Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů Kč, tedy o 12,5 % více než ve stejném období roku 2009. Čistý zisk KB za druhé čtvrtletí se v porovnání s prvními třemi měsíci roku rovněž zlepšil. Skupina KB si zachovává silnou likviditu a solventnost, poměr úvěrů a vkladů na konci června dosáhl 69,2 %, kapitálová přiměřenost vzrostla na 14,7 %.

Obchodní aktivity podporují hospodářské oživení

  • meziroční růst objemu úvěrů poskytnutých klientům o 1,1 % na 385,6 miliardy Kč a vkladů o 0,8 % na 536,5 miliardy Kč;
  • nárůst objemu hypoték poskytnutých občanům meziročně o 8,3 % na 104,2 miliardy Kč, nárůst objemu úvěrů poskytnutých stavební spořitelnou Modrá pyramida o 13,4 % na 47,6 miliardy Kč;
  • Komerční pojišťovna se stala druhou nejdůležitější společností na trhu životního pojištění s tržním podílem 15,1 %.* Předepsané pojistné v životním pojištění vzrostlo o 180.5 % na 5 154 milionů Kč.

Dobré finanční výsledky díky disciplinovanosti

  • úrokové příjmy a výnosy z poplatků mírně vzrostly, malé snížení celkových výnosů o 2,4 % na 16,1 miliardy Kč způsobeno poklesem zisku z finančních operací oproti mimořádnému začátku roku 2009;
  • snížení provozních nákladů o 6,3 % na 6 247 milionů Kč díky opatřením na zlepšení efektivnosti;
  • významný pokles nákladů rizika o 33,6 % na 1 765 milionů Kč, znatelné snížení u korporátních klientů, ale mírné zlepšování také v segmentu občanů.

Mírné zlepšení makroekonomických ukazatelů se pozitivně odráží ve finančních a obchodních výsledcích skupiny Komerční banky. Velmi mě těší, že tyto pozitivní signály zaznamenáváme také v každodenním kontaktu s našimi klienty. V podnikatelských segmentech vidíme mírný nárůst poptávky po úvěrech a podobný vývoj sledujeme rovněž v oblasti financování bydlení, což dokumentuje nárůst tržního podílu KB na trhu hypotečních úvěrů. Stabilizace ekonomiky příznivě ovlivnila také vývoj nákladů na riziko. Oživení ekonomiky však stále vidíme jako velmi křehké a je tedy zřejmé, že i nadále klademe důraz na důsledné řízení nákladů a rizik.

Henri Bonnet
předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů finančního výkaznictví).

Obchodní výkonnost skupiny KB

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se na konci června 2010 oproti stejnému datu roku 2009 zvýšil o 1,1 % na 385,6 miliardy Kč. Z obchodního pohledu byl růst vyšší (přibližně 1,9 %), protože banka odepsala ze své rozvahy dlouho nesplácené úvěry plně kryté opravnými položkami, ve výši 1,8 miliardy Kč v listopadu 2009 a ve výši 1,2 miliardy Kč v květnu 2010.

Objem hypoték poskytnutých občanům se zvýšil o 8,3 % na 104,2 miliardy Kč. Prodeje hypoték v prvním pololetí byly meziročně nižší, ale ve druhém čtvrtletí se poněkud zlepšily. Tržní podíl KB na prodeji hypoték činil skoro 25 %. Portfolio úvěrů stavební spořitelny Modrá pyramida meziročně narostlo o 13,4 % na 47,6 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností spotřebitelského financování ESSOX klesl o 4,2 % na 28,4 miliardy Kč.

Celkové úvěry podnikům a korporacím klesly meziročně o 3,1 % na 202,8 miliard Kč. Celkový objem úvěrů malým podnikům klesl o 1,3 % na 24,6 miliardy Kč, ale objem standardních úvěrů zůstal stejný. Úvěry podnikům (poskytované Komerční bankou a Komerční bankou Bratislava) klesly o 3,0 % na 176,4 miliardy Kč. Očištěný objem úvěrů středním podnikům se mírně zvýšil, ale u velkých korporací poklesl.

