.cz nepřijali.

2. Investiční cash flow

Investiční cash flow je spojeno s investicemi společnosti, s nákupem a prodejem dlouhodobých majetků jako jsou sklady, nemovitosti, zemědělská půda nebo třeba i licence. Zpravidla jsou tyto hodnoty v záporných číslech (pokud nedochází k přeprodávání nebo pronajímání majetků).

3. Finanční cash flow

Hodnoty finančního cash flow souvisí s úpravami v uspořádání vlastního dlouhodobého kapitálu jako jsou bankovní úvěry a jejich splátky, dividendy atd. Bilance finančního cash flow často kolísá mezi kladnou a zápornou hodnotou a může být i na nule

Správným řízením cash flow lze docílit efektivního financování společnosti a zároveň minimalizovat finanční náklady na chod firmy.

Investice