S čím vám
pomůžeme?

Vyhnout se riziku
spojenému s nežádoucím
vývojem úrokových sazeb

Eliminace rizika spojeného s fluktuací úrokových sazeb

Výběr z několika modifikací produktu

Obchod uzavřete telefonicky odkudkoli

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Úrokový swap (IRS – Interest Rate Swap) je dohoda o výměně peněžních toků denominovaných v jedné měně, které jsou odvozeny od pevné nebo pohyblivé úrokové báze
 • Strana A se zavazuje zaplatit straně B dohodnutý pevný úroksoučasně se strana B zavazuje zaplatit straně A dohodnutý pohyblivý úrok
 • Úrokové platby jsou odvozeny od sjednané jistiny, sjednané úrokové sazby, za sjednané období a ke sjednaným datům splatnosti
 • K zafixování pohyblivé úrokové sazby a jejímu porovnání se sazbou pevnou dochází dva pracovní dny před začátkem jednotlivých úročících období
 • Na konci jednotlivých úročících období dojde k vypořádání jedním peněžním tokem
 • Platbu provádí strana, jejíž swapová úroková platba má vyšší hodnotu, a to ve výši rozdílu vzájemných směňovaných úrokových plateb

Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Můžete si navíc vybrat z následujících modifikací produktu, např.:

 • Amortizovaný IRS – nominální hodnota, ze které jsou vypočítány úroky, je v průběhu kontraktu snižována předem specifikovaným způsobem
 • Step up IRS – nominální hodnota, ze které jsou vypočítány úroky, je v průběhu kontraktu zvyšována předem specifikovaným způsobem
 • Obchodní partneři se mohou v průběhu obchodu dohodnout na zrušení swapu
 • Při zrušení úrokového swapu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a ke zrušení celé transakce a všech budoucích závazků – platby úroků realizované před dnem zrušení swapu se nevracejí
 • K datu zrušení úrokového swapu se zúčastněné strany dohodnou na ceně, za kterou jsou oba ochotni od transakce odstoupit
 • Strana, která je v nevýhodné (ztrátové) pozici, zaplatí druhé straně dohodnutou částku (tržní cenu swapu) valutou spot a swapový obchod zruší
 • Pokud ke zrušení swapu nedošlo ke dni vyrovnání úrokových splátek, je nevypořádaný rozdíl z dosud zúčtovaných nákladových a výnosových úroků ze zrušeného swapu obsažen v tržní ceně swapu
 • Zisk nebo ztráta z úrokových transakcí jsou ovlivněny pohybem úrokových sazeb
   
 • Možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého úročícího období do nevýhodné pozice – jím hrazená swapová úroková platba má vyšší hodnotu než platba hrazená bankou:
   
  • klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
    
  • pokud byl obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění 
    
  • zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu způsobila vážné finanční problémy
    
 • Pozor na důsledek záporných sazeb – strana zajišťovaná standardně platí straně zajišťující platby odvozené od pevné úrokové sazby a získává platby odvozené od aktuální hodnoty pohyblivé sazby platné v rozhodný den; v případě záporné sazby tedy strana zajišťovaná platí součet plateb odvozených od pevné (kladné) úrokové sazby, tak i od pohyblivé (záporné) sazby

Produkt je určen fyzickým a právnickým osobám, občanům ČR i cizincům.