Srdeční záležitost "Divoká karta" - rozhodněte vy!

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec - dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje. O podpořených projektech rozhoduje kromě správní rady nadace ještě skupina hodnotitelů z řad našich nejvýznamnějších dárců. Jeden projekt má šanci projít nezávisle na rozhodnutí komisí, o jeho úspěchu rozhodujete vy. Přečtěte si více o jednotlivých projektech a hlasujte o podpoře svého favorita na sociálních sítích pod příspěvkem DIVOKÁ KARTA "lajknutím" příslušného komentáře. Hlasy z různých sítí se sčítají, takže klidně hlasujte na více místech. Hlasovat můžete do 1.10.

14. 9. 2018 10:00
Témata

1) Hipocentrum Robin z.ú. - Marie Čakijová (Krupá, 100 000 Kč)

www.hipocentrumrobin.cz

Hipocentrum Robin se zabývá terapiemi s využitím koní se specializací na děti s poruchou autistického spektra. Z tohoto poměrně specifického oboru vytváří též metodiku a má iniciativu v organizaci setkávání rodičů a sourozenců autistických dětí za účelem sdílení zkušeností. Jednotlivé terapie jsou hrazeny z již tak napjatého rozpočtu klientů (jejich rodičů) a bohužel nedosahují ani nákladů Hipocentra na terapeutickou hodinu. Účelem projektu je zajištění pravidelné mzdy vodiče koní pro rok 2019.

2) EDA cz, z.ú. - Jiří Stýblo (Praha 4, 100 000 Kč)

www.eda.cz

Organizace EDA cz rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením a to především doma, kde se dítě cítí nejlépe. Poradkyně rané péče navštěvují pravidelně rodiny, poskytují odborné konzultace a půjčují speciální pomůcky a hračky, které podporují rozvoj dítěte. Konzultace k pohybovému vývoji nepatří k základním činnostem služby rané péče, tím pádem nejsou hrazené z dotací státu nebo krajů. Práce konzultantek pohybového vývoje je velkým přínosem pro psychomotorický vývoj dětí s postižením zraku a kombinovaným postižením, a proto je důležité tyto konzultace zachovat alespoň ve stávající míře. Ze získaného příspěvku budou hrazeny mzdy odborných pracovnic.

3) Slunný mlýn z.s. - Lucie Kopecká (Statenice, 100 000 Kč)

www.slunnymlyn.cz

Slunný mlýn začal před 4 roky ve Vědlicích vytvářet nové zázemí pro realizaci pobytových akcí pro děti a mládež. Táborová základna se začala dostávat do povědomí nez. organizací, včetně středisek volného času a je o ní nyní dlouhodobý zájem. Projekt je zaměřený na pořízení chybějícího táborového vybavení do stávající základny ve Vědlicích. Účelem pobytových akcí je zlepšení vztahu dětí k přírodě a krajině, zdravé výživě, venkovskému životu a k podpoře environmentálního vzdělávání. Tábory patří mezi aktivity, které podporují zdravý rozvoj dětí. Samotné pojetí neformálního vzdělávání skrze táborovou činnost systematicky rozvíjí klíčové kompetence pro komplexní rozvoj osobnosti dítěte a podporuje inkluzivní přístup. Pořízené vybavení bude sloužit v jídelně, skladu na potraviny a v kuchyni.

4) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna - Jindra Strážovská (Vrbno pod Pradědem, 99 439 Kč)

www.ddvrbno.cz

Jedná se o základní školu speciální a praktickou, kde se vzdělávají žáci s lehkým, střední a s těžkým postižením. V rámci výuky a vzdělávání se využívají rehabilitační, relaxační metody, které jsou důležité pro rozvoj dětí navštěvující tuto školu. Projekt spočívá v zakoupení relaxačních a rehabilitačních pomůcek, které by značně dopomohly k rozvoji smyslového vnímání a motorických dovedností žáků. Společnou prací bude také prohloubena práce s rodiči žáků, aby si mohli navzájem předávat informace o přínosu kompenzačních pomůcek.

