Pomáháme společně se zaměstnanci Skupiny KB

20. 9. 2023 13:00
Témata

Během letních měsíců se do nadace sešlo celkem 22 žádostí neziskových organizací v celkové výši 1 957 173 Kč v rámci grantové výzvy Srdeční záležitost. Jedná se o program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskovém sektoru. Každý z projektů byl doporučen zaměstnancem Skupiny KB, který jej zároveň ve svém volném čase aktivně podporuje.

Hodnotící komise složená z řad zaměstnanců a dlouhodobých příznivců nadace – Sylva Kynychová, Michaela Koljaděnko, Marian Mihalo, Martin Horák a Jakub Hrkal – doporučila k podpoře 12 neziskových organizací. A tyto projekty z různých oblastí byly dne 15. září schváleny Správní radou nadace.

Každá organizace mohla v rámci grantové výzvy žádat až o 100 000 Kč, představujeme vám ty, které uspěli a naši podporu získali.:

MEDICA Třinec, z.ú., získala nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč.
MEDICA Třinec poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí  již od roku 2016. Organizaci i projekt doporučil Luděk Kopp, který s ní spolupracuje od jejího vzniku, kdy se aktivně zapojil už při samotném stěhování zařízení do budovy. Následně pomáhal s medializací organizace tvorbou webových a FB stránek. Poslední 3 roky se aktivně zapojuje do kampaní a dobročinných aukcí. Nadační příspěvek organizace využije na odlehčovací služby pro rodinné příslušníky pacientů.

Domov sv. Karla Boromejského, získal nadační příspěvek ve výši 90 000 Kč.
Domov již 27. rokem slouží nemocným a věkem pokročilým lidem. Poskytuje nepřetržitou lékařskou a ošetřovatelskou péči a sociální služby – odlehčovací pobyty a denní stacionář. Domov doporučila Jitka Ebrlová z MPSS, která je součástí týmu Domova od dubna 2023. Ve svém volném čase pravidelně dochází za nemocnými seniory na lůžkách, aby jim zpestřila odpoledne a pomohla od pocitu osamělosti. 
V rámci zlepšení života nemocným seniorům z nadačního příspěvku pořídí dvě speciální prodloužené polohovací postele.

ROSA – centrum pro ženy, z.s., získala nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč.
Centrum poskytuje specializovanou pomoc obětem domácího násilí od roku 1993. Doporučila jej Lenka Krbečková z Komerční pojišťovny, která s nimi spolupracuje již 21 let formou finančního poradenství klientkám, fundrisingu a pomoci při vybavování azylového domu. 
Finanční příspěvek nadace využijí na krizovou pomoc ROSALIN jejímž přínosem je zajištění bezpečí a ochrany žen a matek s dětmi bezprostředně ohrožených na životě a zdraví domácím násilím formou krizového pobytu za podpory sociálních pracovnic.

Pomocné tlapky o.p.s., získali nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč.
Pomocné tlapky cvičí asistenční psy pro postižené a dávají je klientům zdarma. Byly doporučeny Jitkou Nedomovou z MPSS, která s organizací aktivně spolupracuje 6 let. Nadační příspěvek organizace využije na speciální přípravu 1 asistenčního psa, který dokáže částečně nahradit lidského asistenta, zlepšit kvalitu života klientovi, ale také zpříjemnit život pečujícím.

Mimo domov, z.s., získali nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč.
Mimo domov je nezisková organizace, která byla založena v roce 2008 s cílem, věnovat se dětem žijících v pobytových zařízeních – zejména v dětských domovech – a trávit s nimi jejich volný čas. Cílovou skupinou jsou dospívající a mladí dospělí, kteří se připravují na odchod do samostatného života. Organizaci doporučila Kamila Chábková z MPSS a Jaroslava Lauermanová z Komerční pojišťovny, které se aktivně podílejí na pořádání festivalu organizace již několik let.
Z finančního příspěvku bude podpořena platforma Do dospělosti. Jejím účelem je přenastavit prostředí pobytových zařízení, zkvalitnit péči o odebrané traumatizované děti, zlepšit jejich přípravu na dospělý život, podpořit je v těžkém startu a nabídnout jim síť funkčních a kvalitních služeb.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., získalo nadační příspěvek ve výši 83 180 Kč.
Organizace poskytuje komplexní služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé ČR. Tamtam doporučila Jana Kostková, která se již čtyři roky zapojuje do dobrovolnických dnů organizace, které pořádají několikrát do roka. Nadační příspěvek využijí na zakoupení dvou interaktivních panelů s bludištěm a zvukovými aktivitami, které budou zapojeny do pravidelné práce ve skupinách. Pomohou rozvíjet klíčové dovednosti klientů, jako myšlení, motoriku, zbytky slyšení a spolupráci.

