Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. ledna 2021

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje, že obdržela od České národní banky informaci o stanovení minimální výše ukazatele kapitálového poměru KB v rámci společného rozhodnutí kolegia orgánů dohledu nad skupinou Société Générale.

10. 12. 2020 18:00

Podle tohoto rozhodnutí je KB s účinností od 1. ledna 2021 povinna udržovat ukazatel kapitálového poměru na konsolidované bázi na úrovni minimálně 10,2 % (TSCR – Total SREP Capital Ratio), tedy beze změny oproti poměru požadovaném v roce 2020. Tento požadavek zahrnuje:

1. minimální kapitálový požadavek dle článku 92 odstavce 1 Nařízení EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, tj. udržovat poměr kmenového kapitálu Tier 1 ve výši 4,5 %, kapitálový poměr Tier 1 ve výši 6 % a celkový kapitálový poměr ve výši 8 %, a

2. dodatečný požadavek dle pilíře 2 ve výši 2,2 %, který je KB povinna držet nad minimální požadavky dle předchozího bodu, a který je povinna krýt plně kapitálem Tier 1 a minimálně ze 75 % kmenovým kapitálem Tier 1.

V souladu se svou předchozí komunikací o regulatorním přístupu k českému bankovnímu sektoru v kontextu pokračující pandemické krize a značné nejistoty ohledně dalšího ekonomického vývoje, Česká národní banka uplatnila rovněž doporučení, aby Banka upustila od jakéhokoli rozdělení dividend ze svých zisků před dosažením předchozí vzájemné shody mezi Českou národní bankou a KB.

Úvěrové instituce v ČR současně podléhají rovněž požadavkům na kombinovanou kapitálovou rezervu, která je aditivní k požadavku TSCR stanovenému v rámci výše uvedeného společného rozhodnutí. K dnešnímu dni je KB povinna udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu skládající se z dílčích kapitálových rezerv, které v případě KB tvoří bezpečnostní kapitálová rezerva ve výši 2,5 %, proticyklická kapitálová rezerva stanovovaná jednotlivými orgány na expozice v dané zemi (v České republice v současné době ve výši 0,5 %) a kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika ve výši 3,0 %.

Souhrnná výše kapitálových požadavků KB tak činí přibližně 16,2 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 je přibližně 12,2 % a minimální úroveň kapitálu Tier 1 dosahuje přibližně 14,2 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv.

K 30. září 2020 kapitálová přiměřenost KB na konsolidované bázi dosáhla 21,6 % a přiměřenost kmenového Tier 1 kapitálu byla na 20,9 %. Poměr Tier 2 kapitálu odpovídal 0,7 % rizikově vážených aktiv.