Komerční banka navyšuje svůj regulatorní
kapitál Tier 2 o 100 milionů eur

29. 11. 2023 17:00

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Komerční banka) oznamuje, že 

Dne 28. listopadu 2023 uzavřela Komerční banka jako dlužník smlouvu se společností Société Générale, akciovou společností založenou podle francouzských zákonů, se sídlem 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsanou v obchodním registru Paříže pod číslem 552 120 222 (dále jen Société Générale) jako věřitelem, o poskytnutí podřízeného úvěru, součásti Tier 2 regulatorního kapitálu, ve výši 100 milionů EUR, k 29. listopadu 2023 s 10ti letou splatností a call opcí ve prospěch Komerční banky po 5 letech, s úrokovou sazbou EURIBOR 3M plus 2,82 %. K datu uzavření smlouvy Société Générale vlastní 60,35% podíl na základním kapitálu Komerční banky.

Zvýšení regulatorního kapitálu Komerční banky z titulu přijatého podřízeného úvěru odpovídá přibližně 0,46 % konsolidovaných rizikově vážených aktiv k 30. září 2023. Úvěr je denominován v eurech pro lepší sladění měnové struktury kapitálu a aktiv KB. Komerční banka kontinuálně sleduje situaci na dluhopisových trzích bankovních emitentů a(včetně podřízených dluhopisů) a dospěla k závěru, že úvěr od Société Générale představuje pro Komerční banku nejefektivnější řešení, i s ohledem na resoluční strategii uplatňovanou ve skupině Société Générale.

K 30. září 2023, tedy před zahrnutím výše uvedeného podřízeného dluhu Tier 2, dosahoval konsolidovaný regulatorní kapitál Komerční banky pro výpočet kapitálové přiměřenosti 106,5 miliardy Kč. Kapitálová přiměřenost činila 20,2 %. Kmenový Tier 1 kapitál činil 103,6 miliardy Kč a poměr kmenového Tier 1 kapitálu dosáhl 19,6 %. Tier 2 kapitál dosahoval 2,9 miliardy Kč neboli 0,5 % rizikově vážených aktiv.