• Vše o KB
  • Novinky
  • V rámci Otevřeného fondu jsme vybrali projekty zaměřené na sociální handicap

V rámci Otevřeného fondu jsme vybrali projekty zaměřené na sociální handicap

Uspořádali jsme druhé kolo letošního Otevřeného fondu věnovaného problémům sociálního charakteru. Zaměřili jsme se zejména na projekty, které se věnují prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže. Šesti organizacím jsme poskytli celkovou částku 820 832 Kč.

3. 6. 2019 10:00
Témata

ACORUS, z. ú.

Nadace se rozhodla věnovat částku 65 800 Kč na projekt „Zavedení chatového poradenství“. Projekt organizace Acorus zavede a pilotně odzkouší chatové poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím. Pomoc se soustředí zejména na mladistvé uživatele, kteří se denně pohybují v online prostoru . Chatové poradenství je nástrojem pro poskytování krizové intervence. Jedná se tedy o zprostředkování operativního a bezpečného kontaktu se službou chatového poradenství v zátěžových situacích. Tento způsob komunikace znamená snížení bariér na straně klienta (v případě, že se obává nebo nemůže kontaktovat službu telefonicky).

Dobrá rodina o.p.s.

Organizaci Dobrá rodina a jejímu projektu „Odborná pomoc dětem v náhradní rodinné péči“ jsme poskytli částku 200 000 Kč. Dítě do pěstounské rodiny přichází ve většině případů s hlubokými vnitřními traumaty, která potřebuje zpracovat. Náhradní rodiče – pěstouni – na to často nemají ani kompetence, ani dostatek znalostí. V rámci projektu budou dětem předškolního věku umístěným v náhradní rodinné péči poskytovány dlouhodobé individuální terapie. Jejich součástí bude také nastavování zdravého kontaktu s biologickou rodinou dítěte v náhradní rodinné péči. Východiskem projektu je zjištění, že naprostá většina náhradních rodin (rodin pečující o dítě jiné osoby, pěstouni a adoptivní rodiče) v průběhu péče o přijaté děti naráží na hranice svých možností, dostává se do vleklých rodinných krizí nebo v péči přímo selhává. To v krajních případech vede k opakovanému násilí na dětech (fyzickému i psychickému), ukončení péče a návratu dítěte do ústavu. U přijatých dětí tak dochází ke kumulaci traumat a jejich šance na běžný a spokojený život se snižuje. Tento projekt chce zajistit náhradním rodinám takové odborné služby, které není možné zajistit ze státního příspěvku určeného na doprovázení pěstounských rodin. Tedy pomoct náhradním rodinám, aby dokázaly lépe fungovat v běžném životě na základě vzájemného porozumění a pochopení situace jim svěřených dětí předškolního věku na základě dlouhodobých individuálních terapií. Projekt společně s námi podpořila společnost SGEF.

Janus, z. s.

