Investujte do cenných papírů

Obchodujte na Burze cenných papírů Praha i na světových burzách

Možnost vysokých výnosů v období příznivého vývoje trhu

Online podávání obchodních pokynů na Burze cenných papírů Praha

Telefonické podávání pokynů na zahraniční burzy přes dealing KB

Online přehled celého portfolia

Další informace

 • Za podání pokynu na nákup či prodej akcií online a za vedení portfolia neplatíte žádný poplatek

 • Měsíčně nebo čtvrtletně obdržíte výpis ze svého portfoliového účtu

 • Vyplacené dividendy vám automaticky připíšeme na portfoliový účet

 • Za správu cenných papírů ve vašem portfoliu platíte bance odměnu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Možnost nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a další instrumenty na mezinárodních trzích včetně Burzy cenných papírů Praha (BCPP)
 • S aplikací Online portfolio můžete obchodovat na BCPP
 • Zahraniční cenné papíry telefonicky přes dealing KB, možnost obchodování online pro vás aktuálně připravujeme
 • Za podání pokynu na nákup či prodej akcií online a za vedení portfolia neplatíte žádný poplatek
 • Za správu cenných papírů na vašem portfoliu platíte bance odměnu
 • Můžete určit limitní cenu, za kterou má proběhnout požadovaná transakce nebo můžete cenné papíry zobchodovat za nejlepší cenu aktuálně dostupnou na trhu
 • Vyplacené dividendy vám automaticky připíšeme na portfoliový účet
 • Měsíčně nebo čtvrtletně obdržíte výpis ze svého portfoliového účtu s podrobným popisem stavu peněžních prostředků i cenných papírů – součástí výpisu je přehled všech pohybů peněz, ke kterým na podúčtech došlo

S obchodováním na trzích je spojena řada rizik, které mohou investici ohrozit.

Rizika spojená s akciemi:

Riziko společnosti 

Kupující se stává spoluvlastníkem společnosti, participuje na jejím rozvoji i na ziscích a ztrátách. Všechna rizika se obvykle promítají do aktuální tržní hodnoty, a proto je výnos takové investice obtížné předpovídat. V extrémním případě může společnost zbankrotovat a kupující pak přichází o celou investici.

Riziko ceny 

Ceny akcií mohou procházet nepředvídatelným vývojem způsobujícím riziko ztrát. Cena se zvyšuje a snižuje ve střednědobých a dlouhodobých cyklech bez možnosti určit délku těchto cyklů. Obecné tržní riziko, spojené s náladami trhu, politickou situací ve světě či situací na finančních trzích. Toto riziko musí být odlišeno od specifického rizika spojeného jen se samotnou firmou.

Riziko vyplácení dividend 

Dividenda na akcii závisí zejména na výnosech emitující společnosti a na její dividendové politice a plánu rozvoje. V případě nízkých zisků mohou být dividendové výnosy sníženy nebo nemusí být vypláceny vůbec.

Měnové riziko

Investice do cizoměnových akcií je spojena i s měnovým rizikem. V korunovém ekvivalentu se investice může ukázat ztrátovou i přes růst tržní ceny akcií.

Rizika spojená s dluhopisy:

Úrokové riziko 

Úrokové míry a ceny dluhopisů se chovají protichůdně. Pokles úrokových měr obvykle vyvolá růst cen dluhopisů na trhu a naopak, když úrokové míry rostou, cena dluhopisů klesá. Nejistota týkající se pohybu úrokových sazeb znamená, že nákup cenných papírů s pevným úročením přináší riziko poklesu cen cenných papírů, dochází-li k nárůstu úrokových sazeb. Čím delší je splatnost závazku a čím nižší je úroková sazba, tím vyšší je citlivost dluhopisu k růstu tržních sazeb.

Inflační riziko 

Investor kupující dluhopisy v podstatě předpokládá výnos, ať pevný nebo variabilní, po celou dobu života dluhopisu nebo po dobu zamýšlené držby dluhopisů. Pokud se inflace začne dramaticky zvyšovat vyšším tempem, než jsou příjmy z investice, tak investor může ve skutečnosti dosáhnout záporné míry návratnosti.

Kreditní riziko

Investor musí uvažovat o možnosti, že se emitent dluhopisu dočasně či trvale stane insolventní a nebude schopen platit kupón či splatit jistinu včas. Klient si při svém investičním rozhodování musí uvědomit, že korporátní a municipální dluhopisy nejsou garantovány, a tak může svou investici zčásti nebo zcela ztratit.

Riziko snížení ratingu 

Rating emitenta je publikován ratingovými agenturami a vyjadřuje ocenění schopnosti společnosti spravovat a splatit své dluhy. Jestliže rating společnosti je nízký nebo její schopnost splatit své dluhy je zpochybňována, banky a úvěrové instituce následně zvyšují úrokové sazby pro budoucí půjčky. Tím se dále snižuje schopnost společnosti vyrovnat se se svými závazky, ceny stávajících dluhopisů klesají a vlastníci dluhopisů v případě jejich prodeje utrpí ztrátu.

Riziko likvidity 

Státní dluhopisy obvykle nemají problém s likviditou na trhu. Ostatní typy dluhopisů přinášejí riziko omezené likvidity. Dluhopisy obchodované na slabém trhu mohou být prodány za nižší cenu, než by investor očekával na základě standardního stavového reportu.

Riziko předčasného splácení 

Emitent ve svém prospektu může stanovit, že má právo na předčasné splacení dluhopisu (call opci), které uplatní v případě poklesu tržních úrokových sazeb. Investor tak nemusí dosáhnout očekávaného výnosu do splatnosti.

Měnové riziko 

Investice do cizoměnových dluhopisů je spojena i s měnovým rizikem. V korunovém ekvivalentu se investice může ukázat ztrátová i v případě, že dluhopis bude investor držet do splatnosti.

Služba je pro fyzické i právnické osoby, které chtějí obchodovat online nebo telefonicky na kapitálovém trhu.