Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. ledna 2018

Regulatorní informace

3. 1. 2018 0:00

Praha, 3. ledna 2018 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje, že obdržela od České národní banky informaci o stanovení minimální výše ukazatele kapitálového poměru Komerční banky v rámci společného rozhodnutí kolegia orgánů dohledu nad skupinou Société Générale.

Podle tohoto rozhodnutí je KB s účinností od 1. ledna 2018 povinna udržovat ukazatel kapitálového poměru na konsolidované bázi na úrovni minimálně 9,5 % (TSCR – Total SREP Capital Ratio), který zahrnuje: 1. minimální kapitálový požadavek dle článku 92 odstavce 1 Nařízení EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, tj. udržovat poměr kmenového kapitálu Tier 1 ve výši 4,5 %, kapitálový poměr Tier 1 ve výši 6 % a celkový kapitálový poměr ve výši 8 % a 2. dodatečný požadavek dle pilíře 2 ve výši 1,5 %, který je KB povinna držet nad minimální požadavky dle předchozího bodu, a který je povinna krýt plně kapitálem Tier 1 a minimálně ze 75 % kmenovým kapitálem Tier 1. Výše tohoto dodatečného požadavku byla zvýšena o 0,1 procentního bodu oproti dosavadní úrovni.

Úvěrové instituce v ČR současně podléhají také požadavkům na kombinovanou kapitálovou rezervu, která je aditivní k požadavku TSCR stanovenému v rámci výše uvedeného společného rozhodnutí. K 1. lednu 2018 je KB povinna udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu skládající se z dílčích kapitálových rezerv, které v případě KB tvoří bezpečnostní kapitálová rezerva ve výši 2,5 %, proticyklická kapitálová rezerva stanovovaná jednotlivými orgány na expozice v dané zemi (v České republice ve výši 0,5 %, od 1. července 2018 ve výši 1,0 % a od 1. ledna 2019 ve výši 1,25%) a kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika ve výši 3,0 %.

Souhrnná výše kapitálových požadavků KB tak k 1. lednu 2018 činí 15,5 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv. V tom minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 činí 11,625 % a minimální kapitálovým poměr Tier 1 činí 13,5 %.

K 30. září 2017 kapitálová přiměřenost KB na konsolidované bázi dosáhla 16,8 % a regulatorní kapitál KB obsahoval pouze nástroje kmenového Tier 1 kapitálu. Navíc dne 9. října 2017 byl regulatorní kapitál posílen kapitálovou složkou Tier 2, v objemu odpovídajícím přibližně 0,6% objemu konsolidovaných rizikově vážených aktiv, jak KB zveřejnila v samostatném oznámení. KB má v úmyslu zveřejnit výsledek pravidelné roční aktualizace své dividendové politiky, společně s výsledky za rok 2017, dne 8. února 2018.