• Vše o KB
  • Pro investory
  • Novinky
  • Oznámení o stanovení rámce pro výplatu dividend ze zisků dosažených za roky 2019 a 2020 Českou národní bankou

Oznámení o stanovení rámce pro výplatu dividend ze zisků dosažených za roky 2019 a 2020 Českou národní bankou

Praha, 18. března 2021 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Komerční banka) oznamuje, že:
Komerční banka obdržela oznámení dohledu České národní banky úvěrovým institucím k distribuci zisků za roky 2019 a 2020.

18. 3. 2021 8:00
Témata

Podle tohoto oznámení Česká národní banka vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně ekonomických dopadů stále probíhající pandemie Covid-19 stanovila rámec pro výplatu dividend ze zisků dosažených za roky 2019 a 2020, který aplikuje na dozorované úvěrové instituce.  

Výchozím bodem tohoto rámce je kvantitativní limit pro maximální výši dividendy ze zisků dosažených za roky 2019 a 2020. Dalším navazujícím krokem ČNB bude vyhodnocení rizikového profilu instituce, obchodního modelu a dalších podstatných faktorů hodnocených v procesu přezkumu a vyhodnocení. V návaznosti na toto vyhodnocení pak může ČNB pro individuální instituci výslednou výši dividendy případně dále snížit.

Jako výchozí maximální výši dividend ČNB stanovila nejnižší z následujících čtyř hodnot:

  • 100 bazických bodů z celkových rizikově vážených aktiv k 31. 12. 2020,
  • 25 % z kumulovaného zisku za roky 2019 a 2020,
  • Objem prostředků, po jejichž vyplacení by se kapitálová přiměřenost nacházela 4 procentní body nad OCR,
  • Objem prostředků, po jejichž vyplacení by se upravený pákový poměr nacházel na hodnotě 7 %. Upraveným pákovým poměrem je pákový poměr, kdy jsou z celkové expozice pro pákový poměr vyjmuty expozice za Českou národní bankou.

Výchozí kvantitativní limit bude stanoven ve vztahu k finálním auditovaným výsledkům úvěrových institucí za rok 2020.

ČNB dále oznámila, že jednotlivé návrhy úvěrových institucí ohledně výše dividend bude posuzovat individuálně. Při posouzení rizikového profilu bude ČNB brát v úvahu podklady předložené institucí pro proces SREP, včetně ICAAP/ILAAP reportů, obchodních, finančních a kapitálových plánů a výsledků zátěžových testů. ČNB se bude soustředit na vyhodnocení adekvátnosti dosud natvořené výše opravných položek z titulu dopadu koronavirové krize a rovněž na vyhodnocení plánu instituce na další tvorbu opravných položek. ČNB bude podle oznámení při posuzování rizikového profilu a kapitálové vybavenosti instituce brát rovněž v úvahu případný vliv plánovaných nebo probíhajících akvizic a fúzí a dalších změn v činnosti.

Podle uvedeného oznámení ČNB očekává, že bude připravena úvěrovým institucím sdělit vyhodnocení jejich návrhů na výplatu dividend v průběhu 3. čtvrtletí 2021.

Komerční banka očekává, že Česká národní banka v budoucnu ozřejmí časovou platnost uvedeného rámce pro výplatu dividend.

Komerční banka má v úmyslu, jakmile to regulace umožní, vrátit akcionářům přebytečný kapitál, v objemu přesahujícím potřebu vyplývající z výhledu organického a anorganického růstu rizikově vážených aktiv (jak předpokládá strategický plán KB Change 2025), a očekávaných kapitálových požadavků. Představenstvo KB deklarovalo svou připravenost za tím účelem svolat v roce 2021 mimořádnou valnou hromadu.