S čím vám 
pomůžeme?

Investovat do cenných papírů
obchodovaných na Burze
cenných papírů Praha

Možnost vysokých výnosů v období příznivého vývoje trhu

Podávání obchodních pokynů na pobočce nebo telefonicky 

Automatické připisování dividend a dalších výnosů

Jste informováni o každém uzavřeném obchodu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Jedná se o možnost nakupovat a prodávat instrumenty obchodované na BCPP – především akcie a dluhopisy
 • Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti
 • Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a pravidelné vyplácení výnosů z něj k určitému datu
 • Dluhopisy lze členit na státní, komunální nebo korporátní a mohou mít pevnou, proměnnou nebo nulovou úrokovou sazbu
 • Minimálně čtvrtletně obdržíte výpis ze svého portfoliového účtu s podrobným popisem stavu financí i cenných papírů – součástí výpisu je i přehled všech pohybů na podúčtech cenných papírů i peněz
 • Za podání pokynu na nákup či prodej akcií neplatíte žádný poplatek
 • Za vedení portfolia a správu cenných papírů platíte odměnu dle sazebníku
 • Pokud v běžném roce zaplatíte na provizích více než 10 000 Kč, portfolio vám povedeme zdarma
 • Dividendy vyplácené v cizí měně jsou připsány na portfoliový účet rovněž v cizí měně
 • Dluhopis se vždy obchoduje s příslušenstvím, tedy s aktuálním alikvotním úrokovým výnosem ke dni vypořádání obchodu – z tohoto důvodu přijímáme pokyny na obchody s dluhopisy pouze s jednodenní platností
 • Vzhledem k omezené likviditě obchodování s dluhopisy na BCPP doporučujeme klientům, aby ve svém pokynu respektovali aktuální kotaci dealerů KB, a tím podstatně zvýšili pravděpodobnost uspokojení svého pokynu

S obchodováním na trzích je spojena řada rizik, které mohou investici ohrozit.

Rizika spojená s akciemi:

Riziko společnosti 

Kupující se stává spoluvlastníkem společnosti, participuje na jejím rozvoji i na ziscích a ztrátách. Všechna rizika se obvykle promítají do aktuální tržní hodnoty, a proto je výnos takové investice obtížné předpovídat. V extrémním případě může společnost zbankrotovat a kupující pak přichází o celou investici.

Riziko ceny 

Ceny akcií mohou procházet nepředvídatelným vývojem způsobujícím riziko ztrát. Cena se zvyšuje a snižuje ve střednědobých a dlouhodobých cyklech bez možnosti určit délku těchto cyklů. Obecné tržní riziko, spojené s náladami trhu, politickou situací ve světě či situací na finančních trzích. Toto riziko musí být odlišeno od specifického rizika spojeného jen se samotnou firmou.

Riziko vyplácení dividend 

Dividenda na akcii závisí zejména na výnosech emitující společnosti a na její dividendové politice a plánu rozvoje. V případě nízkých zisků mohou být dividendové výnosy sníženy nebo nemusí být vypláceny vůbec.

Rizika spojená s dluhopisy:

Úrokové riziko 

Úrokové míry a ceny dluhopisů se chovají protichůdně. Pokles úrokových měr obvykle vyvolá růst cen dluhopisů na trhu a naopak, když úrokové míry rostou, cena dluhopisů klesá. Nejistota týkající se pohybu úrokových sazeb znamená, že nákup cenných papírů s pevným úročením přináší riziko poklesu cen cenných papírů, dochází-li k nárůstu úrokových sazeb. Čím delší je splatnost závazku a čím nižší je úroková sazba, tím vyšší je citlivost dluhopisu k růstu tržních sazeb.

Inflační riziko 

Investor kupující dluhopisy v podstatě předpokládá výnos, ať pevný nebo variabilní, po celou dobu života dluhopisu nebo po dobu zamýšlené držby dluhopisů. Pokud se inflace začne dramaticky zvyšovat vyšším tempem, než jsou příjmy z investice, tak investor může ve skutečnosti dosáhnout záporné míry návratnosti.

Kreditní riziko 

Investor musí uvažovat o možnosti, že se emitent dluhopisu dočasně či trvale stane insolventní a nebude schopen platit kupón či splatit jistinu včas. Klient si při svém investičním rozhodování musí uvědomit, že korporátní a municipální dluhopisy nejsou garantovány, a tak může svou investici zčásti nebo zcela ztratit.

Riziko snížení ratingu 

Rating emitenta je publikován ratingovými agenturami a vyjadřuje ocenění schopnosti společnosti spravovat a splatit své dluhy. Jestliže rating společnosti je nízký nebo její schopnost splatit své dluhy je zpochybňována, banky a úvěrové instituce následně zvyšují úrokové sazby pro budoucí půjčky. Tím se dále snižuje schopnost společnosti vyrovnat se se svými závazky, ceny stávajících dluhopisů klesají a vlastníci dluhopisů v případě jejich prodeje utrpí ztrátu.

Riziko likvidity 

Státní dluhopisy obvykle nemají problém s likviditou na trhu. Ostatní typy dluhopisů přinášejí riziko omezené likvidity. Dluhopisy obchodované na slabém trhu mohou být prodány za nižší cenu, než by investor očekával na základě standardního stavového reportu.

Riziko předčasného splácení 

Emitent ve svém prospektu může stanovit, že má právo na předčasné splacení dluhopisu (call opci), které uplatní v případě poklesu tržních úrokových sazeb. Investor tak nemusí dosáhnout očekávaného výnosu do splatnosti.

Pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem obchodovat cenné papíry vedené na Burze cenných papírů Praha s obsluhou telefonicky nebo na pobočce.