Komerční banka dnes oznámila, že za rok 2009 vytvořila čistý zisk ve výši 11 007 milionů Kč, což je o 16,4 % méně než v minulém roce. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky se snížil o 10,2 %. Během roku 2009 Komerční banka nadále podporovala své klienty a českou ekonomiku pokračujícím růstem úvěrového portfolia o 3,4 %. Solidní výsledek překonávající očekávání trhu byl dosažen v náročném ekonomickém prostředí a byl podpořen i udržením přísné kontroly provozních nákladů a obezřetným řízením rizik.

Skupina KB si udržela zdravou likviditu vyjádřenou poměrem mezi klientskými úvěry a vklady na úrovni 67,5 % a rovněž silnou kapitálovou pozici s kapitálovou přiměřeností 14,1 % a ukazatelem jádrového Tier 1 na úrovni 12,7 % bez zahrnutí čistého zisku roku 2009.

Díky snížení provozních nákladů o 3,3 % poklesl hrubý provozní zisk meziročně pouze o 1,0 % na 19 013 milionů Kč, i když je srovnání ovlivněno některými mimořádnými příjmy zaúčtovanými v roce 2008. Bez těchto vlivů by provozní zisk banky stoupl o 5,0 %. Poměr provozních nákladů a výnosů se tak dále zlepšil na 42,5 %. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu v roce 2009 dosáhla 17,0 %. Vydaná čísla jsou neauditované konsolidované výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

Na základě dobrých výsledků za rok 2009 a silné kapitálové pozice se představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 6 462 milionů Kč, což je 170 Kč na jednu akcii a představuje výplatní poměr 58,7 %.

Ratingová agentura Standard & Poor's potvrdila rating Komerční banky na úrovni A/A-1 se stabilním výhledem, tedy rating na úrovni České republiky a nejlepší rating a výhled z českých bank.

Obchodní výkonnost

V roce 2009 Komerční banka pokračovala v rozvoji svého obchodního modelu univerzálního bankovnictví, který zavedla po privatizaci v roce 2001. Poprvé od té doby byl tento model testován v nepříznivých ekonomických podmínkách, a to s úspěšným výsledkem.

Celkový objem půjček poskytnutých Skupinou KB se zvýšil o 3,4 % na 386,6 miliardy Kč. Při zohlednění mimořádného odpisu úvěrů dlouhodobě po splatnosti ve výši 2,3 miliardy Kč, který byl zaúčtován v listopadu 2009, by se objem poskytnutých půjček zvýšil o 4,0 %.

Z celkového objemu půjček přesáhl podíl úvěrů individuálním klientům 45 %. Portfolio hypoték občanům, které v roce 2009 přesáhlo hranici 100 miliard Kč, se zvýšilo o 10,9 % a na konci roku dosáhlo 100,4 miliardy Kč. Portfolio Modré pyramidy meziročně vzrostlo o 16,0 % na 45,6 miliardy Kč. Celková hodnota spotřebitelských úvěrů, které poskytuje KB a ESSOX, se meziročně zvýšila o 2,6 % na 29,6 miliardy Kč.

Podnikatelské úvěry poskytnuté Skupinou KB dosáhly 206,4 miliardy Kč, což představuje snížení o 1,4 % především kvůli nižší poptávce po půjčkách v nejistém prostředí. V rámci tohoto segmentu si úvěry malým podnikům a podnikatelům zachovaly dynamiku a rostly o 5,5 % na 24,5 miliardy Kč. Úvěry podnikům (poskytované Komerční bankou a Komerční bankou Bratislava) poklesly o 1,6 % na 180,1 miliardy Kč. Objem pohledávek financovaných pomocí faktoringu poklesl o 39,6 % na 1,8 miliardy Kč.

Konsolidovaný objem vkladů zůstal v meziročním srovnání téměř na stejné úrovni. Celkový objem se meziročně mírně snížil o 0,5 % na 551,8 miliardy Kč v důsledku zhoršené likvidní pozice podnikových klientů, jejichž depozita se snížila o 3,5 % na 295,1 miliardy Kč. Vklady občanů v KB se meziročně nepatrně snížily o 0,3 % na 153,7 miliardy Kč. Aktiva klientů Penzijního fondu KB stoupla o 5,9 % na 27,2 miliardy Kč a stavební spořitelna Modrá pyramida evidovala depozita v hodnotě 67,1 miliardy Kč, tedy o 2,7 % více než v loňském roce.

Celkový počet klientů skupiny KB převýšil 2,7 milionů. Ve skupině dosáhla nejrychlejšího růstu o 38 % společnost spotřebitelského financování ESSOX s 312 000 klienty. V čistém vyjádření se počet klientů slabě snížil o 0,5 % na 1 620 000 kvůli mimořádnému zrušení 15 000 neaktivních účtů. Na konci roku 2009 evidovala Komerční banka 1 343 000 individuálních zákazníků. Modrá pyramida obsluhovala 720 000 klientů a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijního fondu KB dosáhl 498 000.

