Podporujeme canisterapeutické aktivity

Na poskytování canisterapie přispěla Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota v letošním roce částkou 83 000 Kč. Obdarovaná byla organizace CanisTherapy, z.s., s níž je spřízněna zaměstnankyně KB, Mirka Mašková, která projekt předložila v rámci programu Srdeční záležitosti.

3. 4. 2015 10:00
Témata

Canisterapie je léčebný a terapeutický kontakt se psem, který přispívá k rozvoji jemné i hrubé motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, zlepšuje orientaci v prostoru a rozvíjí sociální cítění. Z poskytnutého daru organizace nakoupí krmivo  a pomůcky pro terapeutické psy a zajistí jim veterinární ošetření.

Canisterapie je poskytována v zařízeních sociální péče, v nemocnicích, ve školách a jiných zařízeních, kde se pohybují lidé se specifickými potřebami.

„Naší snahou je zvýšení kvality života, podpora sebevědomí, zmírnění stresu, rozvoj komunikačních dovedností, zlepšení mobility a v neposlední řadě začlenění do společnosti."

Lenka Foltová, předsedkyně spolku

V září 2014 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem patnáct projektů.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Průběh canisterapie