5) A centrum, o.p.s. - Váš průvodců těhotenstvím a rodičovstvím - Kateřina Kundrtová (Praha, 100 000 Kč)

www.acentrum.eu

Těhotenské a rodinné centrum, které nabízí široké spektrum specifických vzdělávacích a pohybových programů a služeb pro těhotné ženy i jejich partnery, pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. Organizace by chtěla propojit oslavy 20. narozenin s revizí dosavadní činnosti, modernizaci přístupů ke klientům a to včetně aktualizace, resp. tvorby nových webových stránek a vydání propagačně informačního materiálu, který shrnuje dosavadní působení organizace. Současní oslav by v průběhu roku bylo setkávání s klienty a jejich zapojení do změn organizace. Významným prvkem by byla komunikace s medií - novinové články, rozhovory v rádiu či televizi, zapojení významných osobností do tématu porodnictví, mateřství a rodičovství. Vyvrcholením oslav by pak byla Konference na téma porod, těhotenství, rodičovství s název "Konference pro život".

6) Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. - BAMBIFEST Ostrava 2019 - Hana Orlíková (Ostrava, 89 000 Kč)

www.radamok.cz

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK) je střešní organizací pro neziskové organizace v kraji pracující s dětmi a mládeží ve volném čase (Junák, Pionýr, Dobrovolní hasiči, vodáci apod.). BAMBIFEST je největší přehlídka organizací a skupin naplňujících volný čas dětí a mládeže. Díky BAMBIFESTu mají děti možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu. Vstup na akci je zdarma. Cílem projektu je materiální zabezpečení akce.

7) Prostor pro rodinu, z.ú. - Lajla Hradilová-Kotačková (Praha 6, 100 000 Kč)

www.prostorprorodinu.cz

Zabývá se službami péče o malé děti, pořádá Školu péče o děti a zkoušky profesní kvalifikace Chůva. V projektu „Prostor pro mámy samoživitelky“ by chtěli vytvořit místa pro děti matek samoživitelek a nabídnout je zdarma, nebo za snížený poplatek za péči o dítě. Během jednoho roku by tak podpořili tyto matky péčí 17 hodin týdně (x 12 měsíců), což odpovídá necelému polovičnímu úvazku. Matky samoživitelky musí věnovat zvýšenou pozornost skloubení péče o dítě s nutností zabezpečit finanční zázemí. V situaci, kdy mnozí prarodiče jsou stále aktivní na trhu práce, nebo mimo město, musí mámy samoživitelky vyhledat placenou službu péče o dítě, aby mohly pracovat. Cena, dostupnost a úroveň péče, flexibilita a vzdálenost od bydliště, či pracoviště, zde hrají podstatnou úlohu.

8) Zvonkohra z.s. - Aleš Kožený (Teplice, 100 000 Kč)

kss-zvonkohra.sensen.cz

Spolek se stará o zkvalitňování života seniorů. Projekt VITALITA, KONDICE, SPORT má za cíl zapojit seniory do aktivního života, což ostatně dělá spolek již 4 roky, činnosti zpracované do projektu jsou velmi různorodé, aby se mohla zúčastnit co nejširší skupina seniorů. I v čase za středem života nic nekončí a je pořád čas aktivně žít. Je třeba vytvořit komplexní strukturu, zajistit základní odborné a kvalifikované vedení. Získat pro sportující seniory zabezpečení pro případ úrazu u dobré pojišťovny. Vytvořit správný systém, cílevědomě a dlouhodobě jej naplňovat.

9) NADĚJE z. s. - Karel Zámečník (Zlín, 100 000 Kč)

www.nadeje.cz

Mnoho let provozuje sociálně terapeutické dílny, které lidem s postižením dávají příležitost seberealizace, zdokonalení pracovních návyků a dovedností. Pro lidi s postižením jsou dílny místem k navazování kontaktů, sociálního začleňování, možnost uplatnit se na pracovním trhu. Zlínská Naděje provozuje dílnu tkalcovskou, keramickou, mýdlařskou, šicí a svíčkárnu. Dílny navštěvuje 77 osob se zdravotním postižením a jsou velmi oblíbené pro rozmanitou činnost a přátelské prostředí. Aby dílny mohly i nadále bezvadně fungovat, je třeba obnovit, zmodernizovat vybavení, které reaguje na současné trendy, odpovídá potřebám klientů i pracovníků napříč dílnami. Ústředním motivem projetu je "být užitečný".

