Oznámení o stanovení požadavku pro KB na kapitálovou rezervu pro jiné systémově významné instituce

Praha, 6. října 2021 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB) oznamuje, že: KB obdržela příkaz České národní banky (dále jen ČNB) o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci („J-SVI“) a o zrušení dříve uplatňovaného požadavku na výši kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika.

6. 10. 2021 8:00
Témata

Podle tohoto příkazu je KB povinna od 1. října 2021 udržovat kapitálový požadavek na krytí systémového rizika pro jinou systémově významnou instituci ve výši 2 % z celkového konsolidovaného objemu rizikové expozice. Požadavek na udržování kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, který byl stanoven 3. srpna 2016 ve výši 3 %, se ruší.

Toto rozhodnutí ČNB vyplývá z transpozice směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019 (Směrnice o kapitálových požadavcích V) do českého právního rámce. ČNB má ve vztahu k bankám pod svým dohledem k dispozici další nástroje pro přizpůsobení jednotlivých složek kapitálových požadavků. KB bude nadále při svém plánování kapitálu vycházet z obezřetných předpokladů o budoucím vývoji regulatorních kapitálových požadavků.