S čím vám
pomůžeme?

Obchodovat s cennými
papíry na mezinárodních 
trzích

Možnost vysokých výnosů v období příznivého vývoje trhu

Podávání obchodních pokynů přímo na dealingu KB

Bez poplatku za obchodní pokyny

Automatické připisování dividend a dalších výnosů

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

  • Jedná se o možnost nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a další instrumenty na mezinárodních trzích (včetně BCPP)
  • Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti
  • Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a pravidelné vyplácení výnosů z něj k určitému datu
  • Dluhopisy lze členit na státní, municipální nebo korporátní a mohou mít pevnou, proměnnou nebo nulovou úrokovou sazbu
  • Měsíčně obdržíte výpis ze svého portfoliového účtu s podrobným popisem stavu peněžních prostředků i cenných papírů – součástí výpisu je přehled všech pohybů peněz, ke kterým na podúčtech došlo
  • Můžete určit limitní cenu, za jakou má proběhnout požadovaná transakce
  • Za podání pokynu na nákup či prodej akcií a za vedení portfolia neplatíte KB žádný poplatek
  • Za správu cenných papírů na vašem portfoliu platíte bance odměnu

S obchodováním na trzích je spojena řada rizik, které mohou investici ohrozit.

Rizika spojená s akciemi:

Riziko společnosti 

Kupující se stává spoluvlastníkem společnosti, participuje na jejím rozvoji i na ziscích a ztrátách. Všechna rizika se obvykle promítají do aktuální tržní hodnoty, a proto je výnos takové investice obtížné předpovídat. V extrémním případě může společnost zbankrotovat a kupující pak přichází o celou investici.

Riziko ceny 

Ceny akcií mohou procházet nepředvídatelným vývojem způsobujícím riziko ztrát. Cena se zvyšuje a snižuje ve střednědobých a dlouhodobých cyklech bez možnosti určit délku těchto cyklů. Obecné tržní riziko, spojené s náladami trhu, politickou situací ve světě či situací na finančních trzích. Toto riziko musí být odlišeno od specifického rizika spojeného jen se samotnou firmou.

Riziko vyplácení dividend 

Dividenda na akcii závisí zejména na výnosech emitující společnosti a na její dividendové politice a plánu rozvoje. V případě nízkých zisků mohou být dividendové výnosy sníženy nebo nemusí být vypláceny vůbec.

Měnové riziko

Investice do cizoměnových akcií je spojena i s měnovým rizikem. V korunovém ekvivalentu se investice může ukázat ztrátovou i přes růst tržní ceny akcií.

Rizika spojená s dluhopisy:

Úrokové riziko 

Úrokové míry a ceny dluhopisů se chovají protichůdně. Pokles úrokových měr obvykle vyvolá růst cen dluhopisů na trhu a naopak, když úrokové míry rostou, cena dluhopisů klesá. Nejistota týkající se pohybu úrokových sazeb znamená, že nákup cenných papírů s pevným úročením přináší riziko poklesu cen cenných papírů, dochází-li k nárůstu úrokových sazeb. Čím delší je splatnost závazku a čím nižší je úroková sazba, tím vyšší je citlivost dluhopisu k růstu tržních sazeb.

Inflační riziko 

Investor kupující dluhopisy v podstatě předpokládá výnos, ať pevný nebo variabilní, po celou dobu života dluhopisu nebo po dobu zamýšlené držby dluhopisů. Pokud se inflace začne dramaticky zvyšovat vyšším tempem, než jsou příjmy z investice, tak investor může ve skutečnosti dosáhnout záporné míry návratnosti.

Kreditní riziko

Investor musí uvažovat o možnosti, že se emitent dluhopisu dočasně či trvale stane insolventní a nebude schopen platit kupón či splatit jistinu včas. Klient si při svém investičním rozhodování musí uvědomit, že korporátní a municipální dluhopisy nejsou garantovány, a tak může svou investici zčásti nebo zcela ztratit.

Riziko snížení ratingu 

Rating emitenta je publikován ratingovými agenturami a vyjadřuje ocenění schopnosti společnosti spravovat a splatit své dluhy. Jestliže rating společnosti je nízký nebo její schopnost splatit své dluhy je zpochybňována, banky a úvěrové instituce následně zvyšují úrokové sazby pro budoucí půjčky. Tím se dále snižuje schopnost společnosti vyrovnat se se svými závazky, ceny stávajících dluhopisů klesají a vlastníci dluhopisů v případě jejich prodeje utrpí ztrátu.

Riziko likvidity 

Státní dluhopisy obvykle nemají problém s likviditou na trhu. Ostatní typy dluhopisů přinášejí riziko omezené likvidity. Dluhopisy obchodované na slabém trhu mohou být prodány za nižší cenu, než by investor očekával na základě standardního stavového reportu.

Riziko předčasného splácení 

Emitent ve svém prospektu může stanovit, že má právo na předčasné splacení dluhopisu (call opci), které uplatní v případě poklesu tržních úrokových sazeb. Investor tak nemusí dosáhnout očekávaného výnosu do splatnosti.

Měnové riziko 

Investice do cizoměnových dluhopisů je spojena i s měnovým rizikem. V korunovém ekvivalentu se investice může ukázat ztrátová i v případě, že dluhopis bude investor držet do splatnosti.

Určeno fyzickým i právnickým osobám, které chtějí obchodovat na kapitálovém trhu v objemu alespoň 0,5 mil. Kč.