Konsolidovaný objem vkladů se v meziročním srovnání zvýšil o 0,8 % na 536,5 miliardy Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida narostly o 7,1 % na 68,5 miliardy Kč. Objem aktiv klientů Penzijního fondu KB stoupl o 5,4 % na 27,8 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v KB a KB Bratislava naopak slabě poklesly o 1,3 % na 281,1 miliardy Kč. Vklady individuálních zákazníků v KB se snížily o 1,2 % na 152,2 miliardy Kč.

Celkové předepsané pojistné Komerční pojišťovnou vzrostlo meziročně o 159,8 % na 5,4 miliardy Kč, z čehož pojistné v životním pojištění tvořilo 5,2 miliardy Kč. KP se tak stala druhou největší pojišťovnou na českém trhu životního pojištění s tržním podílem 15,1 % (podle údajů České asociace pojišťoven).

Celkový počet klientů skupiny KB dosáhl 2,7 milionů. Samotná KB evidovala 1 598 000 zákazníků, z toho 1 326 000 bylo individuálních klientů, dalších 272 000 klientů bylo z řad podnikatelů, firem a korporací, jako jsou obce či sdružení. Modrá pyramida obsluhovala 712 000 klientů a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo skoro 500 000 občanů. Společnost ESSOX zvýšila počet svých zákazníků na 324 000.

Klientům bylo na konci června 2010 k dispozici 395 poboček Komerční banky, 676 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Alespoň jeden z nástrojů přímého bankovnictví, jako je internetové nebo telefonní bankovnictví, používalo 989 000 klientů KB, což je skoro 62 % z celkového počtu. Zákazníci současně mohli využívat 1 663 000 aktivních platebních karet, z nichž kreditních karet bylo 231 000. Počet aktivních kreditních karet společnosti ESSOX stoupl na téměř 160 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 3 600 obchodníků. Zákazníkům Modré pyramidy bylo k dispozici 255 obchodních míst a 1 509 poradců.

Skupina KB vylepšila dostupnost svých služeb prostřednictvím internetu. Klienti internetového bankovnictví Komerční banky mají nově možnost sjednat si prostřednictvím webu pohodlně schůzku se svým bankovním poradcem a portál byl také doplněn o videoprůvodce pro získání některých služeb a také pro nastavení počítače pro bezpečný přístup. Web Penzijního fondu KB v novém designu nabízí zákazníkům přístup k účtu nebo kalkulačku pro plánování spoření. Inovovaný web Komerční pojišťovny umožňuje uzavření cestovního pojištění, jednoduše platit pojistné nebo sledovat vývoj hodnoty podkladových fondů.

V produktové oblasti Komerční banka představila nové KB Spořicí účet Bonus, které klientům poskytuje prémii za délku doby spoření. Obdobou pro podnikatele je KB Profi Spořicí účet Bonus. KB zvýhodnila také své hypotéky a Optimální půjčku, která slouží ke konsolidaci více úvěrů a leasingových smluv jednoho klienta.

Finanční výkonnost skupiny KB

Celkové čisté provozní výnosy se za první pololetí meziročně snížily o 2,4 % na 16 139 milionů Kč, v důsledku poklesu zisku z finančních operací oproti mimořádné první polovině roku 2009.

Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, mírně vzrostly o 1,2 % na 10 709 milionů Kč. K růstu přispěl mírný nárůst objemů úvěrů a depozit, zatímco trvající nízká úroveň tržních úrokových sazeb ovlivňovala úrokovou marži negativně.

Čistý příjem z poplatků a provizí stoupl o 1,7 % na 3 927 milionů Kč. Příjem z úvěrových poplatků se zvýšil v korporátním bankovnictví a ve společnostech ESSOX a Modrá pyramida. Poplatky za transakce meziročně poklesly, ale ke konci období se začaly počty klientských transakcí zvedat. Příjem z poplatků z křížového prodeje těžil z úspěšné nabídky životního pojištění Komerční pojišťovny, zatímco prodeje podílových fondů stále zatěžovala nejistá situace na finančních trzích. Pokračující snižování průměrných cen a lehký pokles počtu zákazníků vedl k mírnému poklesu z příjmů za správu účtů.

