Návrh představenstva na mimořádnou výplatu nerozděleného zisku

3. 10. 2022 18:00
Témata

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje, že se záměrem dostát své standardní dividendové politice, tedy vyplácení 60-70 % čistého ročního zisku, která byla přerušena v souladu s restrikcemi přijatými regulátorem vůči všem českým bankám v březnu 2020 po vypuknutí pandemie Covid-19, a s ohledem na silnou kapitálovou pozici Banky, přebytek kapitálu akumulovaný během pandemických dividendových omezení, výhled kapitálových potřeb Banky vyplývající z růstu obchodních aktivit Banky jakož i z rostoucích kapitálových požadavků podle oznámení České národní banky (ČNB), představenstvo Komerční banky navrhne valné hromadě Banky rozdělení nerozděleného zisku ve výši 10 547 733 930 Kč akcionářům. Tato částka představuje 55,50 Kč na akcii před zdaněním.

Představenstvo KB předloží valné hromadě k přijetí rozhodnutí per rollam. K návrhu představenstva se ještě vyjádří dozorčí rada KB. Oznámení o rozhodování valné hromady per rollam bude zveřejněno 10. října 2022. V případě schválení návrhu bude mít nárok na podíl na nerozděleném zisku akcionář, který bude vlastníkem akcie Komerční banky ke dni 30. listopadu 2022. Podíl na nerozděleném zisku se stane splatným ke dni 22. prosince 2022.

Banka obdržela vyjádření České národní banky, že nemá výhrady vůči navržené výplatě.

K 30. červnu 2022 dosáhl celkový regulatorní kapitál Komerční banky pro výpočet kapitálové přiměřenosti 108,5 miliardy Kč. Kapitálová přiměřenost činila 20,3 %. Kmenový Tier 1 kapitál činil 106,4 mld. Kč a ukazatel podílu kmenového Tier 1 činil 20,0 %. Od 1. července 2022 dosahuje úroveň celkových kapitálových požadavků Komerční banky (OCR) přibližně 16,1 %. Minimální požadovaná úroveň CET 1 kapitálu je 11,5 % a minimální kapitálový poměr Tier 1 činí 13,5 %. OCR dále vzroste o kumulativních 150 bb ve třech krocích od října 2022, ledna 2023 a dubna 2023 v souladu s dříve ohlášeným zvýšením požadavku ČNB na proticyklickou rezervu. Za předpokladu, že nedojde k dalším změnám, bude od 1. dubna 2023 minimální OCR 17,6 %, minimální poměr CET 1 kapitálu 13,0 % a minimální kapitálový požadavek na Tier 1 kapitál 15,0 %.

Na základně současného odhadu objemu rizikově vážených aktiv Banky k 31. prosinci 2022 povede tato výplata podílu na nerozděleném zisku k poklesu kapitálové přiměřenosti Komerční banky o necelé dva procentní body.

Návrh na rozdělení nerozděleného zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který udržuje kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající přijímaným rizikům za daných ekonomických podmínek v České republice, a s ohledem na obchodní příležitosti Banky. Návrh rovněž zachovává dostatečný prostor pro budoucí obchodní růst Banky, a dle názoru představenstva poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku.

Jak bylo oznámeno 10. února 2022, představenstvo schválilo pro rok 2022 dividendovou politiku (očekávaný dividendový výplatní poměr) ve výši 65 % konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům KB, který bude vytvořen v roce 2022.