Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. března 2022

Praha, 4. února 2022 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje, že obdržela od České národní banky informaci o stanovení minimální výše ukazatele kapitálového poměru KB v rámci společného rozhodnutí kolegia orgánů dohledu nad skupinou Société Générale.

4. 2. 2022 13:00
Témata

Podle tohoto rozhodnutí je KB s účinností od 1. března 2022 povinna udržovat ukazatel kapitálového poměru na konsolidované bázi na úrovni minimálně 10,6 % (TSCR – Total SREP Capital Ratio), což představuje navýšení o 40 bazických bodů oproti nynějšímu požadavku. Tento požadavek zahrnuje:

1. minimální kapitálový požadavek dle článku 92 odstavce 1 Nařízení EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, tj. udržovat poměr kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) ve výši 4,5 %, kapitálový poměr Tier 1 ve výši 6 % a celkový kapitálový poměr ve výši 8 %, a

2. dodatečný požadavek dle pilíře 2 ve výši 2,6 %, který je KB povinna držet nad minimální požadavky dle předchozího bodu, a který je povinna krýt minimálně z 56,25 % kmenovým kapitálem Tier 1 a ze 75 % kapitálem Tier 1.

ČNB také posoudila potřebu stanovení pokynu k držení dodatečného kapitálu (tzv. Pillar 2 Guidance, dále jen P2G), a to zejména na základě dohledových zátěžových testů. V případě KB byla identifikována potřeba stanovení P2G v nulové výši.

Úvěrové instituce v České republice současně podléhají požadavkům na kombinovanou kapitálovou rezervu, která je aditivní k požadavku TSCR stanovenému ve výše uvedeném společném rozhodnutí. KB je povinna k dnešnímu dni udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu, kterou v případě KB tvoří bezpečnostní kapitálová rezerva ve výši 2,5 %, kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (O-SII) ve výši 2,0 % a proticyklická kapitálová rezerva stanovovaná příslušnými orgány na expozice v dané zemi (v ČR aktuálně 0,5 %). Souhrnná výše kapitálových požadavků KB bude tedy od 1. března 2022 činit přibližně 15,6 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 činí ke stejnému datu přibližně 10,96 % a minimální úroveň kapitálu Tier 1 přibližně 12,95 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv.

ČNB dále zvýší požadavek na proticyklickou kapitálovou rezervu na expozice v ČR od července 2022 o 50 bazických bodů, od října 2022 o dalších 50 bazických bodů a od ledna 2023 o dalších 50 bazických bodů na 2,0 %, jak regulátor oznámil ve svých rozhodnutích z května 2021, srpna 2021 a listopadu 2021.

Pokud nedojde k další změně kapitálových požadavků, činila by souhrnná výše kapitálových požadavků KB od 1. ledna 2023 přibližně 17,1 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 by činila ke stejnému datu přibližně 12,46 % a minimální úroveň kapitálu Tier 1 přibližně 14,45 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv.

Komerční banka bude ve svém kapitálovém plánování nadále vycházet z obezřetně stanovených předpokladů o budoucím vývoji kapitálových požadavků.