Čistý zisk z finančních operací se vlivem vývoje na finančních trzích snížil ve srovnání s mimořádně úspěšným prvním pololetím roku 2009, o 29,0 % na 1 449 milionů Kč.

Důsledná kontrola provozních nákladů pokračovala i v letošním roce. KB snížila celkové provozní náklady meziročně o 6,3 % na 6 247 milionů Kč, jak díky optimalizačním opatřením v oblasti administrativních nákladů, které klesly o 7,7 % na 2 532 milionů Kč, tak i úsporám v personálních nákladech, které se snížily o 6,9 % na 2 971 milionů Kč. Průměrný počet zaměstnanců Skupiny KB se přitom snížil o 3,0 % na 8 624. Odpisy a znehodnocení stálých aktiv se zvýšily o 1,9 % na 743 milionů Kč.

Hrubý provozní zisk v prvním pololetí 2010 oproti stejnému období loňského roku stoupl o mírných 0,3 % na 9 892 milionů Kč.

Vývoj nákladů rizika byl pozitivně ovlivněn postupným zlepšováním makroekonomické situace a rovněž stále vylepšovanými postupy řízení rizik. V meziročním srovnání došlo k patrnému zlepšení v podnikovém segmentu, zejména u středních a větších podniků. První čtvrtletí roku 2009 přitom bylo ovlivněno významnou tvorbou opravných položek v mimořádném případě selhání jedné velké kreditní expozice. V segmentu malých podniků se tvorba rezerv stabilizovala, a rovněž u úvěrů občanům byl přerušen trend zhoršování rizikového profilu. Celkově se náklady rizika za první pololetí 2010 meziročně snížily o 33,6 % na 1 765 milionů Kč, což v relativním vyjádření vůči průměrnému objemu poskytnutých úvěrů a neodvolatelných podrozvahových závazků představovalo úroveň 62 bazických bodů oproti 93 bazickým bodům v prvním pololetí 2009 (včetně uvedeného jednorázového případu).

Daň z příjmů vzrostla o 8,5 % na 1 341 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí 2010 dosáhl 6 521 milionů Kč, což je o 12,3 % více než v předchozím roce. Z toho 39 milionů Kč náleží držitelům menšinových podílů, a zisk náležející akcionářům Banky činil 6 482 milionů, meziročně o 12,5 % více.

Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního vykazování IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2009, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 30. červnu 2010 poklesl o 0,3 % oproti konci roku 2009, na 693,3 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 6,1 % na 123,2 miliardy Kč. Největší část této položky tvoří úvěry centrálním bankám v rámci reverzních repo operací, které se snížily o 13,1 % na 82,8 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů narostla o 24,0 % na 30,3 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky za klienty poklesly o 0,2 % na 371,4 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se nepatrně snížila o 0,1 % na 385,6 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v tom činil 89.7 % (345,8 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů 3,7 % (14,3 miliardy Kč) a úvěry pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořily s objemem 25,5 miliardy Kč 6,6 % portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 14,4 miliardy Kč, což je více o 4,0 %.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 2,0 % na 116,4 miliardy Kč, naprostou většinu portfolia tvoří dluhové cenné papíry. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v tomto portfoliu tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti nepatrně poklesl o 0,4 % na 6,8 miliardy Kč. Celé portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 4,5 % na 7,4 miliardy Kč a dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla o 1,7 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizice Modré pyramidy, zůstala nezměněna na 3,6 miliardy Kč.

Objem pasiv bez vlastního kapitálu poklesl o 0,8 % na 621,5 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se snížily o 2,8 % na 536,5 miliardy Kč ovlivněny sezónností. Objem vydaných cenných papírů se mírně zvýšil o 0,8 % na 18,3 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit byla na silných 69,2 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu zůstal s výjimkou nabíhajících úroků stejný na 6,0 miliardy Kč.