10) Česká Suzuki asociace, z.s - Ing. Radek Macháček (Praha 4, 95 000 Kč)

www.suzukiasociace.cz

Posláním České Suzuki asociace, z.s. je rozvíjení a ochrana vzdělávací hudební metody a filozofie japonského pedagoga Shinicchi Suzukiho, její podpora v ČR a zajišťování profesionálních standardů Suzukiho metody v ČR. V rámci projektu by chtěli zakoupit kvalitní hudební nástroje (housle a příslušenství) a speciální výukové pomůcky pro děti, které se učí hrát na housle již od 3 let podle tzv. Suzukiho metody. Jedná se o unikátní, efektivní a ve světě uznávaný přístup k hudebnímu a osobnostnímu rozvoji dítěte. Vychází z přirozených principů osvojení mateřského jazyka a byla vypracována pro 14 hudebních nástrojů včetně zpěvu a hudebního vzdělávání novorozenců. Děti rychle rostou a pro některé rodiče je velmi nákladné si často pořizovat větší a větší nástroje (jde až o 6 velikostí!). Pořízené hudební nástroje si tak rodiče a děti budou moci zapůjčit. Hraní bude díky tomu dostupné všem.

11) Základní škola Bruntál, Jesenická 10 - Martin Rozprým (Bruntál, 100 000 Kč)

www.1zsbr.cz

Základní škola Jesenická 10 v Bruntále se již více než 10 let aktivně věnuje výchově a vzdělávání mj. dětí s poruchou autistického spektra, Downovým syndromem a kombinovanými vadami, které kvůli svým specifickým problémům a potřebám nemohou být vzdělávány v běžných třídách. Po úspěšné realizaci projektu, v němž se zaměřili na pohybově terapeutické vyžití žáků s postižením a jejich integraci mezi ostatní děti, by v návazném projektu chtěli prohloubit také senzorické možnosti vyžití žáků se speciálními vyučovacími potřebami a podpořit rozvoj jejich smyslového vnímání pomocí melodií, vibrací a rytmů. Navrhované návazné opatření tohoto projektu řeší dovybavení stávající učebny hudební výchovy o nové prvky tak, aby ji bylo možno nově využít také pro účely dětí s postižením a dětí v rámci inkluze, kdy za pomoci hudby a hry na jednoduché hudební nástroje dochází k jejich stimulaci a rozvoji a zároveň napomáhá posílení vztahů mezi inkludovanými dětmi a přiřazenými asistenty pedagogů.

12) Spolek sousedů - Zdeněk Doboš (Škvorec, 55 000 Kč)

www.spoleksousedu.cz

Cílem spolku je pomáhat v oblastech, na které se zapomíná, protože nejsou komerčně zajímavé a nebo na ně nejsou prostředky ve veřejném rozpočtu. Jelikož v tomto roce připravili několik konkrétních akcí zaměřených pro seniory, které měly velký úspěch, chtějí tuto oblast dále výrazně rozvíjet. Jedná se zejména o vzdělávání seniorů a jejich zapojování do aktivního života (nově i vzdělávání v internetové gramotnosti), dále zprostředkování kulturních akcí pro seniory a setkávání se zajímavými osobnostmi formou přednášek s interaktivní účastí seniorů. Všechny tyto aktivity vyžadují kvalitní zvukové příslušenství, které zajistí srozumitelnou reprodukci zvuku, možnosti hovořit do mikrofonu atd. To je jedna z podmínek úspěchu takovýchto akcí, které mají být zážitkem a přínosem pro seniory. Zakoupení této techniky je předmětem projektu.

13) Hiporehabilitace Krapet z.s. - Lenka Schöberlová (Dynín, 97 696,40 Kč)

www.oskrapet.cz

Cílem projektu je celkové zkvalitnění hiporehabilitace, kterou se spolek zabývá. Prvním z cílů projektu je zavedení aktivit s využitím koní, které slouží k posílení psychiky a sebevědomí klientů, kteří se učí sebepoznání, hodnocení svých dovedností a schopností. Například při skupinové lekci se učí spolupracovat při čištění a ošetřování koní, při nasedání na koně nebo při provádění různých úkolů ze země. Druhým z cílů je celoroční přilepšení koním z výživového hlediska, pro lepší kondici a regeneraci po hiporehabilitaci. Dále nákup materiálu pro údržbu pastvin, zakoupení skokového materiálu a úhrada nákladů spojená s pravidelnou údržbou koňských kopyt. Splnění těchto dvou cílů bude mít za důsledek celkové zkvalitnění služeb v rámci hiporehabilitace a posun spolku v nabídce nových aktivit s touto činností spojených.

14) Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. - Zuzana Čapková (Telč, 100 000 Kč)

www.chmirakl.cz

Mirákl prakticky vykonává hiporehabilitaci od roku 2012 a péči poskytlo již přes 280ti dětem. Je jedinou akreditovanou organizací MZ ČR k výkonu hipoterapie a jako jediná školí fyzioterapeuty v rámci celoživotního vzdělání v ČR. Cílem projektu je celoroční pořádání hiporehabilitačních pobytů. Jedná se o komplexní intenzivní terapii bez bílých plášťů. Toto spojení přináší zejména u dětí v rané péči výrazné zlepšení v oblasti motorické, ale i psychosociální. Pobyty jsou cílené pro děti v rané péči a předškolním věku, protože právě u nich je plasticita mozku nejvíce aktivní a tedy i nově naučené dovednosti se fixují velmi rychle. Terapie nabízené dětem během pobytu jsou hipoterapie 2x denně, 1x denně canisterapie, muzikoterapie, arteterapie a aktivity s využitím koní. Všechny tyto terapie děti baví a jejich výsledkem bývá u nepohyblivého dítěte i samostatný stoj či jeho chůze. Finance použije Centrum na ustájení koní.

15) Salinger, z.s. - Kateřina Večeřová (Hradec Králové, 68 250 Kč)

www.salinger.cz

Projekt Se ZIPem za školním úspěchem cílí na děti ze sociálně slabých rodin, které často žijí ve vyloučených lokalitách. Cílem projektu je zvýšit možnost školního úspěchu dítěte a jeho zájmu o vzdělávání pomocí pravidelného a podporujícího doučování od pracovníka, který bude s dítětem pracovat v domácím prostředí. Zároveň bude probíhat i práce s rodiči, komunikace o potřebách dítěte, školní přípravě, pomoc při komunikaci se školou a podobně. V sociálně slabých rodinách nemají rodiče zpravidla kompetence ani vzdělání k tomu, aby svým dětem pomohli uspět ve škole. Přitom úspěch ve škole znamená zvýšení sebevědomí dítěte, větší zájem o vzdělávání, v konečném důsledku také lepší/vyšší vzdělání, větší šance uplatnit se na trhu práce a šance na samostatný život mimo vyloučenou lokalitu. Zaměření projektu vyžaduje sociálního pracovníka a pracovníky na doučování schopné pravidelně celoročně docházet do rodin, nehodí se pro dobrovolnickou činnost.

16) Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú - Ladislav Kadleček (Praha 14, 100 000 Kč)

www.motylek.org

Sdružení pomáhá dětem s postižením a jejich rodinám. V Motýlku, jak se zkráceně Sdružení nazývá, si mohou vybrat z mnoha aktivit, které dětem pomáhají smysluplně využít volný čas a také získat potřebné dovednosti k tomu, aby se mohly začlenit mezi vrstevníky. Možnost pobytů v přírodě je pro většinu rodin zdánlivou samozřejmostí. Ne však pro ty, které pečují o dítě se zdravotním znevýhodněním. Ty narážejí na různé překážky, např. architektonických bariér nebo problémového chování dětí s mentálním postižením, autismem, Tourettovým syndromem. Dalším negativním aspektem, který eliminuje příležitosti zmíněných rodin, je často dlouhodobý nedostatek finančních prostředků, jelikož zde nezřídka bývá zaměstnán pouze jeden z jejích členů. Tato žádost je zaměřena na doplnění základního vybavení pro tyto účely zakoupeného objektu a zajištění 4 víkendových pobytů pro rodiny s dětmi se zdravotním handicapem v roce 2019.

17) Občanské sdružení Smíšek - Miloslava Haspeklová (Praha 9, 99 150 Kč)

www.os-smisek.cz

Hlavní činností organizace je vytvořit 55 předškolním dětem (ve věku 2,5-6 let) z nefunkčních rodin a znevýhodněného prostředí rovnocenné podmínky při vstupu do ZŠ, umožnit včasnou integraci do společnosti vrstevníků a následně lepší vzdělávací podmínky s pozitivním výhledem do budoucnosti. Cílem projektu je práce speciálního pedagoga, vyhodnotit a odstraňovat nedostatky a hendikepy dětí ze sociálně znevýhodněných rodin docházejících do školiček Smíšek. Jedná se o děti z azylů ubytoven, rodin z domácího násilí a se závislostmi. Mnoho těchto dětí si v již ta raném věku 2,5 - 6 let nese do života spoustu traumatických zážitků, kvůli kterým je jejich vzdělávání a komunikace s okolním světem velmi složitá. Speciální pedagog vyhodnocuje vědomostní úroveň dětí, vytváří individuální vzdělávací plán každého dítěte, pracuje na vzdělávání dětí a odstranění vědomostních a sociálních hendikepů. Speciální pedagog také zastává poradenskou činnost vychovatelkám jednotlivých školiček a hlavně rodičům dětí, při posilování rodičovských kompetencí a další práci s dětmi.

