Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. ledna 2024

5. 12. 2023 17:30

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje, že  

obdržela od společnosti Société Générale, mateřské společnosti Skupiny Société Générale, informaci o stanovení minimální výše ukazatele kapitálového poměru KB v rámci společného rozhodnutí kolegia orgánů dohledu nad Skupinou Société Générale. 

Podle tohoto rozhodnutí je KB s účinností od 1. ledna 2024 povinna udržovat ukazatel kapitálového poměru na konsolidované bázi na úrovni minimálně 10,6 % (TSCR – Total SREP Capital Ratio), což představuje snížení o 30 bazických bodů oproti nynějšímu požadavku. Tento požadavek zahrnuje:

1. minimální kapitálový požadavek dle článku 92 odstavce 1 Nařízení EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, tj. udržovat poměr kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) ve výši 4,5 %, kapitálový poměr Tier 1 ve výši 6 % a celkový kapitálový poměr ve výši 8 %, a 

2. dodatečný požadavek dle pilíře 2 (tzv. Pillar 2 Requirement, také P2R) ve výši 2,6 %, který je KB povinna držet nad minimální požadavky dle předchozího bodu, a který je povinna krýt minimálně z 56,25 % kmenovým kapitálem Tier 1 a ze 75 % kapitálem Tier 1. 

Požadavek na držení dodatečného kapitálu (tzv. Pillar 2 Guidance, také P2G) nebyl pro KB stanoven.

Úvěrové instituce v České republice současně podléhají požadavkům na kombinovanou kapitálovou rezervu, která je aditivní k požadavku TSCR stanovenému ve výše uvedeném společném rozhodnutí. KB je povinna k dnešnímu dni udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu, kterou v případě KB tvoří bezpečnostní kapitálová rezerva ve výši 2,5 %, kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (O-SII) ve výši 2,0 % a proticyklická kapitálová rezerva stanovovaná příslušnými orgány na expozice v dané zemi (v ČR aktuálně 2,0 % a tuto hodnotu Česká národní banka ponechala i pro následující období od ledna 2024). 

Pokud nedojde k další změně kapitálových požadavků, souhrnná výše kapitálových požadavků KB bude tedy od 1. ledna 2024 činit přibližně 17,1 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 bude činit ke stejnému datu přibližně 12,46 % a minimální úroveň kapitálu Tier 1 přibližně 14,45 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv.

K 30. září 2023 celkový kapitálový poměr KB na konsolidované úrovni činil 20,2 % a poměr kmenového kapitálu Tier 1 dosáhl 19,6 %.

KB bude ve svém kapitálovém plánování nadále vycházet z obezřetně stanovených předpokladů o budoucím vývoji kapitálových požadavků.