Mimořádná grantová výzva II

Nadace Komerční banky - Jistota vyhlašuje mimořádnou výzvu II, kterou opět reagujeme na koronavirovou krizi. Nadace podpoří samoživitele v mimořádné situaci, rodiny ohrožené domácím násilím, seniory v domácím prostředí a rozvoj distanční pomoci. V rámci výzvy mohou žádat také zaměstnanci Skupiny KB pro své „srdeční záležitosti“.

13. 5. 2020 14:00
Témata

Domníváme se, že krize nejvíce postihla samoživitele, lidi dlouhodobě pečující o své blízké a samozřejmě seniory. Negativně se situace projevila i u rodin s nezaopatřenými dětmi. Dále se domníváme, že obecně nejsme v ČR plošně dobře připraveni na distanční pomoc klientům. Neumíme zcela využívat online služby, protože neexistují anebo nejsou dostatečně vyzkoušené.

Důležité tedy bude v krátkém časovém horizontu kompenzovat stávající nedostatky. Například poskytnout přímou finanční pomoc samoživitelům a lidem dlouhodobě pečujícím, případně jim umožnit využívat služby, které jim pomohou zvednout životní úroveň v nejbližších měsících (krátkodobá respitní péče, hlídání dětí atp.). Seniory je třeba navrátit do běžného života poté, co strávili několik týdnů prakticky v izolaci. To se jistě projevilo nejen na fyzické ale i duševní kondici. Jako podstatné považujeme i intenzivní práci s rodinami, ve kterých mohla tato dosud neznámá a nevídaná situace nežádoucím způsobem podpořit vznik anebo eskalaci domácího násilí.

Krize naopak přinesla pokusy v distanční práci, které přinesly své ovoce. Například v mobilní hospicové péči, ale i jinde. Byla by škoda tyto poznatky nezahrnout do běžné praxe a nerozšířit paletu služeb právě o distanční (online) pomoc. Považujeme za užitečné vše zpracovat do metodik a chceme podpořit právě používání distanční pomoci klientům.

V rámci Mimořádné výzvy II Nadace Jistota mohou nestátní neziskové organizace žádat o nadační příspěvek právě na jevy, které jsou výše popsané. Podrobnosti a celé znění grantové výzvy.

Fotka s rouškou