18) Středisko rané péče SPRP - Tomáš Kiss (Olomouc, 93 500 Kč)

www.ranapece.cz

Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provází rodiny v obtížné životní situaci a usiluje o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí. Projekt je zaměřen na včasnou podporu vývoje dítěte s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s PAS od narození do 7 let v Olomouckém kraji. Podpoří 100 rodin, které má v péči a proběhne 500 individuálních konzultací v domácím prostředí. V rámci projektu proběhnou individuální konzultace s psychologem v rodinách v krizových situacích- po sdělení diagnózy, při závažných změnách zdravotního stavu u dítěte. Dále se uskuteční setkávání rodin s muzikoterapeutem, při hudbě i relaxaci. Proběhnou konzultace s logopedem zaměřené na podporu orofaciální stimulace u dětí s problémy s příjmem potravy.

19) Naděje pro děti úplňku, z.s. - Michal Obručník (Měšice, 100 000 Kč)

www.detiuplnku.cz

Naděje pro děti úplňku usiluje o systémovou změnu sociálních služeb pro lidi s poruchou autistického spektra a to advokační činností a osvětou tématu. Projekt Dokumentace rodin navazuje na již běžící, osvědčený a úspěšný projekt spolku Naděje pro děti úplňku, v rámci kterého vzniklo šest dílů dokumentu o rodinách s dětmi s autismem. Cílem projektu je pokračovat v započaté osvětě tématu nedostatku sociálních služeb pro klienty s poruchou autistického spektra. Jedná se o lidi s tzv. nízkofunkčním autismem, tedy autisty, pro které je velmi obtížné komunikovat (někdy nekomunikují vůbec), pro rodiny je každodenní péče bez možnosti odpočinku velmi náročná. Rodiny jsou vyčerpané, často izolované od okolního světa a některé i v tísnivé sociální situaci, když jeden či oba rodiče zůstávají doma pečovat o dítě a nemohou chodit do práce. Videa pomáhají informovat blízké okolí rodin, pro které je situace jen těžko představitelná, ale i sousedy a posiluje komunitní vazby. V neposlední řadě videa zvyšují veřejné povědomí o kritickém nedostatku sociálních služeb pro klienty s autismem a napomáhají tak v úsilí spolku o systémovou změnu fungování sociálních služeb na úrovni lokální i celostátní.

20) Centrum dětské ergoterapie Play SI - Jana Mašátová (Praha 5, 70 000 Kč)

www.playsi.cz

Nákup pomůcek pro dovybavení místnosti pro terapii senzorická integrace, která slouží k rozvoji potenciálu u dětí s vrozeným i získaným postižením. Metoda Senzorická integrace má nezastupitelný vliv na úpravu senzorického procesování. Jedná se o přístup, který pomáhá nastavit správné smyslové propojení. Mezismyslové propojení je důležité pro reakci člověka na podněty z vnějšího i vnitřního prostředí. Podle toho, jak zvládáme propojovat informace z našich smyslů, fungujeme v běžném životě. Smyslová integrace je tedy můstkem k úspěšnému fungování v běžném životě.

21) Klub rodičů, sponzorů a přátel školy při mateřské škole speciální Sluníčko - Stanislava Ouská (Praha 5 - Motol, 94 480 Kč)

www.mssslunicko.cz

Mateřská škola speciální Sluníčko je zařízení pro děti předškolního věku od 3 do 8 let poskytující předškolní vzdělávání dětem s širokým spektrem zdravotního postižení (např. tělesným omezením, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, vývojovými poruchami, řečovými obtížemi atd.). Cílem projektu je umožnit znevýhodněným a tělesně handicapovaným dětem edukaci a podpořit komplexní rozvoj prostřednictvím interaktivního projektoru Magic Box E1. Díky tomuto zařízení je projekce přístupná i dětem se závažným tělesným omezením, které mají velmi omezenou možnost pohybu a např. se pouze plazí. Tím, že se při projekci na zemi děti ocitnou v „centru dění“, budou se cítit více zapojeny do hry i do dětského kolektivu, což může přispět nejen k posílení jejich sebevědomí, ale i prožívání větší radosti ze života.

Srdíčko