Oznámení o prodeji dceřiné společnosti Komerční banky VN 42, s.r.o.

21. 6. 2024 13:00

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „KB“ nebo „Komerční banka“) oznamuje, že

Komerční banka jako prodávající uzavřela dne 21. června smlouvu s hlavním městem Prahou jako kupujícím o prodeji dceřiné společnosti VN 42, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 020 22 818, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 214638, kterou KB plně vlastní (dále jen „společnost VN 42, s.r.o.“).

Společnost VN 42, s.r.o. vlastní budovu KB na adrese Václavské náměstí 42 a související movitý majetek a finanční aktiva. Uvedenou budovu společnost VN 42, s.r.o. v současnosti pronajímá Komerční bance a dalším nájemcům.

V září 2023 společnost VN 42 s.r.o. reklasifikovala vlastněnou nemovitost mezi aktiva držená k prodeji, z důvodu očekávaného prodeje.

Dne 12. března 2024 Komerční banka, prostřednictvím společnosti Knight Frank, spol. s r.o., vyzvala zájemce k předložení nabídek na koupi společnosti VN 42, s.r.o. Dne 26. března představenstvo KB po vyhodnocení obdržených nabídek rozhodlo o zahájení vyjednávání o podmínkách případného budoucího prodeje společnosti VN 42, s.r.o. s předkladatelem nejlepší nabídky, hlavním městem Prahou. Na základě vyjednávání byla připravena smlouva, kterou dne 10. června 2024 schválila Rada hlavního města Prahy, dne 17. června 2024 představenstvo KB a dne 20. června zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Předběžná kupní cena společnosti VN 42, s.r.o. na základě smlouvy činí 3 542 milionů Kč. Součástí prodávané společnosti VN 42, s.r.o. jsou spolu s budovou a pozemkem na Václavském náměstí 42 rovněž ostatní aktiva a závazky. Finální kupní cena bude stanovena na základě dat účetní závěrky společnosti VN 42, s.r.o. k 30. červnu 2024. Převod společnosti na hlavní město Praha nastane počátkem července 2024. Prodej bude mít pozitivní vliv do konsolidovaného hospodářského výsledku Skupiny Komerční banky ve třetím čtvrtletí 2024. Součástí prodeje je i dohoda o pronájmu části prostor v budově na Václavském náměstí 42 ze strany Skupiny Komerční banky nejdéle do konce roku 2026.