Léčivé tlapky, z.s., získali nadační příspěvek ve výši 42 000 Kč.
Organizace se zabývá canisterapií – kontakt člověka se psem. Pomáhají dětem s různými formami postižení při individuálních a skupinových terapiích. Projekt doporučila Anna Cajkářová, která se zapojuje do pomoci při prodeji dárkových předmětů pro podporu spolku a vypomáhá při hledání dalších možností příspěvků a darů. Finanční podporu věnují na rozvoj a vzdělávání týmů v canisterapii, a také na nákup potřebných pomůcek.

Domov Ráček o.p.s., získal nadační příspěvek ve výši 90 000 Kč.
Domov Ráček Rakovník je nezisková organizace, která se stará o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé. Nabízí jim sociální služby, jako je denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení a odlehčovací služba. Organizaci doporučil Jiří Jukl, který se tři roky pravidelně zapojuje do sportovní přípravy mentálně postižených pozemních hokejistů týmu Ráček Rakovník. 
Finanční příspěvek využijí na mistrovství Evropy, kterého by se tým rád zúčastnil v roce 2024.

Flami, z. s., získalo nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč.
Organizace se zaměřuje na terapeutickou, podpůrnou a tvořivou činnost s dětmi s handicapem i bez handicapu, programy pro rodiny, programy pro jednotlivce a skupiny. Flami doporučil Jan Bartoš, který s organizací spolupracuje od roku 2020. Zajišťuje jim IT podporu, grafické práce a správu webových stránek. Z nadačního příspěvku bude vytvořena sada edukativních videí včetně metodik a pracovních listů pro navýšení kompetencí rodičů při práci s dítětem v domácím prostředí. Cílem je rozvoj především psychomotorických funkcí u dětí s handicapem i bez.  

CENTRUM HÁJEK z.ú., získalo nadační příspěvek ve výši 75 000 Kč.
Centrum poskytuje již deset let sociálně-rehabilitační služby handicapovaným dětem ve věku 1-18 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám. Doporučila je Bohuslava Tolarová, která s nimi spolupracuje v oblasti vyhledávání potenciálních sponzorů, propagace a pořádání benefičních akcí. Společně s kolegy z KB jezdí v rámci dobrovolnického dne každý rok pomáhat s rozvojem zázemí tohoto centra. Poskytnuté finanční prostředky využijí na pořízení sedacího systému, který je nezbytnou součástí každého dne jejich klientů. Tento sedací a polohovací opěrný systém roste s každým klientem a je určen pro děti, mládež a dospívající. 

UNIE ROSKA-reg.org. ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s., získali nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč.
Organizace pomáhá již 36 let lidem s roztroušenou sklerózou. Organizaci doporučila Andrea Bogárová, která je dobrovolný asistent u osob postižených s RS. Zajišťuje doprovod, přepravu osob na rekondice a další akce ROSKY. Pomáhá a radí s administrativou a vyúčtováním grantů. 
Grantovou podporou využijí na financování rekondičního pobytu klientů organizace, který zprostředkovává kontakt se klientů se společenským prostředím. 

Neposeda, z.ú. získal nadační příspěvek ve výši 19 820 Kč. 
Organizace zajišťuje a nabízí poradenství dětem, mládeži, terénní práce, nízkoprahový klub i poradenství pro rodiny v nouzi. Neposedu doporučil Vojtěch Altman, který opakovaně pořádal a účastnil se dobrovolnického dne pro kolegy v této organizaci, kde pomáhali budovat nové zázemí.
Finanční prostředky budou vyžity na projekt prevence ztráty bydlení.