Praha, 6. října 2021 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB) oznamuje, že:

KB obdržela příkaz České národní banky (dále jen ČNB) o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci („J-SVI“) a o zrušení dříve uplatňovaného požadavku na výši kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika.

Podle tohoto příkazu je KB povinna od 1. října 2021 udržovat kapitálový požadavek na krytí systémového rizika pro jinou systémově významnou instituci ve výši 2 % z celkového konsolidovaného objemu rizikové expozice. Požadavek na udržování kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, který byl stanoven 3. srpna 2016 ve výši 3 %, se ruší.

Toto rozhodnutí ČNB vyplývá z transpozice směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019 (Směrnice o kapitálových požadavcích V) do českého právního rámce. ČNB má ve vztahu k bankám pod svým dohledem k dispozici další nástroje pro přizpůsobení jednotlivých složek kapitálových požadavků. KB bude nadále při svém plánování kapitálu vycházet z obezřetných předpokladů o budoucím vývoji regulatorních kapitálových požadavků.