Organizace Janus od nás obdržela 200 000 Kč na projekt „Ty jsi jako já“. Tento projekt pomáhá odstranit bariéry ke službám následné podpory a doprovázení v samostatném životě pro děti, které vyrůstají v náhradní péči. Projekt je založen na autentickém předávání osobních zkušeností vrstevníků, kteří vyrůstali v náhradní péči, dětem a dospívajícím, kteří se chystají na odchod z ústavních zařízení do samostatného života. Vrstevník (peer konzultant) svým osobním dobrým příkladem motivuje, podporuje, ukazuje cestu a dává naději, že lze v životě a společnosti obstát. Projekt bude připravovat mladé lidi z ústavní péče na úspěšný vstup do života a následně je doprovázet a mentorovat při řešení různých životních situací v dospělosti.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Této organizaci jsme předali částku 77 248 Kč, díky níž bude moci realizovat projekt „Ve dvou se to lépe táhne“, který podporuje děti a mladé lidi od 13 do 26 let, kteří se dostali do obtížné životní situace, v níž si sami neumějí poradit, už se nedokážou zapojit do volnočasových aktivit, rodinných vztahů, do vzdělávání nebo do jiných společenských oblastí. Projekt organizace Lata je postaven na vrstevnické podpoře klientů od dobrovolníků (mentorů). Každý klient se pravidelně schází s jedním podobně starým dobrovolníkem a tento čas vyplňuje kromě sportovních a kulturních aktivit především vzájemné poznávání a povídání. Klient v rámci setkávání získává nejen praktické dovednosti (např. jak si koupit jízdenku), ale učí se také, jak fungovat ve vztahu (např. schopnost chodit včas, omluvit se za pozdní příchod) a v neposlední řadě získává důvěryhodného partnera, který jej bere takového, jaký je, což posiluje jeho sebevědomí. Cílem je, aby se klienti co nejvíce osamostatnili a byli již nadále schopni řešit problematické situace sami či v rámci svých přirozených vztahů. Dobrovolníci jsou do programu pečlivě vybíráni, procházejí psychologickým testováním a jsou školeni pro zvládání náročných situací. Každou dvojici pravidelně monitoruje a vede sociální pracovník. Tento projekt společně s námi podpořila společnost Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Svobodná základní škola, o.p.s.

Další podpořenou organizací je Svobodná základní škola s projektem „Klub Litoměřice – podpora dětí a mládeže“, který je zaměřen na individuální i skupinový preventivní program v nízkoprahovém klubu pro děti a mladé lidi do 15 let. Projekt bude realizován v Litoměřicích, v klubu bude také kontaktní poradenské místo, bude zaměstnána speciální pedagožka a výchovná poradkyně. Poradenské místo bude nabízet jedenkrát týdně 4 hodiny poradenství a doprovázení, krizovou pomoc a komplexní a multidisciplinární práci s rodinou. Poradenství bude zaměřené na prevenci, diagnostiku a odbornou pomoc dětem ohroženým fyzickým a psychickým týráním, domácím násilím a sexuálním zneužíváním a také dětem v náročných životních situacích. Kontaktní poradenské místo bude určeno jak žákům 1., tak i 2. stupně ZŠ a jejich rodinným příslušníkům. Zejména u žáků 2. stupně ZŠ přispěje vznik poradenského místa i ke včasnému podchycení a prevenci rizikového chování žáků. Projekt od nás získal částku 102 340 Kč.

IQ Roma servis, z.s.

Poslední podpořenou organizací je IQ Roma servis a její projekt s názvem „Odmaturuj!“, Projekt reaguje na problém předčasných odchodů romských studentů ze vzdělávacího procesu a související trvající nízkou vzdělanost romské populace. Cílem projektu je zvýšení počtu romských absolventů SŠ s maturitou prostřednictvím komplexní podpory výchovně vzdělávacího charakteru pro min. 15 studentů 3. a 4. ročníků SŠ. Projekt zahrnuje ucelený soubor podpůrných opatření, která mají pomoci mladé romské generaci v cestě za vzděláním a profesními úspěchy. Tato činnost je součástí dlouhodobé strategie organizace IQ Roma servisu, z.s.,  realizátora projektu, která se podpoře romské mládeže ve vzdělávání věnuje v rámci Vzdělávacího programu Gendalos od roku 2013.Z dlouhodobé praxe organizace vyplývá, že kritickým momentem středoškolského studia je pro romské studenty nejčastěji úspěšné zvládnutí prvního ročníku a v případě studia maturitního oboru státní maturita. Právě skupina mladých lidí bez maturity je nejvíce ohrožena chudobou a dalšími problémy, které se pojí se sociálním vyloučením, jako je nezaměstnanost, zadluženost či například potíže s bydlením. Aktivity obsažené v projektu Odmaturuj! mají v kontextu této reality preventivní charakter a jejich záměrem je pomoc znevýhodněným studentům závěrečných ročníků dokončit maturitní studium a zvýšit tak jejich šance na důstojné uplatnění ve společnosti. Projekt jsme dotovali částkou 175 444 Kč.