Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů v 1.čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 1 280 mil. Kč. Tento výsledek je v souladu s očekáváními managementu banky. Návratnost kapitálu (ROE) banky byla nad úrovní 21 %, poměr nákladů a výnosů dosáhl hodnoty 64 %.

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu celkových výnosů o 3,8 % z 5 321 mil. Kč na 5 522 mil. Kč, tažených především růstem čistých úrokových výnosů a poplatků a provizí. Celkové provozní náklady, včetně započtení nákladů na restrukturalizaci banky, dosáhly 3 542 mil. Kč.

Stabilní klientská základna bance umožnila pokračovat v pozitivním vývoji obchodních výsledků. Dynamický vývoj hypotečních a spotřebitelských úvěrů v prvních třech měsících roku 2002 vedl k nárůstu jejich objemu o 3,7 %, resp. o 3,5 %. Celkový objem úvěrů zůstává v porovnání s koncem roku 2001 na stabilní úrovni, pokračuje růst zdravé části úvěrového portfolia, zatímco úvěry pod zvláštní kontrolou klesají.

Důraz na rozvoj alternativních distribučních kanálů vedl v prvních třech měsících roku 2002 k nárůstu počtů klientů, kteří přímé bankovnictví využívají, o 7,1 %. V současné době tak téměř čtvrtina klientů Komerční banky využívá některý z produktů přímého bankovnictví. Zároveň došlo ke zvýšení objemu plateb prostřednictvím přímého bankovnictví o 22,2 % ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2001.

Nekonsolidované finanční výsledky KB podle mezinárodních účetních standardů (IAS) v mil. Kč

Výkaz zisků a ztrát 1. čtvrtletí 2001 1. čtvrtletí 2002 Změna
Celkové výnosy 5 321 5 522 +4 %
Provozní náklady * -2 841 -3 542 +25 %
Zisk/(ztráta) před tvorbou opravných položek na ztráty z úvěrů a investic 2 480 1 980 -20 %
Opravné položky na ztráty z úvěrů a investic -668 40 -
Daň z příjmu -500 -740 +48 %
Čistý zisk / (ztráta) 1 312 1 280 -2 %

* Vzhledem ke změnám v účetní metodice nejsou náklady za jednotlivá období zcela srovnatelné

Klíčové ukazatele 1. čtvrtletí 2001 1. čtvrtletí 2002
Poměr nákladů k výnosům - vč. nákladů na restrukturalizaci 53,39 % 64,14 %
ROAE 25,14 % 21,24 %
ROAA 1,31 % 1,22 %
Počet zaměstnanců 10 409 9 218