Nadace rozdělila 1,8 milionu na zmírnění dopadů pandemie

Nadace Komerční banky - Jistota v rámci mimořádné grantové výzvy s pořadovým číslem II, kterou opět reagovala na koronavirovou krizi, vybrala projekty 14 neziskových organizací a mezi ně rozdělila celkovou částku 1 816 880 Kč. Nadace podpořila samoživitele a dlouhodobě pečující, rodiny ohrožené domácím násilím, seniory v návratu do běžného života, ale také rozvoj distanční pomoci klientům neziskových organizací.

14. 7. 2020 13:00
Témata

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze, 103 158 Kč

V rámci projektu "Jak jít dál, když se podlomila kolena" chceme podpořit konkrétní rodiče - samoživitele, u kterých se v souvislosti s pandemií ještě ztížila jejich finanční situace. Celkem pomůžeme šesti rodinám, například s nákupem „bílé“ techniky (ledničky či pračky), s úhradou nájemného, nákupem oblečení pro děti, ale i notebooku pro vzdělávání dětí či úhradou respitní péče pro dítě jehož matku čeká náročná operace.

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., Havlíčkův Brod, 150 000 Kč

„KoPeC“, jak se jmenuje projekt, symbolizuje překážky, které před námi v životě vyvstanou. Ovšem některé překážky „kopce“ zvládneme sami a na některé „kopce“ potřebujeme pomoc. Zajímavý a komplexní projekt má dvě části: pomoc samoživitelům s nákupem potravin pro 10 rodin po dobu 10 měsíců, dále zajištění "hlídání" dětí, aby rodič mohl do práce. Součástí je i úhrada obědů pro děti a sociálně právní a psychologické poradenství. Druhá část je zaměřená na rodiny ohrožené domácím násilím, kterým organizace nabídne sociálně právní a psychologické poradenství a činnost terapeutické skupiny.

Hašle z.s., Brno  - Starý Lískovec, 108 350 Kč

Projekt „Pomoc samoživitelkám“ je zaměřen, jak název napovídá, na pomoc rodinám (samoživitelkám), které pečují o děti s Dětskou mozkovou obrnou ve věku 6 - 12 let. Konkrétně se jedná o šest rodin, kterým nabídneme úhradu nákupu potravin, vitamínů, dále s pomocí organizace zajistíme nákup dvou ledniček, mrazáků a elektrických sporáků.

Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary, 80 000 Kč

Projekt „Odlehčení pro osoby pečující o dítě s postižením“ umožní pečujícím osobám o postižené dítě vrátit svůj život k normálu. Odlehčovací služba pro osoby dlouhodobě pečující o dítě s postižením je ze zákona služba, na kterou si uživatel musí připlácet 80 Kč na hodinu, což je v současnosti pro mnohé nedosažitelné. Díky naší podpoře však organizace bude moci nabídnout tisíc hodin zdarma. Rodič tak může v klidu pracovat, věnovat se sám sobě a nastartovat zase své odhodlání starat se.

Centrum LOCIKA, z.ú., Praha, 149 082 Kč

Hlavním cílem projektu „Neviditelné oběti: okamžitá pomoc pro děti ohrožené násilím v rodině“ je zvýšit dostupnost služeb komplexní pomoci dětským obětem násilí v rodinách a zkrátit dobu čekání na odbornou pomoc pomocí rozvoje distanční okamžité pomoci pro děti zasažené domácím násilím. Součástí projektu je výzkum (zpětná vazba od klientů na dosavadní distanční práci), vypracování metodiky a manuálu distanční práce. Díky projektu zvýšíme dostupnost včasné pomoci v případech domácího násilí, dojde ke zvýšení kvality života u minimálně 70 dětí zažívající domácí násilí.

Dětské krizové centrum, z.s., Praha, 121 800 Kč

Cílem předkládaného projektu „Pomoc existuje“ je včasná detekce, odborná diagnostika a následná psychoterapie pro dítě a sanace rodiny. Bez odborné pomoci jsou oběti týrání odsouzené mnohdy k celoživotnímu trestu existence v zajetí vlastních psychických obtíží. Naléhavost pandemie koronaviru ohrožené děti odsunula mimo ohnisko pozornosti. Přitom včasnost odborné pomoci je velmi důležitý faktor bránící či snižující rozvoj závažných duševních poruch. Díky příspěvku nadace bude posílena kapacita Okamžité krizové pomoci centra o psychologa a sociálního pracovníka a zvedne se počet hodin na Lince důvěry až o 800 hodin za rok.

Diecézní charita České Budějovice, 123 000 Kč

Projekt „Socioterapie – na cestě za lepší kvalitou života“ je zaměřen na pomoc osobám, které se setkaly s nějakou formou domácího násilí. Jde o ženy a muže ve věku 16 a více let, resp. jejich rodiny. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Jihočeském kraji bude pomáhat obětem domácího násilí vypořádat se s traumaty, které jim násilí způsobilo, prostřednictvím individuálních a skupinových socioterapií. Tím jim zároveň pomáhají zapojit se do běžného života a vést život bez násilí.

