Pomáháme nejmenším

Nadace Jistota vybrala v první letošní výzvě šest nových ročních projektů. Grantová výzva Otevřeného fondu správní rady je zaměřená na ranou péči a péči o děti předškolního věku.

17. 2. 2020 12:00
Témata

Projekty jsou zaměřené na komplexní podporu rodiny a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dítěte. Nadace je podpořila částkou 934 620 Kč.

APLA Jižní Čechy, z. ú. (Tábor, www.aplajc.cz), 182 026 Kč)

Díky nadačnímu příspěvku rozšíří organizace terénní a ambulantní odborné služby pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) v rámci celého Jihočeského kraje. Reagujeme tak na stále se zvyšující se poptávku po službách pro děti do sedmi let (čekací doba je i dva měsíce). Zvýšením úvazků pracovníků přímé péče ve službě rané péče poskytnou intenzivnější podporu rodičům v nejnáročnějším období po zjištění diagnózy. Intenzivnější podporou přispějeme k tomu, aby 5 až 6 rodin zvládlo náročné období po zjištění diagnózy PAS a děti mohly vyrůstat v bezpečném a podporujícím zázemí rodiny. Zvýšením počtu výjezdů a konzultací zlepšíme celkový rozvoj dítěte, stabilitu celé rodiny a zkrátíme období adaptace na těžkou životní situaci.

Rodinné Integrační Centrum z.s. (Pardubice, www.ric.cz), 170 194 Kč)

Projekt „spolu z proPASti“ je zaměřen na komplexní podporu rodin s dětmi, kterým byly diagnostikovány poruchy komunikace, sociální interakce a poruchy autistického spektra. Cílem rané péče je především komplexní a včasná podpora uživatelů tak, aby byla zachována soudržnost rodiny a jejího fungování. Zjištění diagnózy dítěte je pro rodiče velmi zdrcující a tento fakt může způsobit nenapravitelný rozpad rodiny a vzájemných vazeb mezi jednotlivými členy. Záměrem rané péče tak není pouze orientace na dítě s postižením, ale na všechny členy rodiny, např. sourozence a výjimkou na konzultacích s poradcem nejsou ani prarodiče, či další členové rodiny. Díky naší podpoře bude moci centrum zvýšit nad rámec registrované sociální služby úvazek sociálního pracovníka a psychologa.

Portimo, o.p.s. (Nové Město na Moravě, www.portimo.cz), 50 000 Kč)

V každé rodině, která využívá služeb rané péče, je služba poskytována u dítěte s narušenou komunikační schopnosti ať už z důvodu zdravotního postižení nebo opožděného vývoje řeči. Absence mluvené řeči velmi ztěžuje předávání informací směrem od dítěte a pochopení jeho okolí. Dítě je často frustrováno a mohou se u něj objevovat agresivní ataky ať už vůči sobě či svému okolí. Včasnou logopedickou intervencí je možno podpořit rozvoj mluvené řeči či náhradního komunikačního systému a zabránit frustraci dítěte či zpomalení celkového vývoje dítěte. Projekt, který nadace podpořila, je zaměřen právě na podporu nemluvících dětí v rané péči. Organizace bude moci využít služeb zkušeného logopeda a poskytnout 125 hodin logopedické péče.

Společnost pro ranou péči, z.s. (Karlovy Vary, www.ranapece.cz), 160 800 Kč)

Cílem projektu je komplexní podpora rodiny prostřednictvím poskytování služby rané péče na území Karlovarského kraje. Jedná se o cílovou skupinu dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Projekt zajistí odbornou pomoc a poradenství rodinám dětí s PAS v jejich rodinném prostředí bez nutnosti dojíždět. Projekt zajistí včasný záchyt dětí s autismem v Karlovarském kraji a zajistí včasné zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte a nastavení individuálního plánu podpory v rodině. Dítě v raném věku má nejlepší biologické předpoklady (bouřlivý rozvoj a velká plasticita nervové soustavy) pro rozvoj náhradních mechanismů – což vyžaduje trénink postižených smyslů a posilování ostatních oblastí rozvoje tak, aby mohlo maximálně využít svého potenciálu. Díky podpoře nadace bude moci organizace navýšit úvazek odborného poradce na d rámce registrované sociální služby.

Arpida, centrum pro rehabilitaci, z.ú. (České Budějovice, www.arpida.cz), 197 000 Kč)

Realizací projektu zvýšíme počet rodin (10 -12 rodin) využívajících službu raná péče na území Jihočeského kraje a tím rozšíříme stávající kapacitu poskytování této služby. Zájem o tuto službu v současné době velice významně roste. Dojde k posílení týmu poradců rané péče o 0,5 úvazku. Součástí náplně práce poradce rané péče (kromě aktivní podpory) bude také vyhledávání rizikových rodin a informování pediatrů i široké veřejnosti o možnostech služby rané péče prostřednictvím informačních materiálů. Depistáž bude zaměřena především na menší obce a okrajové části kraje. Součástí projektu je také posílení multidisciplinárního týmu pracovníků o psychologa a muzikoterapeuta.

Salesiánské středisko mládeže (České Budějovice, www.sasmcb.cz), 174 600 Kč)

Hlavním cílem činnosti Klubíku Mája je zvýšení šancí na úspěšné zapojení předškolních dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do MŠ a zlepšení jejich předpokladů pro úspěšný vstup do školního procesu. Dalšími cíli předškolního klubu Mája je pomáhat dětem k aktivnímu rozvoji a učení prostřednictvím metod zohledňujících jejich sociokulturní odlišnosti, rozvíjet jejich osobnost, podporovat jejich tělesný rozvoj a zdraví, napomáhat jim v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit je žít ve společnosti a přibližovat jim normy a hodnoty uznávané společností. Z nadačního příspěvku bude možné hradit částečný úvazek pedagoga volného času, speciálního pedagoga, dále didaktické a motessori pomůcky, hudební nástroje a výtvarné pomůcky.

Raná péče foto