Komerční banka v prvních šesti měsících roku 2002 vytvořila čistý zisk podle mezinárodních účetních standardů ve výši 4 236 mil. Kč ve srovnání se stejným obdobím roku 2001, kdy čistý zisk činil 2 715 mil. Kč. Tento pozitivní výsledek je dán:

  • Růstem čistých výnosů z bankovních činností o 4 %,
  • Stabilními provozními náklady,
  • Čistým rozpouštěním opravných položek ke ztrátám z úvěrů.

Ukazatel ROE (v celoročním vyjádření) dosáhl 33 % a poměr nákladů k výnosům činil 59 %, včetně nákladů na restrukturalizaci. Ve stejném období roku 2001 činil poměr nákladů k výnosům 61 %, včetně nákladů na restrukturalizaci.

Růst čistých výnosů z bankovních činností z 11 132 mil. Kč za první pololetí roku 2001 na 11 605 mil. za první pololetí roku 2002 byl zejména ovlivněn rostoucími výnosy z hlavních bankovních činností, tj. čistých úrokových výnosů a čistých poplatků a provizí, spolu se zvýšeným ziskem z finančních operací.

Díky úspěšnému řízení nákladů zůstaly celkové provozní náklady v porovnání se stejným obdobím roku 2001 na stejné úrovni. Ke konci června 2002 činily 6 810 mil. Kč, včetně nákladů na proces restrukturalizace ve výši 905 mil. Kč. Ve stejném období loňského roku činily náklady na restrukturalizaci 206 mil. Kč.

Čisté rozpouštění opravných položek činilo 373 mil. Kč, což je výsledkem kumulativního efektu nižších rizikových nákladů na zdravé portfolio a čistého rozpouštění opravných položek vztahujících se k výraznému snížení objemu pohledávek v tzv. Restrukturalizační bance.

Komerční banka obsluhuje celkem 1 200 000 klientů, z toho 900 000 tvoří fyzické osoby. Počet klientů využívajících finančních služeb prostřednictvím přímého bankovnictví neustále roste. Na konci června využívalo služeb elektronického bankovnictví -Internet, telefon nebo PC - více než 26 % všech klientů KB.

V první polovině letošního roku Komerční banka nadále aktivně rozvíjela retailové bankovnictví. Objem poskytnutých hypotečních úvěrů vzrostl oproti stejnému období loňského roku o 92 % a objem poskytnutých spotřebitelských úvěrů o 33 %.

V průběhu prvního pololetí 2002 došlo k dalšímu zlepšení kvality úvěrového portfolia. Podíl standardních úvěrů na celkových úvěrech klientům vzrostl z 56 % ke konci roku 2001 na 63 % v polovině roku 2002.

Nekonsolidované finanční výsledky KB podle mezinárodních účetních standardů (IAS) v mil. Kč

Výkaz zisků a ztrát 30. 6. 2001 30. 6. 2002 Změna
Čistý výnos z bankovních činností 11 132 11 605 +4,2 %
Provozní náklady -6 801 -6 810 +0,1 %
Čistý provozní zisk 4 331 4 795 +10,7 %
Opravné položky na ztráty z úvěrů a investic -1 099 373 -
Daň z příjmu -517 -932 +80,3 %
Čistý zisk 2 715 4 236 +56,0 %
Klíčové ukazatele 30. 6. 2001 30. 6. 2002 Změna
ČNB - kapitálová přiměřenost 13,9 % 14,2 % +
Tier 1 Capital (podle IAS, v mil. Kč) 20 100 21 935 +
Čistá úroková marže: čisté úrokové výnosy/průměrná úročená aktiva 3,5 % 3,3 % -
Poměr nákladů k výnosům, vč. nákladů na restrukturalizaci 61,1 % 58,7 % -
ROAE, anualizovaný 25,2 % 32,8 % +
ROAA, anualizovaný 1,4 % 1,9 % +
Neúrokové příjmy / Celkové výnosy 45,0 % 44,6 % -
Počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) 9 488* 8 893 -6,3 %


* vyjma 700 zaměstnanců, kteří byli v druhé polovině roku 2001 převedeni do dceřiných společností KB - Reflexim a ASIS