Integrovaný regionální Operační program (IROP)

Dotační programy určené pro veřejnou správu a neziskový sektor

Úspory energií v oblasti bydlení

Podporované aktivity:

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody, přechod na šetrné, ekologické zdroje pro výrobu elektřiny a tepla v bytových domech

Výše dotace:

Způsobilé výdaje 0,3 – 90 mil. Kč, výše podpory 30 – 40 % v závislosti na typu aktivity a dosažení míře úspory

Informace:

Budovy se čtyřmi a více byty

Dosažení nákladově optimální úrovně energetické náročnosti budovy podle požadavku platné vyhlášky o energetické náročnosti budov (vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov)

Sociální služby

Podporované aktivity:

Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Výše dotace:

Způsobilé výdaje 0,5 – 60 mil. Kč, výše podpory 85 – 95 % podle typu žadatele.

Informace:

Nelze podpořit sociální služby určené pouze pro cílovou skupinu senioři - osoby starší 65 let bez přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních službách.

Sociální bydlení

Podporované aktivity:

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Výše dotace:

Způsobilé výdaje 0,5 – 14,2 nebo 15 nebo 40 mil. Kč, výše podpory 90 – 95 % v závislosti na typu žadatele a zvoleném režimu podpory.

Informace:

Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Maximální možný počet sociálních bytů v jednom objektu je 12 bytů.

Celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m2 podlahové plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku 29 028 Kč.

Sociální bydlení musí být umístěno v lokalitě, která nevede k segregaci cílové skupiny.

Příjemce je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny, kdy minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let.

Program Úspory energií

Podporované aktivity:

Investice na nemovitostech i ve výrobě vedoucí k snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, dvěří, rozvody, měření, regulace, osvětlení, rekuperace, OZE pro vlastní spotřebu aj.).

Výše dotace:

0,5 – 250 mil. Kč na investici, max. 350 tis. na energetickou studii, 50 % (MP), 40 % (SP), 30 % (VP) ze způsobilých výdajů investice + z výdajů na studii.

Informace:

Investice musí být umístěna mimo Prahu.

Široká škála podporovaných ekonomických činností.

Podpora dotací v závislosti na době návratnosti projektu (delší návratnost = dotace, rychlá návratnost = finanční nástroj) a míře generované úspory.