Vývoj vlastního kapitálu za první pololetí 2010, který vzrostl o 4,3 % na 71,8 miliardy Kč, ovlivnila především tvorba čistého zisku, výplata dividend ve výši 6,5 miliardy Kč a změny účetní hodnoty zajišťovacích derivátů a realizovatelných cenných papírů. Přecenění rezervy zajišťovacích nástrojů stouplo o 163,6 % na 6,3 miliardy Kč zejména vlivem poklesu tržních úrokových sazeb. Přecenění realizovatelných cenných papírů pokleslo o 28,9 % na 2,4 miliardy Kč vlivem splácení, pohybu sazeb a tržních cen dluhopisů.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti dosáhl na konci června 2010 52,3 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala vysoké úrovně 14,7 %, s ukazatelem jádrového Tier 1 na 13,5 %.

Příloha

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2010 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 30. června 2009 1. ledna – 30. června 2010 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 10 579 10 709 1,2 %
Čisté poplatky a provize 3 862 3 927 1,7 %
Čistý zisk z finančních operací 2 040 1 449 -29,0 %
Ostatní výnosy 51 54 5,9 %
Čisté provozní výnosy 16 531 16 139 -2,4 %
Personální náklady -3 192 -2 971 -6,9 %
Všeobecné provozní náklady -2 743 -2 532 -7,7 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -729 -743 1,9 %
Provozní náklady -6 664 -6 247 -6,3 %
Hrubý provozní zisk 9 867 9 892 0,3 %
Náklady rizika -2 660 -1 765 -33,6 %
Čistý provozní zisk 7 207 8 127 12,8 %
Zisk z majetkových účastí 37 34 -8,1 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -201 -298 48,3 %
Čistý zisk před zdaněním 7 043 7 863 11,6 %
Daň z příjmů -1 236 -1 341 8,5 %
Čistý zisk 5 806 6 521 12,3 %
Menšinový zisk 45 39 -13,3 %
Čistý zisk náležející akcionářům banky 5 762 6 482 12,5 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
30. prosince 2009 30. června 2010 Změna od zač. roku
Aktiva 695 076 693 270 -0,3 %
Hotovost a účty u centrálních bank 16 271 9 333 -42,6 %
Pohledávky za bankami 131 271 123 230 -6,1 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 372 302 371 403 -0,2 %
Cenné papíry 145 294 153 428 5,6 %
Ostatní aktiva 29 938 35 876 19,8 %
Pasiva 695 076 693 270 -0,3 %
Závazky vůči bankám 18 739 19 915 6,3 %
Závazky vůči klientům 551 808 536 528 -2,8 %
Emitované cenné papíry 18 172 18 320 0,8 %
Ostatní pasiva 31 563 40 736 29,1 %
Podřízený dluh 6 001 6 001 0,0 %
Vlastní kapitál celkem 68 792 71 770 4,3 %
Hlavní ukazatele 30. června 2009 30. června 2010 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 13,6 % 14,7 % Růst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 12,4 % 13,5 % Růst
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 27,3 28,4 3,9 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku(miliard Kč) 23,3 24,2 3,7 %
Čistá úroková marže 3,4 % 3,3 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 69,2 % 69,2 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 40,3 % 38,7 % Pokles
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 19,4 % 18,8 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 1,7 % 1,9 % Růst
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 303 341 12,5 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 889 8 624 -3,0 %
Počet poboček (KB) 397 395 -2
Počet bankomatů 680 676 -4
Počet klientů (KB) 1 636 000 1 598 000 -2,3 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. června 2010 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 104,2 miliardy Kč 8 %
– celkový počet 86 000 7 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 47,6 miliardy Kč 13 %
– celkový počet 154 000 -4 %
Spotřebitelské úvěry
(KB + ESSOX)
– celkový objem 28,4 miliardy Kč -4 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 24,6 miliardy Kč -1 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 231 000 -7 %
– z toho občanům 172 000 -8 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 432 000 -1 %
Předepsané pojistné (KP) 5,4 miliardy Kč 160 %