Kromě přímých bankovních kanálů podporovaných dvěma telefonními centry tvořilo distribuční síťKomerční banky na konci roku 398 poboček a 685 bankomatů. Téměř 984 000 klientů, což je téměř 61 %, používalo alespoň jeden kanál přímého bankovnictví jako je internet nebo telefonní bankovnictví. Současně využívali klienti KB celkem 1 682 000 aktivních platebních karet, z nichž kreditních karet bylo 243 000. Počet aktivních kreditních karet používaných zákazníky společnosti ESSOX stoupl na téměř 160 000. Zákazníkům Modré pyramidy bylo k dispozici 262 obchodních míst a 1 537 poradců.

Klienti skupiny KB mohli využít vládní a mezinárodní programy zaměřené na snížení dopadů ekonomické recese. Jako nejnovější dodatek k řadě balíčků zprostředkovaných Komerční bankou začala banka nabízet výhodné půjčky českým podnikům s méně než 250 zaměstnanci, a to díky dohodě uzavřené s Evropskou investiční bankou.

Seznam dalších nových produktů a inovací představených v posledním čtvrtletí roku 2009 zahrnuje nový spořící účet s možností předčasného výběru bez sankcí, nový zajištěný fond Forte dostupný s programy životního pojištění Vital Invest, nebo pojištění fotovoltaických zdrojů připravené Českou pojišťovnou v rámci nově uzavřené strategické spolupráce mezi KB a ČP. Další pojišťovací produkt - pojišťění platebních karet Merlin, které bylo vyvinuto Komeční pojišťovnou, je nyní dostupné držitelům karet vydaných všemi bankami v České republice. V závěru roku banka připravila speciální vánoční nabídku, která klientům umožnila zdarma pojistit nákupy, získat prodlouženou záruku na zboží, vybrat vlastní design karty nebo změnit PIN.

Finanční výkonnost

Komerční banka za rok 2009 dosáhla vzhledem k obtížným tržním podmínkám dobrého výsledku. Meziroční srovnání bylo rovněž ovlivněno několika mimořádnými příjmy zaúčtovanými v roce 2008, jako byl prodej podílu v Burze cenných papírů Praha. Dosažené úrovně ukazatelů obchodního rozvoje a finanční síly staví Komerční banku do dobré pozice pro budoucnost.

Celkové čisté provozní výnosy se meziročně snížily o 2,0 % na 33 041 milionů Kč, očištěné o mimořádné příjmy v roce 2008 pak vzrostly o 1,3 %. Čisté úrokové výnosy, které tvořily největší část celkových výnosů, se zvýšily o 3,9 % na 22 088 milionů Kč, a to zejména díky růstu úvěrování a širších úrokových rozpětí u aktiv, které naopak kompenzovaly snížené marže u depozit. Ve Skupině KB rostly čisté úrokové výnosy nejrychleji u společnosti ESSOX (o 30,5 %), následované Modrou pyramidou (19,5 %) a to díky dobrým objemům obchodů. Příjem z čistých poplatků a provizí byl meziročně nižší o 3,8 % a dosáhl 7 745 milionů Kč. Pokles byl důsledkem omezené hospodářské aktivity, která stlačila počty transakcí a prodeje podílových fondů, a pokračujícího konkurenčního tlaku. Meziroční srovnání rovněž negativně ovlivnil jednorázový výnos z vyúčtování poplatků mezi bankami ve výši 205 milionů Kč v roce 2008. Na druhou stranu Komerční banka zaznamenala zlepšení v příjmech z úvěrových poplatků díky vyššímu počtu půjček v retailovém segmentu, v poplatcích z prodeje životního pojištění a rovněž za syndikaci úvěrů. Čistý zisk z finančních operací zaznamenal celkově uspokojivý výsledek, především z obchodování na vlastní účet banky, zatímco poptávka po obchodování pro klienty, zejména zajištění kurzových rizik, byla následkem poklesu mezinárodního obchodu utlumená. Vykázaný zisk z finančních operací poklesl o 28,4 % na 3 024 milionů Kč, zejména v důsledku jednorázového zisku z prodeje podílu KB na Burze cenných papírů Praha ve výši 485 milionů Kč v roce 2008 a také negativního dopadu zaúčtování jednorázového přecenění cenných papírů v Penzijním fondu KB ve výši 239 milionů Kč a z prodeje cenných papírů ve výši 293 milionů Kč v roce 2009.

