Cash flow

Výkaz o peněžních tocích neboli cash flow, někdy též nazýván jako Výkaz CF nebo Výkaz Cash flow. Cash flow je tok hotovosti, který ukazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a zachycuje pohyb finančního hospodaření dané firmy za určité období.

Zjistíme z něj, jak na tom naše firma aktuálně je, jestli jsme schopni platit závazky či nikoli. Cash flow vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze a sestavuje se zejména v rámci účetní závěrky. Jeho strukturu a podobu určují Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. a České účetní standardy.