Oznámení o stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL)

Praha, 9. července 2020 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Komerční banka) oznamuje, že:

9. 7. 2020 17:00

Komerční banka obdržela rozhodnutí České národní banky ze dne 7. července 2020 o určení minimálního požadavku podle §132 zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto rozhodnutí je Komerční banka povinna udržovat kapitál a způsobilé závazky na subkonsolidované bázi alespoň ve výši 8,58% svých celkových závazků a kapitálu, a alespoň 19,2% celkového objemu rizikové expozice. Minimální požadavek je součtem částky k absorpci ztrát ve výši 9,6 % celkového objemu rizikové expozice a částky k rekapitalizaci ve výši 9,6 % celkového objemu rizikové expozice.

Pohledávka odpovídající odepisovatelnému závazku k naplnění uvedeného požadavku je uspokojována podle insolvenčního zákona, po pohledávkách ostatních nezajištěných věřitelů. Povinnost průběžně udržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku stanovila ČNB nejpozději od 31. prosince 2023. Podle výroku tohoto rozhodnutí je nezbytné, aby výkon pravomoci k odpisu a konverzi vůči kapitálu a odepisovatelným závazkům určeným pro plnění minimálního požadavku v souladu se strategií řešení krize skupiny Société Générále v žádném okamžiku nevedl ke ztrátě ovládání společnosti Société Générále nad Komerční bankou.

Toto rozhodnutí bylo předpokládáno ve finančním plánu KB, jak Komerční banka informovala ve svém komentáři k finančním a obchodním výsledkům za 1. čtvrtletí 2020.