Cash flow, neboli výkaz o peněžních tocích,  Jde o takzvaný tok hotovosti, který ukazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků v čase. Je to vlastně zachycení pohybu finančního hospodaření dané firmy za určité období. Cash flow vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze a sestavuje se zejména v rámci účetní závěrky. Jeho strukturu a podobu určuje Zákon o účetnictví a Českých účetních standardech.

Cash flow

Výkaz o peněžních tocích neboli cash flow někdy též nazýván jako Výkaz CF nebo Výkaz Cash flow. Jde o tok hotovosti, který ukazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a zjistíme z něj, jak na tom naše firma aktuálně je, jestli jsme schopni platit závazky či nikoli. Je to zachycení pohybu finančního hospodaření dané firmy za určité období. Cash flow vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze a sestavuje se zejména v rámci účetní závěrky. Jeho strukturu a podobu určuje Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. a Českých účetních standardech.