Rybička Teplice, z. s., 150 000 Kč

Bourání mýtů a tabu v rámci domácího násilí a adresná odborná pomoc obětem domácího násilí a to bez ohledu na věk na území Ústeckého kraje je cílem projektu „Přemostění“. V rámci realizace proběhne přednášková tour po městech: Most, Teplice, Jirkov, Litvínov, Lovosice, Litoměřice, Děčín, Chomutov a Ústí nad Labem realizovaná odbornými lektory s dlouholetou praxí s cílem zvýšení všeobecného povědomí o domácím násilí a možnostech pomoci. Dále dojde k rozšíření nabízených služeb v konzultačních centrech Most a Teplice o psychologické a právní poradenství, jak prezenčně, tak online formou, či telefonicky.

Charita Uherský Brod, 150 000 Kč

„Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ je název projektu, který umožní zefektivnit poskytování pečovatelských služeb i zaručit jejich dostatečnou kapacitu v regionu Uherského Brodu. Krizi způsobila, že mnohým seniorům hrozila domácí izolace bez přísunu potravin, léků, zdravotní či sociální pomoci. Nadační příspěvek zajistí překlenutí této obtížné životní situace klientů formou individuální pomoci a podpory při uspokojování jejich základních životních potřeb, navíc v přirozeném domácím prostředí.

Cesta domů, z.ú., Praha, 120 700 Kč

Domácí hospic Cesta domů během koronavirové krize přistoupil ke změně nastavení poskytovaných služeb a kde to bylo možné, byl osobní kontakt s klienty hospice nahrazen telefonickým s využití prvků telemedicíny. Cílem projektu „Rozvoj distanční péče v Cestě domů“ je využít stávající zkušenosti s poskytováním distanční péče, získat další odborné i praktické poznatky a implementovat je do praxe. Výstupem bude jednak metodické doporučení, které bude následně sdíleno mezi ostatní poskytovatele mobilní specializované paliativní péče v České republice, ale také další sada osvědčených edukačních videí a fotonávodů zaměřených na zvládnutí nejčastějších zdravotních úkonů u terminálních klientů v domácím prostředí. Sada fotonávodů bude vydána ve formě brožury k přímému použití v rodinám s klientem v péči mobilního hospice. Součástí brožury bude i doporučení pro pečující, jak pečovat o sebe sama při poskytování péče o svého blízkého.

Fokus Praha, z.ú., 147 644 Kč

Psychoterapie Fokus Praha je zdravotnické zařízení, kde psychoterapeuticky pracují s dospělými klienty s duševním onemocněním, které výrazně ovlivňuje jejich fungování v životě. Telemedicínské úkony nejsou standardně v České republice hrazeny ze zdravotního pojištění. V ČR jsou ale regiony, kde klienti musejí za psychoterapeutickou péči cestovat několik hodin. Ve frekvenci psychoterapeutické léčby jednou za týden to představuje neúměrnou zátěž. Existují samozřejmě i klienti, kterým jejich zdravotní stav znemožňuje vycházet z domu. Psychoterapie přitom představuje, spolu s léky, nedílnou součást léčby duševních onemocnění. Její rozšíření do online prostoru projektem „Distanční pomoc“ pro klienty, kteří jsou jinak mimo její dosah, znamená efektivnější léčbu a výrazné zlepšení kvality života.

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, 150 000 Kč

Imunodeficit mnoha dětí v péči organizace je velmi snížený. Na vině jsou vrozené vývojové vady dýchacích cest, genetická a metabolická onemocnění, děti podstupující biologickou léčbu, onkologickou léčbu, děti nejsou nenaočkované atp. Přímý kontakt s pracovníky je tedy velmi rizikový. Proto je forma online konzultací vhodnou součástí nabídky služby. Nadační příspěvek bude využit v projektu „Jsme s Vámi také ONLINE“ na zakoupení 3 kusů nových notebooků, k navýšení dat u internetového připojení a na mzdové náklady poradkyně rané péče. Notebooky bude možno zapůjčit do rodin, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, a tím zajistíme on-line spojení s klientskou rodinou.

APLA Jižní Čechy, z.ú., Tábor, 113 146 Kč

Cílem projektu „Jak být nablízku vzdáleně“ je vytvořit metodiku pro poskytování vzdálené podpory dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra a jejich pečujícímu okolí. Pro metodiku využije organizace zkušenosti získané v době nouzového stavu. Metodika bude zavedena do běžného chodu organizace. Součástí projektu bude i vytvoření etického kodexu a vydání mimořádného čísla Informačního listu APLA Jižní Čechy, který bude shrnovat základní principy vzdálené podpory a bude dostupný na webových stránkách pro veřejnost a další poskytovatele sociálních služeb.

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava, 150 000 Kč

Nejzásadnější změnou, kterou přinesla krize období pandemie, byla nutnost posílení zdravotnického týmu o úvazek zdravotní sestry, aby se mohla stát koordinátorem péče, který z bezpečnostních důvodů, nevyjíždí do domácností pacientů. Vrchní sestra získala prostor pro důkladnou distanční práci – přijímání zájemců o péči, rozdělování úkolů členům týmu, koordinace lékařů na dálku bez nutnosti osobního kontaktu. Při této komunikaci využívala on-line nástroje a také svou osobní znalost z fungování služby v terénu. Tento krok se osvědčil a profitují z ní jak personál, tak především pacienti a jejich blízcí. Podpořený projekt je zároveň Srdeční záležitostí. Správní radě jej předložil dlouholetý dobrovolník hospice a zároveň zaměstnanec KB pan Martin Kacíř, který v Ondrášku pomáhá s péčí o jejich vozový park.

Medvěd s rouškou