Efektivním řízením cash flow můžete optimalizovat financování firmy. Zároveň snížíte náklady na provoz. Cash flow je pohyb peněz ve firmě, který vám ukáže rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. Aby společnost dobře fungovala a generovala zisk, potřebuje především stabilní provozní cash flow.

Cash flow je ve zkratce finanční zdraví podniku. Někdy se mu také česky říká výkaz o peněžních tocích nebo výkaz CF.  Je to soupis všech pohybů peněz ve firmě, který ukazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za konkrétní období. Peněžní tok ovlivňuje celá řada faktorů, mezi nejvýznamnější patří splatnost faktu a řízení zásob.

počítač s grafy zobrazující cash flow

Cash flow je klíčovým ukazatelem finančního zdraví firmy

Ze správně vypracovaného výkazu cash flow odvodíte, jak se firmě aktuálně daří. K určení cash flow musíte provést matematický výpočet – velmi jednoduše řečeno od zůstatku na bankovním účtu a dalších příjmů odečtete výdaje za dané období. Výsledná bilance vypovídá o likviditě podniku a schopnosti ufinancovat své podnikání.

O řízení cash flow byste měli uvažovat jako o jednom z nejzásadnějších rozhodnutích vašeho podnikání. Především v období růstu je důležité cash flow řídit, a to hlavně provozní kapitál.

 

  • Výkazem cash flow se ve skutečnosti zabývat musíte, protože je součástí účetní uzávěrky, která je ze zákona povinná.
  • Cash flow vám napoví, jestli je firma aktuálně schopná dostávat svým závazkům a generovat peníze. Ukazuje, jestli je firma „zdravá“.
  • Cash flow zajímá také banky, a to hlavně v momentě, kdy žádáte o firemní úvěr. Stav vašeho cash flow je jedno z kritérií, kterým se banka řídí při rozhodování, zda vám úvěr poskytne a v jaké výši. Indikuje totiž vaši schopnost úvěr splácet.

Tři druhy cash flow

Tomu, jakým způsobem se peníze pohybují směrem do firmy a z ní, tedy jak přitékají a odtékají, se říká peněžní tok. Přehled o peněžních tocích se skládá ze tří činností podniku:

1. Provozní cash flow 

Provozní kapitál je množství peněz, bez kterých firma nedokáže zajistit svůj provoz. Jsou to finance nezbytné ke každodennímu, a především udržitelnému chodu firmy.  Je to takové množství peněz, které firma potřebuje, aby mohla bezproblémově operovat na denní bázi. Rovná se tedy nejnižší možné částce nutné k provozu firmy. V praxi se také někdy můžete setkat s termínem pracovní cash flow.

žena řeší řízení cash flow

Potřeba provozního kapitálu je kombinací následujících veličin:

  • velikost skladu – množství/hodnota zboží na skladě,
  • objem pohledávek – suma peněz, na které firma čeká od odběratelů,
  • závazky – prostředky, které musí firma zaplatit svým dodavatelům.

V praxi to znamená, že pokud naskladníte více zboží než obvykle, tak poroste potřeba provozního kapitálu.

Když naopak prodloužíte dobu svého závazku, tak se potřeba provozního kapitálu zmenší.


S výkyvy cash flow dokáže pomoci např. platební instituce Roger. Proplatí vám 75 % z faktury už do 3 dnů, zbylých 25 % dostanete po zaplacení zboží či služby zákazníkem. Zkrácením dlouhé splatnosti faktur vám pomůže cash flow zlepšit a přispěje ke stabilizaci kapitálu.

Existuje několik jednoduchých triků, jak operovat s provozním kapitálem tak, aby provoz firmy co nejméně zatěžoval. Více se dozvíte ve videu, které pro vás připravila Komerční banka spolu s Roger Academy.

2. Investiční cash flow 

Investiční cash flow je spojeno s investicemi společnosti, s nákupem a prodejem dlouhodobých majetků jako jsou sklady, nemovitosti, zemědělská půda nebo třeba i licence. Zpravidla jsou tyto hodnoty v záporných číslech (pokud nedochází k přeprodávání nebo pronajímání majetků).

3. Finanční cash flow

Hodnoty finančního cash flow souvisí s úpravami v uspořádání vlastního dlouhodobého kapitálu jako jsou bankovní úvěry a jejich splátky, dividendy atd. Bilance finančního cash flow často kolísá mezi kladnou a zápornou hodnotou a může být i na nule

Správným řízením cash flow lze docílit efektivního financování společnosti a zároveň minimalizovat finanční náklady na chod firmy.

muž sedící u stolu a kouká do papíru