Auditorská společnost Deloitte & Touche stvrdila svým výrokem "bez výhrad" konsolidované výsledky finanční skupiny Komerční banky za účetní období roku 2000.

Finanční hospodaření skupiny Komerční banky skončilo ztrátou 221 milion korun podle mezinárodních účetních standardů, když před rokem činila ztráta více než 9 miliard korun.

Přílohou tiskové zprávy je oznámení výsledků s komentářem v českém a anglickém jazyce, jak bylo dnes dopoledne předáno burzám.

Příloha: Oznámení o auditovaných konsolidovaných výsledcích KB

V Praze 18. dubna 2001

OZNÁMENÍ

AUDITOVANÉ konsolidované výsledky Komerční banky, a. s., za rok končící 31. prosince 2000

K 31. 12. 2000
  CAS (mil. Kč) IAS (mil. Kč)
Zisk/ztráta před zdaněním bez menšinových podílů -118 -100
Daň z příjmu -121 -121
Čistý zisk/ztráta bez menšinových podílů -239 * -221
Z toho:
Výnosy z majetkových
účastí v přidružených
společnostech
--- 415
Aktiva celkem 484 762 409 090
Vlastní jmění 20 995 21 165
K 31. 12. 2000
  CAS (mil. Kč) IAS (mil. Kč)
Zisk/ztráta před zdaněním bez menšinových podílů -8689 -9211
Daň z příjmu -77 -78
Čistý zisk/ztráta bez menšinových podílů -8766 * -9289
Z toho:
Výnosy z majetkových
účastí v přidružených
společnostech
--- 116
Aktiva celkem 445 024 396 219
Vlastní jmění 18 686 18 934

* Ke ztrátě vykázané dle CAS je nutné připočíst zisk v ekvivalenci ve výši:
415 mil. Kč v roce 2000
116 mil. Kč v roce 1999

Komentář k výsledkům IAS ke konci roku 2000

Konsolidované výsledky byly ovlivněny následovně:

Pozitivně vyšším přínosem z hlavních produktů poskytovaných dceřinými a přidruženými společnostmi FS KB, zejména v oblasti správy aktiv, leasingových služeb a stavebního spoření (+386 miliónů Kč).

Nepříznivě působilo vyloučení objemu dividend přijatých v roce 2000 od dceřiných a přidružených společností a zaúčtování srážkové daně (-535 miliónů Kč).

Dalšími nepříznivými vlivy bylo zejména utlumení aktivit ve skupině ALL IN a změna účtování investice KB v IKS KB Globálním podílovém fondu z přidružené společnosti na dlouhodobou investici (čistý dopad -53 miliónů Kč).

Ztráta podle auditovaných výsledků je o 69 miliónů Kč vyšší než ztráta podle předběžných výsledků zveřejněných 5. dubna, vlivem zaúčtování vyšší daňové povinnosti.

Radovan Vávra, generální ředitel a předseda představenstva

Tomas Spurny, člen představenstva

Komerční banka, a. s.