Akcionáři Komerční banky, kteří se sešli na valné hromadě 26. června 2002, rozhodli o vyplacení dividend za rok 2001 ve výši 11,50 Kč na jednu akcii před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie ke dni 26. července 2002. Dividenda se stává splatnou ke dni 26. srpna 2002.

Valná hromada dále projednala a schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2001, řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku za rok 2001 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2001. Rozhodla také o změně stanov a o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej podniku Komerční banka, státní peněžní ústav, Komerční bance, a. s. a schválila návrh na odměňování členů orgánů společnosti.