V průběhu roku 2009 byla přijata řada optimalizačních opatření, která vedla ke snížení celkových provozních nákladů o 3,3 % na 14 027 milionů Kč. Poměr provozních nákladů a výnosů se dále zlepšil ze 43,0 % v roce 2008 na 42,5 % v roce 2009. Nejvýznamnějších úspor bylo dosaženo ve všeobecných provozních nákladech, které poklesly o 7,3 % na 6 126 milionů Kč převážně díky sníženým výdajům na marketing, úsporám v nákupu, IT a telekomunikacích. Personální náklady stouply o 1,8 % na 6 434 milionů Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců zůstal meziročně stejný. Odpisy poklesly o 7,1 % na 1 468 milionů Kč, neboť KB pokračovala v prodeji nepotřebných budov.

Hrubý provozní zisk slabě poklesl z loňské úrovně o 1,0 % na 19 013 milionů Kč. Po očištění o jednorázové položky by provozní zisk narostl o 5,0 %.

Vývoj nákladů rizika v roce 2009 byl ovlivněn současnou světovou finanční a ekonomickou recesí a jejím dopadem na českou ekonomiku. Celkové náklady rizika se v roce 2009 zvýšily o 82,6 % na 5 422 milionů Kč ve srovnání s částkou 2 970 milionů Kč zaznamenanou v roce 2008. Celkově vzrostly konsolidované náklady rizika na 94 bazických bodů na konci roku 2009 z 51 bazických bodů v roce 2008. Po období rychlého zvyšování rizikových nákladů od druhé poloviny roku 2008 zaznamenala Komerční banka stabilizaci ve vývoji v posledních dvou čtvrtletích roku 2009, především v segmentu podniků. Rizikový profil půjček občanům však do konce roku 2009 ještě zcela neopustil trend postupného zhoršování. Díky konzistentní aplikaci obezřetných přístupů a dodatečným opatřením přijímaným od roku 2008 Komerční banka předpokládá, že náklady rizika zůstanou plně pod kontrolou.

V důsledku nižší tvorby hrubého zisku a nižší sazby daně z příjmů právnických osob poklesla daň z příjmů o 18,8 % na 2 455 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za rok 2009 dosáhl 11 095 milionů Kč, což je o 16,2 % méně než za stejné období roku 2008. Zisk náležející akcionářům Banky činil 11 007 milionů Kč, méně o 16,4 %.

Celková aktiva Skupiny KB k 31. prosinci 2009 činila 695,0 miliardy Kč a byla tak o 0,6 % nižší oproti konci roku 2008. Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl meziročně o 9,2 % na 68,8 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle Basel II standardů na konci prosince 2009 dosahovala vysoké úrovně 14,1 % a ukazatel jádrového Tier 1 byl 12,7 %.

Příloha

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2009 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)

(mil. Kč) 1. 1. - 31. 12. 2009
neauditované
1. 1. - 31. 12. 2008
neauditované
Meziroční změna
Čisté provozní výnosy 33 041 33 714 -2,0 %
Provozní náklady 14 027 14 507 -3,3 %
Hrubý provozní zisk 19 013 19 207 -1,0 %
Náklady rizika 5 422 2 970 82,6 %
Daň z příjmu 2 455 3 024 -18,8 %
Čistý zisk náležící akcionářům Banky 11 007 13 161 -16,4 %
Celková aktiva 695 037 699 044 -0,6 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 372 302 364 040 2,3 %
Vklady klientů 551 808 554 570 -0,5 %
Vlastní kapitál celkem 68 753 62 974 9,2 %
  31. 12. 2009 31. 12. 2008 Meziroční změna
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 17,0 % 23,6 % Pokles
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 14,1 % 12,1 % Růst
Ukazatel Tier 1 (ČNB) 12,7 % 10,8 % Růst
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliard Kč) 291,3 287,4 1,3 %
Poměr provozních nákladů a výnosů 42,5 % 43,0 % Pokles
Čistá úroková marže 3,5 % 3,4 % Růst
Zisk na akcii (Kč, anualizováno) 290 346 Pokles
Průměrný počet zaměstnanců 8 815 8 804 0,1 %
Počet poboček (KB) 398 394 +4
Počet bankomatů 685 673 +12
Počet klientů (KB) 1 620 000 1 629 000 -0,5 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví - přehled 31. 12. 2009 Meziroční změna
Hypotéky občanům - celkový objem 100,4 miliardy Kč 11 %
- celkový počet 83 000 8 %
Spotřebitelské úvěry
(KB + ESSOX)
- celkový objem 29,6 miliardy Kč 3 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům - celkový objem 24,5 miliardy Kč 6 %
Aktivní kreditní karty - počet celkem 243 000 1 %
- z toho občanům 182 000 0 %
Aktivní debetní karty - počet celkem 1 439 000 -1 %
Gaudeamus - počet balíčků pro mladé 183 000 5 %
- objem úvěrů Gaudeamus 501 milionů Kč -6 %
Dětská konta - celkový počet 172 000 0 %