Oznámení o urychlení některých kroků strategické transformace

Praha, 4. ledna 2021 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje, že v souvislosti s pokračující pandemickou situací s výrazným negativním dopadem na ekonomickou aktivitu v České republice, včetně aktivit klientů Komerční banky, se vedení Banky rozhodlo přijmout další opatření k posílení provozní efektivity Banky a její ekonomické odolnosti.

4. 1. 2021 18:00
Témata

Během první poloviny roku 2021 sníží Komerční banka počet zaměstnanců (přepočteno na ekvivalent plného pracovního úvazku) o přibližně 3,5 %. Více než dvě třetiny tohoto poklesu bude realizováno na centrále Banky.  Dle očekávání by přibližně 20 % zaměstnanců ze zrušených pozic mělo najít jiné umístění v Bance. V souladu s platnými pracovními předpisy byla o plánu restrukturace zaměstnanosti informována odborová organizace KB.

Mimořádné náklady spojené s tímto snížením, plynoucí zejména z vyplácení odstupného odcházejícím zaměstnancům, dosáhnou 76 mil. Kč. Rezerva ve stejné výši pokrývající tyto náklady byla vytvořena a zaúčtována do osobních nákladů ve čtvrtém čtvrtletí 2020

Banka dále vykázala mimořádné náklady ve výši 38 mil. Kč související se snížením rozsahu pobočkové sítě, včetně ukončení nájemních smluv, zrychleného odpisování nebo znehodnocení práv na užívání.

Výše uvedená opatření představují částečné urychlení kroků předpokládaných ve strategickém plánu KB Change 2025, který byl představen investorům dne 5. listopadu 2020 a nemění žádnou z prezentovaných ambicí strategického plánu, ani výhled vývoje konsolidovaných provozních nákladů v roce 2020 poskytnutý v pololetní zprávě KB 2020.