• Vše o KB
  • Novinky
  • Druhé kolo Otevřeného fondu 2020 bylo zaměřené na děti a dospívající

Druhé kolo Otevřeného fondu 2020 bylo zaměřené na děti a dospívající

Máme za sebou další kolo Otevřeného fondu, tentokrát zaměřeného na prevenci sociálního hendikepu u dětí a mládeže. Bylo podpořeno 6 projektů v celkové hodnotě 926 798 Kč.

31. 3. 2020 12:00
Témata

V druhém kole Otevřeného fondu jsme se zaměřili na prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže. Nově podpořené projekty by se daly tematicky rozdělit do dvou hlavních skupin: prevence, diagnostika a terapie dětí a dospívajícím ohrožených fyzickým a psychickým týráním, domácím násilím a sexuálním zneužíváním a pak komplexní podpora rodiny a vývoj dítěte v náročných životních situacích.

Centrum Locika, z.ú. (Praha, www.centrumlocika.cz, 199 910 Kč)

Cílem poskytovaných služeb je zejména zastavit násilí v rodině, pomoci dítěti vyrovnat se s dopady násilí, pomoci oběma rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podpořit je, aby mohli i přes obtížnou rodinnou situaci zůstat dostatečně dobrými rodiči dítěte, snížit riziko přenosu násilného chování do další generace, ochránit dítě před sekundární viktimizací. Locika používá inovativní metodiku pracující s celou rodinou ohroženou domácím násilím. Podporou projektu umožníme zvýšit kapacitu Centra Locika tak, aby mohlo poskytovat dlouhodobou sociálně terapeutickou pomoc 275 dětem a jejich rodinám ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje.

Poradna VIGVAM, z.ú. (Praha, www.poradna-vigvam.cz, 200 000 Kč)

Viděly bráchu skočit z okna, táta se jim zabil v autě nebo jim umřela máma, když ji nejvíce potřebovaly. To jsou děti, které přicházejí do Poradny VIGVAM. Potřebují pochopit situaci a překonat trauma, které jim smrt blízkého člověka nečekaně vnesla do života. V Poradně VIGVAM v rámci projektu Malí siláci poskytují dětem terapie a Podpůrné skupiny, kde mají prostor odžít velkou bolest. Dětí, které potká smrt blízkého člověka je v ČR 6 600 ročně. Nezpracovaná bolest ze ztráty může mít na jejich další vývoj a stabilitu jejich rodinného prostředí mnoho negativních dopadů - od závislostního chování přes rozpad rodinných vazeb po sebevražedné tendence. Nadační příspěvek umožní, aby rychlým odborným zásahem skrze šok, který dítě a jeho rodinu potká, nedošlo k rozvoji nežádoucích vlivů.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. (Praha, www.lata.cz, 87 400 Kč)

Většina z nás si jistě vzpomene na někoho, kdo nám byl v nějakém životním období průvodcem, vrbou, kdo nám přinesl inspiraci nebo radu, kterou jsme právě v tu chvíli potřebovali. Jaké by to ale pro nás bylo, kdyby tu tehdy takový člověk nebyl? Na tuto otázku nám dnes a denně nepřímo odpovídají klienti organizace Lata zapojení do programu „Ve dvou se to lépe táhne“. Program podporuje děti a mladé lidi od 12 do 26 let, kteří se dostali do obtížné životní situace, v níž si sami neumějí poradit, ať už jsou to osamocení mladí lidé bez přátel, teenageři, kteří se chytli špatné party, nebo děti z nefunkčních rodin. Projekt postaven na vrstevnické podpoře klientů (mentee) od vyškolených dobrovolníků (mentorů). Každý z našich mladých klientů se pravidelně schází s jedním podobně starým dobrovolníkem. Cílem je, aby se klienti co nejvíce osamostatnili a byli již nadále schopni řešit problematické situace sami či v rámci svých přirozených vztahů.

Aufori, o.p.s. (Hradec Králové, www.aufori.cz, 151 104 Kč)

V programu „Učí (se) celá rodina“ organizace usiluje o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci na uplatnění ve společnosti. Cílem je, aby i děti ze sociálně slabých rodin prošly úspěšně systémem základního vzdělávání a pokračovaly ve studiu na vhodném středním odborném učilišti, nebo střední škole. Proto s dětmi v Aufori pracují na tom, aby se zlepšila jejich docházka do školy, školní prospěch i příprava na vyučování. Cílem předkládaného projektu je také prevence vzniku rizikového chování a vztahových problémů těchto dětí, nebo jejich snižování, a to prostřednictvím systematické terapeutické práce s těmito dětmi. Díky projektu získá podporu minimálně 15 dětí, kterým se dostane pomoci se zvládáním požadavků školy a 10 dětí, které získají odbornou terapeutickou pomoc.

Spolek přátel dětí Dětského domova rodinného typu (Nechanice, detskydomov-skolnijidelna-nechanice.wbs.cz, 192 000 Kč)

V Dětském domově Nechanice žije 48 dětí ve věku 3-23 let. Spousta dětí zde žije od útlého věku, děti zde mají všechno /kromě lásky rodičů, kteří je tady zapomněli/, ale žijí, dalo by se říci ve skleníkovém prostředí. I když děti žijí v rodinných skupinách, starají se pod dohledem vychovatelů o všechno samy, když opouštějí, po skončení vzdělání náš domov, nejsou tolik připraveny do samostatného života, jako děti z funkčních rodin. Proto jim chceme společně zabezpečit více možností přednášek a zážitků, začít je začleňovat do společnosti po opuštění dětského domova. Součástí projektu je nácvik zvládání konfliktních a problémových situací, hledání zdrojů sebepodpory, či znalostí práva, finančnictví, rozvoj psychické odolnosti, sociálních dovedností, prevence sociálně patologických jevů-zejména šikany.

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (Praha, www.cicpraha.org, 96 384 Kč)

Mladí migranti (12 – 18 let) prožívají v novém prostředí krizi: ztratili přátele, dosavadní jistoty, nerozumí jazyku okolí, cítí se izolovaní, často se uzavírají do sebe nebo mohou reagovat agresivně. V rámci projektu jim odborný tým pomůže při hledání nového sebevědomí a vlastního místa v přijímající společnosti. Díky projektu skupina dětí a dospívající zvládne vstup do českého školského sytému, ujasní si své životní kroky pro začlenění v nové společnosti, vytvoří si nebo upevní sebevědomí v novém prostředí a najde motivaci pro zapojení do vzdělávacích institucí. Rodiče těchto dětí se budou lépe orientovat v českém školním systému a budou lépe zvládat komunikaci se školou.

Sociální hendikep u dětí