Pokračujeme v pomoci zdravotně hendikepovaným

Proběhlo čtvrté kolo Otevřeného fondu zaměřené na zaměstnávání zdravotně hendikepovaných. Nadace jistota vybrala pět projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku nebo prohlubování sociálního znevýhodnění u zdravotně hendikepovaných osob s důrazem na zvýšení jejich zaměstnanosti, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce. Organizacím rozdělíme 854 773 Kč.

17. 9. 2019 10:00
Témata

ZAHRADA 2000, z. s.

Částkou 188 888 Kč pomáháme společnosti ZAHRADA 2000, z. s., která pracuje s klienty se sníženou soběstačností. Jedná se zejména o klienty s psychotickým onemocněním nebo tělesným postižením (poúrazové stavy s přidruženými psychickými problémy) a klienty s duševním onemocněním kombinovaným s lehčím mentálním hendikepem. Dotaci posíláme projektu z Jesenicka, který klienty z regionu zaměstnává na tréninkových pracovních místech za podpory asistenta (mandl, prádelna, keramika, šití atd.). Po zvládnutí pracovního režimu, osvojení pracovních návyků a nových dovedností, jsou pro klienty připravena místa na pracovišti v sociálním podniku. Vhodní kandidáti na tyto pozice budou do projektu vybíráni ve spolupráci s úřadem práce. Částka bude použita na mzdy pro klienty a pracovního asistenta.

Liga vozíčkářů

Další vybraný projekt se zaměřuje na realizaci programu Sociální rehabilitace, která umožní osmi klientům se zdravotním postižením získat pracovní uplatnění ve správě nemovitostí. Finanční pomoc ve výši 183 885 Kč bude poskytnuta Brněnské společnosti Liga vozíčkářů. Aktivita se orientuje na posílení soft skills, počítačové gramotnosti a pracovních návyků. Konkrétně bude probíhat výuka MS Excel a Wordu. Klienti se naučí pokročilejší funkce obou programů, jako např. vizualizaci dat, kontingenční tabulky a funkce v MS Excel. Ve spolupráci s firmou Poruchy Brno bude probíhat také nácvik telefonních rozhovorů se zákazníkem a zanášení informací do tabulek. Dotována bude pomůcka na ovládání PC a mzda dvou pracovnic sociální rehabilitace.

LIPKA, z. s.

Dotaci ve výši 82 000 Kč věnujeme společnosti LIPKA, z. s., z Prostějova, která ji využije na dvanáct pracovních interaktivních programů, jejichž pomocí získá či prohloubí pracovní a sociální dovednosti a návyky svých  klientů. Pracovní programy jsou poskytovány takovým způsobem, aby vedly k co největší míře samostatnosti. Klienti se budou učit například v kavárenském, matematickém, zákaznickém nebo finančním programu a zjistí také, jak si najít a udržet práci. Cílem aktivity je zprostředkovat získání nových znalostí a pracovních dovedností potřebných k soběstačnosti a možnosti smysluplně trávit čas. Finance pomohou deseti  hendikepovaným klientům. Částka bude použita na mzdu tří lektorů, denní stacionář se speciální školou a drobné pomůcky.

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

Částka 200 000 Kč pomůže terapeutickému centru Modré dveře s individuálními programy pro osoby s duševním onemocněním nebo mentálním postižením. Organizace zprostředkovává pozitivní zážitky, které mají motivační účinky vedoucí k začleňování do společnosti a snižování sociální izolace. Hlavními aktivitami jsou tréninky kognitivních funkcí (paměť, rozhodování, koncentrace, plánování atd.), seznámení s pracovním trhem, nácvik sociálních dovedností a práce v tréninkové kavárně. Kombinace dlouhodobých pracovních aktivit klienty začlení do pracovního prostředí. Nadační příspěvek pomůže uhradit mzdy sociálních pracovníků a psychologů, kteří pracují s klienty a pomáhají jim znovu se zapojit do společnosti formou pracovního uplatnění. Tyto služby by měly být poskytnuty šestnácti klientům.

Zdravotně hendikepovaní

Slezská diakonie

Slezská diakonie v Českém Těšíně od Nadace obdrží příspěvek ve výši 200 000 Kč pro projekt zaměřený na mladé lidi s mentálním postižením, kteří potřebují individuální péči při přechodu ze školy do pracovního života. Studenti absolvují praxi v běžném pracovním prostředí, získají pracovní zkušenosti a budou rozvíjet jak své sociální dovednosti, tak  dovednosti potřebné pro samostatný život (např. cestování, telefonování a hospodaření s penězi). Cílem je poskytnout klientům se zdravotním postižením komplexní podporu na cestě k samostatnosti. Mezi základní plánované aktivity patří vytváření individuálních plánů zaměstnání, bydlení a trávení volného času. Dále bude Slezská diakonie pořádat individuální i skupinová sezení  s mladými klienty a setkání pro jejich rodiče a podporovatele. Příspěvek bude využit na mzdové náklady pracovníka v sociálních službách.